Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2015, 46471Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 december 2015, nr. WJZ/15172856, tot wijziging van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 in verband met verlenging openstellingstermijn Hernieuwbare-energieprojecten en verhoging van enkele subsidieplafonds

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, derde lid, van de Kaderwet EZ-subsidies, en 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De tabel van artikel 1, tweede lid, van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

De termijn in de vijfde kolom in de rij van artikel 4.2.16 komt te luiden:

01-04-2015 t/m 31-03-2016.

B

In de zesde kolom in de rij van artikel 4.2.58, IDEEGO-project 1. Zonnestroom technologie (PV), 2. Compacte conversie en opslag van thermische energie, 3. Multifunctionele bouwdelen en 4. Energieregelsystemen en -diensten worden de plafonds van 4.700.000, 1.200.000, 2.200.000 en 3.700.000 vervangen door: 5.137.876, 1.833.938, 2.642.876 respectievelijk 4.259.458.

C

In de zesde kolom in de rij van artikel 4.2.65, DEI-project wordt het plafond van 20.000.000 vervangen door: 21.209.727.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 december 2015. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 14 december 2015, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 15 december 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 december 2015

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling wijzigt de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015. Voor de Topsector Energie wordt de indieningstermijn voor Hernieuwbare energieprojecten verlengd en worden de subsidieplafonds voor de tweede IDEEGO-tender en de tweede DEI-tender aangepast.

De indieningstermijn voor hernieuwbare energieprojecten wordt verlengd tot en met 31 maart 2016. De reden hiervoor is dat nog niet al het budget is verleend en indieners zo meer tijd krijgen om met kwalitatief goede voorstellen te komen. De nieuwe sluitingsdatum sluit aan op de beoogde openstelling per 1 april voor de 2016-ronde en maakt zo het indienen van een aanvraag het gehele jaar 2016 mogelijk.

Voor IDEEGO-projecten wordt het subsidieplafond van de tender die 15 september sloot en overvraagd is, opgehoogd met budget dat vrijvalt uit de eerste tender van dit jaar en met het restant budget dat gereserveerd was voor deze programmalijnen.

Voor DEI-projecten wordt het budget dat vrijvalt uit de DEI-tender die sloot op 28 april, toegevoegd aan de tender die gesloten is op 27 oktober en die eveneens overvraagd is.

Regeldruk

De verlenging van de indieningstermijn van hernieuwbare energieprojecten heeft geen invloed op de administratieve lasten, omdat het subsidieplafond niet wijzigt.

De verhogingen van de subsidieplafonds van de DEI- en IDEEGO-tender brengen geen verhoging van de administratieve lasten met zich mee, omdat er geen nieuwe aanvragen meer kunnen worden ingediend.

Staatssteun

Omdat het in het geval van de budgetverschuivingen gaat om verschuivingen tussen subsidiemodules die eerder zijn opengesteld, blijft het overkoepelende maximaal te verlenen subsidiebedrag ongewijzigd en is wat dat betreft de eerder gepubliceerde staatssteunparagraaf onverminderd van kracht. Aangezien er wel sprake is van een verlenging van de indieningstermijn ten opzichte van de eerder geldende regeling, is op dit punt een aanvullende kennisgeving aan de Europese Commissie nodig.

Vaste verandermomenten en terugwerkende kracht

De beoogde inwerkingtreding van onderhavige regeling is 15 december 2015 in verband met de sluiting van de openstellingsperiode Hernieuwbare energieprojecten op die datum. Daartoe moet afgeweken worden van de vaste verandermomenten. Dit is gerechtvaardigd vanwege het belang voor het bedrijfsleven dat hiermee is gemoeid. Voor de zekerheid is aan deze regeling terugwerkende kracht toegekend mocht de regeling niet voor 15 december 2015 in de Staatscourant zijn geplaatst. Er bestaat geen bezwaar tegen deze terugwerkende kracht vanwege het begunstigende karakter van onderhavige regeling.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp