Besluit tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling WVS-groep per 1 januari 2016

Logo Roosendaal

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert;

 

overwegende dat het noodzakelijk is de gemeenschappelijke regeling aan te passen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Staatsblad 2014, 306);

 

overwegende dat de Wet sociale werkvoorziening is gewijzigd en de tekst van de gemeenschappelijke regeling op enkele onderdelen dient te worden geactualiseerd;

 

overwegende dat de gemeenteraden van de onderscheidenlijke gemeenten hun toestemming hebben verleend tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

gezien het voorstel van het algemeen bestuur van 6 juli 2015;

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Wet sociale werkvoorziening;

 

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WVS-groep:

 

Artikel I Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling

 • A.

  Bevoegdheden algemeen bestuur

   

  I Na artikel 10, lid 4 wordt een nieuw lid 5 toegevoegd luidende:

   

  5. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dit in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

   

  II De leden 5 en 6 (oud) van artikel 10 worden vernummerd tot de leden 6 en 7 (nieuw).

   

  III Aan artikel 10, lid 6 (nieuw) wordt toegevoegd:

   

  f. het besluit tot oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

   

 • B.

  Bevoegdheden dagelijks bestuur

   

  I In artikel 16, lid 2 onder e komt ‘en de Centrale organisatie werk en inkomen’ te vervallen.

   

  II In artikel 16, lid 2 onder g komt ‘alsmede het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 10 van de Wsw’ te vervallen.

   

  III De tekst van artikel 16, lid 2 onder h (‘het beheren van een wachtlijst als bedoeld in artikel 12 van de Wsw’) komt te vervallen en er wordt een nieuwe tekst toegevoegd luidende: ‘het nemen van besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de wet’.

   

  IV Aan artikel 16, lid 2 wordt na sub ‘o’ een nieuw sub ‘p’ toegevoegd luidende: ‘te besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist’.

   

 • C.

  Begroting

   

  I De tekst van de leden 2 tot en met 7 van artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

   

  2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.

  3. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.

  4. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

  5. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

  6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.

  7. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

   

  II De tekst van artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:

   

  Het derde, vijfde en zevende lid van artikel 29 zijn van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, tenzij de wijziging niet leidt tot een lager exploitatieresultaat en de wijziging niet leidt tot een wijziging van te realiseren beleidseffecten en beleidsdoelstellingen.

   

 • D.

  Bandbreedte algemene reserve

   

  I De tekst van artikel 32, lid 2 en 3 komt te vervallen.

   

 • E.

  Jaarrekening

   

  I De tekst van artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

   

  1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april de voorlopige jaarrekening en, indien nodig, een berekening van de door de deelnemende gemeenten te betalen bijdragen zoals bedoeld in artikel 32, lid 1, aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur voegt daarbij een verslag van het getrouwheidsonderzoek van de jaarrekening en het onderzoek betreffende de rechtmatigheid, ingesteld door de overeenkomstig artikel 28 aangewezen deskundige, en verder hetgeen het dagelijks bestuur te zijner verantwoording dienstig acht.

  2. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de voorlopige jaarrekening zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

  3. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

  4. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

   

 • F.

  Sociaal jaarverslag

   

  I Artikel 35 komt te vervallen.

   

 • G.

  Bekendmaking, inwerkingtreding en toezending van de regeling

   

  I De tekst van artikel 39, lid 4 wordt geschrapt.

   

  II De aanhef van artikel 46 ‘Toezending’ wordt gewijzigd in ‘Bekendmaking, inwerkingtreding en toezending van de regeling’.

   

  III De tekst van artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:

   

  1. Het gemeentebestuur van de gemeente Roosendaal zendt de regeling aan gedeputeerde staten.

  2. Het gemeentebestuur van de gemeente Roosendaal maakt de regeling tijdig in alle deelnemende gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. Artikel 140 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

  3. De regeling treedt in werking op de in de regeling aangewezen dag. De regeling treedt niet in werking voordat zij is bekendgemaakt.

  4. Het eerste, tweede en derde lid zijn van toepassing op besluiten tot wijziging, verlenging of opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.

Artikel II Slotbepalingen

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, onverminderd het bepaalde in artikel 26, lid 3 van de wet.

 

Het besluit wordt aangehaald als ‘Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling WVS-groep’.

 

Aldus vastgesteld op 15 september 2015 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom,

de secretaris, de burgemeester,

 

Aldus vastgesteld op 25 augustus 2015 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur,

de secretaris, de burgemeester,

 

Aldus vastgesteld op 29 september 2015 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

de secretaris, de burgemeester,

 

Aldus vastgesteld op 20 oktober 2015 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,

de secretaris, de burgemeester,

 

Aldus vastgesteld op 6 oktober 2015 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal,

de secretaris, de burgemeester,

 

Aldus vastgesteld op 1 september 2015 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen,

de secretaris, de burgemeester,

 

Aldus vastgesteld op 8 september 2015 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

de secretaris, de burgemeester,

 

Aldus vastgesteld op 10 november 2015 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht,

de secretaris, de burgemeester,

 

Aldus vastgesteld op 27 oktober 2015 in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert,

de secretaris, de burgemeester.

 

Naar boven