Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2015, nr. IZV 2015/1054M, Belastingverdragen Duitsland

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit regelt de voortzetting onder het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland (2012) van het besluit van 28 mei 2002, nr. IFZ2002/507M, met betrekking tot de verdeling van de winst van Duitse en Nederlandse land- en bosbouwbedrijven met grond in de andere staat en de intrekking van de regeling van 27 september 2002, nr. IFZ 2002/715M en de regeling van 14 november 2007, nr. IFZ 2007/754M.

1. Inleiding

Op 1 januari 2016 wordt het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van toepassing. Op basis van artikel 25, derde lid, van dit verdrag, zijn de bevoegde autoriteiten van Nederland en Duitsland op 27 november 2015 overeengekomen dat de bepalingen uit het besluit IFZ2002/507M met betrekking tot de verdeling van de winst van Duitse en Nederlandse land- en bosbouwbedrijven van toepassing blijven onder dit verdrag. De Nederlandse en Duitse bevoegde autoriteit zijn ook overeengekomen dat de regelingen betreffende bloemenhandelaren en ontslagvergoedingen, niet worden voortgezet.

2. Winstverdeling

Het besluit IFZ2002/507M regelt de verdeling van de winst van Duitse en Nederlandse land- en bosbouwbedrijven met grond in de andere verdragsstaat. De hierin bepaalde winstverdeling blijft onverminderd van kracht onder het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen van 12 april 2012.

3. In te trekken regelingen

Met het van toepassing worden van het nieuwe belastingverdrag, is met Duitsland overeengekomen dat, behoudens de algemene overgangsregeling in artikel 33, zesde lid, van het nieuwe belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland, de regeling van 27 september 2002, nr. IFZ 2002/715M betreffende de bloemenhandelaren en de regeling van 14 november 2007, nr. IFZ 2007/754M betreffende ontslagvergoedingen worden ingetrokken.

4. Ingetrokken regeling(en)

De volgende regelingen worden ingetrokken:

  • regeling van 28 mei 2002, nr. IFZ2002/507M;

  • regeling van 27 september 2002, nr. IFZ2002/715M;

  • regeling van 14 november 2007, nr. IFZ 2007/754M.

5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt voor belastingjaren en -tijdvakken beginnend op of na 1 januari 2016.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, H.G. Roodbeen directeur Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Naar boven