Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2015, 47951Vergunningen

Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend (N23 Westfrisiaweg, fietstunnel eerste fase)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat zij een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

 

Het betreft een omgevingsvergunning eerste fase voor het gebruiken van de gronden ten behoeve van een fietstunnel onder de nog aan te leggen Westfrisiaweg N23 ten noorden van de toekomstige rotonde bij Wogmeer N507 in de gemeente Koggenland. De vergunning is onderdeel van een project van provinciaal belang ter verbetering van de N23 Westfrisiaweg.

 

Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 9 november 2015 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

 

Aanvrager: Gemeente Koggenland

Zaaknummer: 5091

 

De beschikking, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen (Provincie Noord-Holland - Overig) en digitaal bij:

- provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem

- gemeente Koggenland, Middenhof 2 te De Goorn

 

De beschikking is ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op http://www.odnzkg.nl/. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

 

De aanleg en wijziging van de Westfrisiaweg is een wegenproject dat genoemd is in Bijlage II onder E van de Crisis,- en herstelwet. De Crisis,- en herstelwet is daarom van rechtswege van toepassing op deze vergunning. Dit heeft onder meer tot gevolg, dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op een beroepsprocedure. In dit verband verwijzen wij naar afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis,- en herstelwet.

 

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

 

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).