Samenwerkingsprotocol tussen de Autoriteit Consument en Markt en de Kansspelautoriteit

Partijen,

Autoriteit Consument en Markt

en

Kansspelautoriteit,

Overwegen het volgende:

 • dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Kansspelautoriteit (Kansspelautoriteit) met een samenwerkingsprotocol uitvoering geven aan artikel 5.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). Op basis van dat artikel kunnen ACM en Kansspelautoriteit afspraken maken over de wijze waarop zij samenwerken. De in dit samenwerkingsprotocol neergelegde afspraken zien op de samenwerking in het kader van effectief en doelmatig toezicht en het optreden tegen inbreuken op de consumentenwetgeving bedoeld in de bijlage bij de Whc en de Wet op de kansspelen (Wok);

 • dat een goede samenwerking tussen ACM en Kansspelautoriteit een efficiënte en doelgerichte vervulling van de aan hen opgedragen taken bevordert;

 • dat op 1 april 2013 de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Iw) in werking is getreden. Vanaf die datum is ACM de rechtsopvolger van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit en de Consumentenautoriteit;

 • dat op grond van artikel 2, tweede lid, Iw ACM belast is met taken die haar bij of krachtens de wet zijn opgedragen;

 • dat deze taken betrekking hebben op het mededingingstoezicht, sectorspecifiek markttoezicht en consumentenbescherming;

 • dat ACM op grond van artikel 2.2 van de Whc is belast met de handhaving van de wettelijke bepalingen bedoeld in de onderdeel a van de bijlage bij de Whc, voor zover de overtreding niet betrekking heeft op een financiële dienst of activiteit;

 • dat Kansspelautoriteit op grond van artikel 33b Wet op de kansspelen (Wok) toezicht houdt op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving. Zij is onder meer belast met het toezicht op de naleving van de aan verleende vergunningen verbonden voorwaarden en de handhaving van het verbod op illegale kansspelen;

 • dat ACM en Kansspelautoriteit streven naar een optimale samenwerking bij de coördinatie en toepassing van de Whc en de Wok. De (mogelijke) overlap in het toezichtsdomein van ACM en Kansspelautoriteit betreft gedragingen van kansspelaanbieders;

 • dat het gezamenlijk oplossen van marktproblemen de effectiviteit van het toezicht van beide organisaties kan versterken.

Spreken het volgende af:

HOOFDSTUK 1 DEFINITIES EN DOEL VAN HET SAMENWERKINGSPROTOCOL

Artikel 1 Definities

 • 1. In dit samenwerkingsprotocol wordt verstaan onder:

  a. ACM:

  de Autoriteit Consument en Markt genoemd in de artikel 2 van de Iw;

  b. Kansspelautoriteit:

  de Kansspelautoriteit genoemd in artikel 33 van de Wok;

  c. Iw:

  Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

  d. Awb:

  Algemene wet bestuursrecht;

  e. Regeling:

  Regeling gegevensverstrekking ACM;

  f. Reglement:

  Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit;

  g. Wok:

  Wet op de kansspelen;

  h. Whc:

  Wet handhaving consumentenbescherming.

 • 2. De in artikel 1.1 van de Whc opgenomen definities zijn in dit samenwerkingsprotocol van toepassing.

Artikel 2 Doel

 • 1. Het doel van dit samenwerkingsprotocol is om algemene uitgangspunten voor samenwerking en afspraken vast te leggen over de uitwisseling van informatie tussen ACM en Kansspelautoriteit ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taken.

 • 2. Voorts heeft dit samenwerkingsprotocol tot doel om afspraken vast te leggen over de wijze van samenwerking in verband met de uitvoering van taken genoemd in artikel 2.2 van de Whc en artikel 33b Wok.

HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN SAMENWERKING

Artikel 3 Algemene uitgangspunten

ACM en Kansspelautoriteit spannen zich in elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen en te versterken door samen op te treden in situaties waarin de samenwerking de effectiviteit van het toezicht van één of beide organisaties versterkt. In dat kader dragen zij zorg voor een snelle en zorgvuldige uitwisseling van informatie.

Artikel 4 Overleg

 • 1. ACM en Kansspelautoriteit hebben in beginsel twee keer per jaar een regulier overleg.

 • 2. ACM en Kansspelautoriteit zullen daarnaast wanneer de situatie dat naar het oordeel van partijen vereist ad-hoc overleg voeren.

Artikel 5 Contactpersonen

ACM en Kansspelautoriteit benoemen ieder vanuit hun organisatie een contactpersoon die het aanspreekpunt is voor verdere uitwerking en toepassing van hetgeen is afgesproken in dit samenwerkingsprotocol.

Artikel 6 Nadere werkafspraken

ACM en Kansspelautoriteit kunnen nadere werkafspraken maken ter uitvoering van dit samenwerkingsprotocol.

