Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2015, 47123Ruimtelijke plannen

Omgevingsvergunning voor de bouw van een parkeergarage aan de Buitenhaven te Kampen

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1 en 2.12, lid 1, sub a, onderdeel 3 van de Wabo in samenhang met artikel 3.10 van de Wabo een omgevingsvergunning willen verlenen voor de bouw van een parkeergarage aan de Buitenhaven (nabij de hoek Oranjesingel/ Noordweg) te Kampen. De afwijking van het bestemmingsplan is nodig omdat een parkeergarage niet in het geldende bestemmingsplan is toegestaan.

 

De aanvraag en ontwerpbeschikking met de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 24 december 2015 zes weken voor iedereen ter inzage bij de bezoekbalie van het stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Hiernaast is het plan en de bijbehorende stukken ook via de website www.ruimtelijkeplannen.nl te benaderen onder het nummer NL.IMRO.0166.00991173-OW01.

 

Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgmeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen, onder vermelding van “zienswijze projectafwijkingsbesluit parkeergarage Buitenhaven”. Voor het maken van een afspraak voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het team Beleidsontwikkeling & Advisering.