Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2015, 46505Besluiten van algemene strekking

Vennootschapsbelasting. Fonds voor gemene rekening. Wijziging van het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1870M, Staatscourant 2007, nr. 15

15 december 2015

nr. BLKB 2015/1511M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1870M, Staatscourant 2007, nr. 15. De wijziging betreft een aanvulling op het besluit in verband met een goedkeuring, het zogenoemde enkelvoudige toestemmingsvereiste, in het besluit van 15 december 2015 BLKB2015/1209M.

Het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1870M, Staatscourant 2007, nr. 15, wordt gewijzigd als volgt.

ARTIKEL I

A

In de passage boven onderdeel 1 wordt na de zin ‘Het toestemmingsvereiste is van belang voor de bepaling van de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting’ de volgende zin ingevoegd:

Het besluit bevat daarnaast een verduidelijking voor het stapelen van fondsen voor gemene rekening.

B

In onderdeel 1 wordt ‘artikel 2, eerste lid onderdeel e’ vervangen door: artikel 2, eerste lid, onderdeel f.

C

In onderdeel 2 wordt ‘artikel 2, eerste lid onderdeel e’ vervangen door: artikel 2, eerste lid, onderdeel f.

D

In onderdeel 3 wordt de zin ‘Van een zogenoemd besloten fonds is allereerst sprake indien het een fonds betreft waarbij de vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid in beginsel onbeperkt kan plaatsvinden, mits daarvoor de toestemming van alle participanten verkregen is’ vervangen door: Van een zogenoemd besloten fonds is allereerst sprake indien het een fonds betreft waarbij de vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid in beginsel onbeperkt kan plaatsvinden, mits daarvoor de toestemming van alle participanten verkregen is (de zogenoemde toestemmingsvariant).

Tevens wordt in onderdeel 3 de zin ‘Verder geldt een fonds als besloten als de vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigheid uitsluitend kan geschieden aan het fonds zelf of aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de participant, ook zonder dat daarvoor de toestemming van alle participanten vereist is’, vervangen door: Verder geldt een fonds als besloten als de vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid uitsluitend kan geschieden aan het fonds zelf of aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de participant, ook zonder dat daarvoor de toestemming van alle participanten vereist is (de zogenoemde inkoopvariant).

E

Na onderdeel 5 wordt een nieuw onderdeel 6 toegevoegd, dat luidt:

6. Het stapelen van fondsen voor gemene rekening

De afgelopen periode is mij gevraagd hoe bij het stapelen van personenvennootschappen moet worden aangekeken tegen fondsen voor gemene rekening waarbij de vervreemding van de bewijzen van deelgerechtigdheid uitsluitend kan geschieden aan het fonds zelf of aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie van de participant (de zogenoemde inkoopvariant). Omwille van de duidelijkheid merk ik op dat een fonds voor gemene rekening met een inkoopvariant gecombineerd kan worden met een fonds voor gemene rekening met eveneens een inkoopvariant zonder dat daarmee het besloten karakter van deze gestapelde fondsen wordt aangetast.

Voor stapels waarin zowel fondsen voor gemene rekening met een inkoopvariant als met een toestemmingsvariant zijn opgenomen, of waarin naast een of meerdere fondsen voor gemene rekening ook een samenwerkingsverband met een toestemmingsvariant is opgenomen, verwijs ik naar onderdelen 5 en 7 van mijn besluit van 15 december 2015, nr. BLKB2015/1209M. Hierin ga ik in op het stapelen van samenwerkingsverbanden met een toestemmingsvariant en geef ik een goedkeuring in de vorm van het zogenoemde enkelvoudig toestemmingsvereiste. Zoals in dat onderdeel 5 aangegeven, geldt deze goedkeuring en de daarbij horende voorwaarde ook bij stapels waarbij een samenwerkingsverband met een toestemmingsvariant wordt gecombineerd met een fonds voor gemene rekening met een inkoopvariant of met een toestemmingsvariant.

F

De kop ‘6 Ingetrokken regeling’ wordt vervangen door: 7 Ingetrokken regeling.

De kop ‘7 Inwerkingtreding’ wordt vervangen door: 8 Inwerkingtreding.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van dit besluit.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 15 december 2015

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Lid van het managementteam Belastingdienst