Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2015, 47342Ruimtelijke plannen

TERVISIELEGGING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED ZUIDOOST-FIETSPAD ZUID ESMARKERRONDWEG’’ (NL.IMRO.0153.BP00096-0003)

Logo Enschede

In zijn vergadering van 14 december 2015 heeft de gemeenteraad -met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening- het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidoost-fietspad Zuid Esmarkerrondweg’vastgesteld. Voor het gebied dat globaal begrensd wordt door de Zuid Esmarkerrondweg, Schukkinkweg en Heutinkstraat en een gedeelte van de gronden tussen de Brinkstraat en de Wilminkweg is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidoost-fietspad Zuid Esmarkerrondweg’ ontworpen.

Dit plan voorziet in het planologisch-juridische regeling om een fietspad aan te kunnen leggen langs de Zuid Esmarkerrondweg en door het agrarisch gebied gelegen tussen de Brinkstraat en de Wilminkweg.

Inzien bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 24 december 2015 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in de centrale hal van het Stadskantoor, Hengelosestraat 51 in Enschede.

Het Stadskantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 19.30 uur. Wilt u een nadere toelichting op het besluit, dan kunt u daarvoor in het Stadskantoor terecht bij de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice.

Dit kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor de tijden op maandag van 11:00 - 16:00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en op donderdagavond van 17.00 - 19.30 uur. Een afspraak kunt u telefonisch maken via 14053. Ook kunt u digitaal een afspraak maken via het digitaal loket op de website van de gemeente Enschede, www.enschede.nl.

Het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00096-0003

en via het digitaal loket op de website van de gemeente Enschede, www.enschede.nl.

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl /NL.IMRO.0153.BP00096 -0003

Reageren

Van 25 december 2015 tot en met 4 februari 2016 kunnen belanghebbenden, schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Indien het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpplan bij de vaststelling niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.