Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2015, 46509Ruimtelijke plannen

Ontwerp-bestemmingsplan Wateringse Veld Noord

Logo 's-Gravenhage

Het ontwerp-bestemmingsplan Wateringse Veld Noord wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder met ingang van 18 december 2015 tot en met 28 januari 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

 

Het doel van het bestemmingsplan Wateringse Veld Noord is het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur alsmede het vertalen van de reeds vergunde situatie in een juridisch-planologisch kader en het bieden van kaders voor nieuwe ontwikkelingen. Binnen het gebied ten zuidoosten van de Noordweg zijn vijf locaties waar ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Het gaat om:

 • -

  de bouw van maximaal 6 grondgebonden woningen op de kavel ten oosten van het motorbrandstofverkooppunt aan het Oosteinde en de bouw van maximaal 20 woningen, bedrijven in categorie A en B van de Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging en maatschappelijke voorzieningen op de kavel op de hoek van het Oosteinde en de Laan van Wateringse Veld;

 • -

  de bouw van maximaal 20 grondgebonden woningen, bedrijven in categorie A en B van de Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging en maatschappelijke voorzieningen aan de Zevenwoudenlaan naast tuincentrum Overvecht;

 • -

  de bouw van maximaal 12 woningen op de nog resterende kavels gelegen tussen de bebouwing aan de Kwaklaan 42 en 42a;

 • -

  een wijziging van de woningbouwplannen voor de locatie "Noordhof" aan de Noordweg. Hier kunnen maximaal 50 woningen worden gebouwd.

 • -

  de bouw van maximaal 30 woningen op de kavel aan de Guido van Dethstraat.

Binnen deelgebied Erasmusveld worden twee ontwikkelingen mogelijk gemaakt:

 • -

  via een uitwerkingsplicht de bouw van maximaal 385 woningen in het Sportcluster in Erasmusveld;

 • -

  de bouw van maximaal 11 vrijstaande of halfvrijstaande woningen en renovatie van de bestaande boerderij in deelplan Rhijenhove, gelegen in de noordwestelijke hoek van het plangebied.

 

Op het bestemmingsplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

 

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070-752 8588. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

 

Inloopbijeenkomst

Voor dit bestemmingsplan wordt op maandag 11 januari 2016 van 18.30 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst gehouden in het Wateringse Veld College, Missouri 1 te Den Haag.