Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2015, 47129Ruimtelijke plannen

Omgevingsvergunning Rustenburg 1-5 en Julianaweg 4,6,8,10 Egmond aan den Hoef

Logo Bergen (NH)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, een gewijzigde omgevingsvergunning heeft verleend voor het bouwen van negen huurwoningen op het perceel Rustenburg 1, 2, 3, 4 en 5 en Julianaweg 4, 6, 8, 10 in Egmond aan den Hoef,NL.IMRO.0373.OV Rustenburg-C001.

De omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 24 december bij de balie in het gemeentehuis gedurende zes weken ter inzage. Tevens zijn de omgevingsvergunningen raadpleegbaar op de gemeentelijke website, www.bergen-nh.nl, bij 'projecten' of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning zijn wijzigingen aangebracht in de definitieve omgevingsvergunning. Een totaal overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de nota zienswijzen. Dit document wordt bij de besluiten ter visie gelegd.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die tijdig zijn/haar zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de sectie Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot de omgevingsvergunningen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek positief is beslist.

Hogere waarde Wet Geluidhinder

In het kader van artikel 83 van de Wet geluidhinder maakt burgemeester en wethouders bekend, dat er voor de vijf woningen aan de Herenweg een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai is vastgesteld. Met ingang van 24 december 2015 ligt het besluit gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage maar zijn ook te downloaden via deze website.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die tijdig zijn/haar zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij niet zijn/haar zienswijze op het ontwerp besluit hogere grenswaarden naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de sectie Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de rechtbank een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Verkeersbesluit

Ter ontsluiting van het verkeer voor het plan aan de Herenweg 174, is een apart verkeersbesluit noodzakelijk. Dit besluit zal later worden gepubliceerd.

Bergen, 23 december 2015.

Burgemeester en wethouders van Bergen (NH)