Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2015, kenmerk 874627-144557-WJZ, houdende aanpassing van de vragengrenzen genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen, wordt ‘€ 36.249,–’ vervangen door ‘€ 38.877,–’, wordt ‘€ 24267,–’ vervangen door ‘€ 26.026,–’ en wordt ‘€ 250.000’ vervangen door: € 268.125,–.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

De vragengrenzen genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen (WMK), zijn per 1 oktober 2012 voor het laatst aangepast bij de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2012 tot wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen bij de Sociaal-Economische Raad en enige andere wijzigingen (Stb. 2012, 146). Gelet op artikel 5, tweede lid, van de WMK worden de bedragen van de vragengrenzen elke drie jaar bij ministeriële regeling aan de consumentenprijsindex aangepast.

De tarieven hadden per 1 oktober 2015 aangepast moeten zijn, doch per die datum is deze aanpassing achterwege gebleven. De tarieven worden alsnog met deze regeling aangepast. Voor de vaststelling van de bedragen in deze wijzigingsregeling is uitgegaan van de consumentenprijsindex tot en met augustus 2015 ad 117,4%. Ten opzichte van de consumentenprijsindex in september 2012 ad 110,15% bedraagt het verschil dus 7,25%. Het verhogen van de vragengrenzen met dit percentage levert na afronding de bedragen € 38.877,–, € 26.026,– en € 268.125,– op.

Omdat deze regeling strekt tot reparatie van een omissie wijkt de inwerkingtreding af van de vaste verandermomenten en treedt de regeling in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven