Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2015, 47240Vergunningen

Ontwerp-omgevingsvergunning Kwaalburg 23, Alphen

Logo Alphen-Chaam

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam maakt bekend voornemens te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het volgende project:

 

het inrichten van een terrein voor recreatief nachtverblijf aan de Kwaalburg 23 te Alphen.

 

Op de voorbereiding van de beslissing op deze op 16 juni 2015 ingekomen aanvraag voor de activiteit planologisch strijdig gebruik is de zogenoemde uitgebreide procedure van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo juncto artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo.

De ontwerp-omgevingsvergunning, de aanvraag en de door de gemeenteraad van Alphen-Chaam op 22 oktober 2015 afgegeven ontwerp-verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van donderdag 24 december 2015 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentekantoor te Alphen. Voornoemde stukken zijn tevens te raadplegen op <www.ruimtelijkeplannen.nl>. Tot en met woensdag 3 februari 2016 kan een ieder een zienswijze bij het college naar voren brengen inzake de ontwerp-omgevingsvergunning. Een zienswijze kan mede betrekking hebben op de ontwerp-verklaring van de gemeenteraad dat met het project kan worden ingestemd. Een schriftelijke zienswijze moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA Alphen. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan telefonisch contact worden opgenomen met de heer B. van Strien.