Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2015, 46864Vergunningen

Vestiging voorkeursrecht Herenweg 21/23 (art. 5 Wvg), Noordwijk

Logo Noordwijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk maken op grond van artikel 7, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat de raad van de gemeente Noordwijk op 3 december 2015 zijn voorlopig aanwijzingsbesluit van 29 september 2015 heeft bestendigd en besloten heeft om de percelen kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie H nummer 463 groot 1365 m2, gelegen in het gebied dat plaatselijk bekend is als "Herenweg 21/23", op grond van artikel 5 Wvg aan te wijzen als percelen, waarop de artikelen 10-24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

De betreffende percelen zijn gelegen op de locatie "Herenweg 21/23" en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening, met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per d.d. 28 september 2015 De toegedachte bestemming van de aangewezen gronden betreft een langzaam verkeersverbinding.

Het raadsbesluit treedt in werking de dag na de datum van deze publicatie in de Staatscourant. Het besluit vervalt van rechtswege drie jaar na dagtekening, tenzij voor dat tijdstip een structuurvisie of bestemmingsplan is vastgesteld.

Om te voldoen aan artikel 7 Wvg ligt met ingang 15 december 2015 tot 26 januari 2016 het besluit met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage bij de gemeentebalie aan de Voorstraat 42 te Noordwijk, tijdens openingstijden. De eigenaren en zakelijk gerechtigden met betrekking tot deze gronden krijgen een afzonderlijke kennisgeving.

Bezwaar en beroep

Tegen het aanwijzingsbesluit van de gemeenteraad staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep open. Daartoe kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, vanaf de terinzagelegging van dit besluit, dus van 15 december 2015 tot 26 januari 2016, een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Noordwijk, postbus 298, 2200 AG Noordwijk.

Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter bij de rechtbank vergezeld van het daarbij behorend bezwaarschrift. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Reeds ingediend bezwaar

Diegenen, die tegen het voorlopige aanwijzingsbesluit van burgemeester en wethouders van 29 september 2015 betreffende het vestigen van het voorkeursrecht met betrekking tot bovengenoemde locatie reeds een bezwaarschrift hebben ingediend, hoeven niet opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaar, dat tegen bovengenoemd besluit van burgemeester en wethouders gericht was, wordt thans geacht gericht te zijn tegen het raadsbesluit.