Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2015, 46398Vergunningen

Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend (Strandslag Centrum 2 te Petten)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat zij een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

 

Het betreft een vergunning voor het oprichten van het Strandpaviljoen “Zee en Zo” op de locatie Strandslag Centrum 2 te Petten. De verplaatsing van het strandpaviljoen maakt onderdeel uit van het project van provinciaal belang, kustversterking Zwakke Schakels Noord-Holland (Hondsbossche en Pettemer Zeewering).

 

Aanvrager: Strandpaviljoen Zee en Zo

Zaaknummer: 36527

 

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij:

- Provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem

- Gemeente Schagen, Laan 19 te Schagen

 

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op http://www.odnzkg.nl/. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

 

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

 

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).