HOOFDSTUK 3 SAMENWERKING, SAMENLOOP EN INFORMATIE-UITWISSELING

Artikel 7 Informeren

 • 1. ACM en Kansspelautoriteit informeren elkaar over zaken en ontwikkelingen die bij het uitvoeren van hun wettelijke taken van belang (kunnen) zijn.

 • 2. ACM en Kansspelautoriteit stellen elkaar op de hoogte voordat zij informatie die van belang kan zijn voor de ander of die zij van de ander hebben verkregen, naar buiten brengen.

Artikel 8 Samenloop

 • 1. Indien ACM in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheden constateert dat ook Kansspelautoriteit bevoegd is om toezicht uit te oefenen of handhavingsmaatregelen te nemen ten aanzien van dezelfde gedraging, laat ACM overeenkomstig artikel 4.2, eerste lid, Whc de zaak in beginsel ter behandeling over aan Kansspelautoriteit. Als ACM deze samenloop constateert, neemt zij contact op met Kansspelautoriteit en vindt er overleg plaats.

 • 2. In het geval ACM twijfelt of er samenloop in bevoegdheid is, neemt zij contact op met Kansspelautoriteit en vindt er overleg plaats.

 • 3. Indien Kansspelautoriteit toezicht uitoefent en/of handhavingsmaatregelen neemt in een geval waarin ook ACM bevoegd is om toezicht uit te oefenen of handhavingsmaatregelen te nemen, informeert zij ACM daarover.

 • 4. Indien ACM en Kansspelautoriteit, nadat daarover overleg heeft plaatsgehad, van mening zijn dat het in een concreet geval, waarin zowel Kansspelautoriteit als ACM tegen (een deelaspect van) dezelfde gedraging kunnen optreden, wenselijk is om gezamenlijk op te treden of onderzoek te doen, verzoekt ACM respectievelijk Kansspelautoriteit de andere toezichthouder om bijstand.

Artikel 9 Uitleg begrippen

 • 1. Afstemming dan wel overeenstemming bij de uitleg van begrippen als bedoel in artikel 4.3 Whc kan zich onder meer voordoen bij:

  • de uitoefening van toezichts- of handhavingsbevoegdheden;

  • het nemen van besluiten op aanvraag; en

  • het uitvaardigen van beleidsregels, opvattingen, consultatie- en visiedocumenten en toezichtskaders.

 • 2. Als Kansspelautoriteit een begrip moet uitleggen dat wordt gehanteerd in een van de wettelijke bepalingen, bedoeld in onderdeel a van de bijlage van de Whc, kan zij de door haar voorgestane uitleg voorleggen aan ACM, tenzij de voorgestelde uitleg al overeenkomt met een onherroepelijke rechterlijke uitspraak van een nationale rechter of een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie of met de uitleg in een besluit van ACM.

 • 3. ACM zal binnen drie weken, of indien spoed dit vereist binnen de kortere termijn die tussen ACM en Kansspelautoriteit is afgesproken, haar zienswijze geven op de door Kansspelautoriteit voorgestane uitleg.

Artikel 10 Uitwisseling van informatie

 • 1. ACM is op grond van artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de Iw en artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Regeling bevoegd gegevens en inlichtingen te verstrekken aan Kansspelautoriteit voor zover dat noodzakelijk is voor de goede vervulling van de wettelijke taken van Kansspelautoriteit.

 • 2. Kansspelautoriteit is op grond van artikel 33g, zevende lid Wok juncto artikel 4.1, onder e van het Reglement bevoegd gegevens te verstrekken aan de ACM die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taken.

 • 3. ACM en Kansspelautoriteit handelen in het kader van geheimhouding naar de waarborgen genoemd in artikel 7, vierde lid, Iw en artikel 2:5 Awb.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 11 Evaluatie

Na telkens twee jaar, of eerder indien daartoe aanleiding bestaat, wordt dit samenwerkingsprotocol en de uitvoering daarvan door ACM en Kansspelautoriteit gezamenlijk geëvalueerd. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar de praktische werkbaarheid van hetgeen in het samenwerkingsprotocol is vastgelegd en de wenselijkheid om dit samenwerkingsprotocol aan te passen.

Artikel 12 Vervallen samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit en Kansspelautoriteit

Dit samenwerkingsprotocol treedt in de plaats van de afspraken tussen de Minister van Economische Zaken en de Raad van Bestuur van Kansspelautoriteit over de wijze van samenwerking tussen de Consumentenautoriteit en Kansspelautoriteit.

Artikel 13 Plaatsing Staatscourant

Dit samenwerkingsprotocol wordt in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit samenwerkingsprotocol treedt in werking met ingang van de dag na publicatie ervan in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Den Haag, 16 december 2015

Autoriteit Consument en Markt, namens deze, C.A. Fonteijn Bestuursvoorzitter

Kansspelautoriteit, namens deze, J.J.H. Suyver Bestuursvoorzitter

Naar boven