Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2015, 47080Ruimtelijke plannen

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Logo Bergen (NH)

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH) maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning is verleend:

•een omgevingsvergunning voor het bouwen van een hobbieschuur op het perceel Baakmeerdijk 5a, 1862PZ in Bergen (NH).

Procedure en beroep

De omgevingsvergunning is voorbereid volgens de uitgebreide procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 Awb. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het afwijken van het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning bevat een projectafwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo. Vanaf 30 juni 2015 heeft de ontwerpomgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend. Ten opzicht e van de ontwerpomgevingsvergunning wordt de definitieve omgevingsvergunning (deels) gewijzigd vastgesteld.

Dit besluit ligt vanaf 24 december 2015voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Bergen. De stukken kunnen daarnaast ook digitaal worden ingezien en geraadpleegd via de site http://www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website te vinden via het planid-nummer NL.IMRO.0373.OVbaakmeerdijk5a-C001.

Binnen zes weken na de datum van ter inzage legging van het besluit kunnen diegenen, die tijdens de voorbereidingsprocedure een zienswijze hebben ingediend of redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, een beroepsschrift indienen bij de rechtbank Alkmaar. Voor het behandelen van een beroepsschrift worden griffierechten geheven.

Een gemotiveerd beroepsschrift kan worden gericht aan:

Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht

Postbus 251

1800 BG Alkmaar

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Bergen, 2 3 december 2015

Burgemeester en wethouders van Bergen (NH)