Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeevangStaatscourant 2015, 46837Ruimtelijke plannen

Ontwerp Uitwerkingsplan Waterrijk Locatie 1A-c

Logo Zeevang

Burgemeester en wethouders maken conform het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp Uitwerkingsplan Waterrijk Locatie 1A-c (planidentificatie NL.IMRO.0478.UPWaterrijkFase1AC-ON01) ter inzage ligt. Het ontwerp uitwerkingsplan is gebaseerd op artikel 3.6.1.b Wet ruimtelijke ordening en de uitwerkingsplicht zoals opgenomen in artikel 6 van het bestemmingsplan Waterrijk 2009.

 

Het plan beoogt een wijziging van het laatste deel van het oorspronkelijke Uitwerkingsplan Waterrijk 1A (vastgesteld op 12 april 2011). Het plangebied is gesitueerd op de percelen kadastraal bekend gemeente Oosthuizen, sectie C, nrs. 610 en 611 (ged), gelegen aan de Seevancksweg te Oosthuizen en grenst aan de noordzijde aan de wijk Watering III. Ten opzichte van het oorspronkelijke uitwerkingsplan is de verkaveling enigszins aangepast en wordt met dit plan de bouw van maximaal 19 woningen (in plaats van oorspronkelijk 20) mogelijk gemaakt alsmede realisatie van groen en wegen.

 

Het ontwerp uitwerkingsplan is met ingang van vrijdag 18 december 2015 gedurende zes weken te raadplegen via de gemeentelijke website www.zeevang.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden (schriftelijk of mondeling) een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1474 ZG Oosthuizen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeevang,

H.C.P. van Duivenvoorde, secretaris.

H.C. Heerschop, burgemeester.