Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2015, 46362Verkeersbesluiten

Verkeersbesluit fietspad door Beethoven fase 1 secundaire weg Beethovenstraat en ontsluitingsweg Christian Neefestraat Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-15-38578

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • dat door nieuwbouw in het projectgebied Beethoven, gelegen aan de Beethovenstraat tussen de Prinses Irenestraat en de ring A10 een herprofilering aan deze zijde van de Beethovenstraat noodzakelijk is;

 • dat het fietspad vanuit het Beatrixpark, aansluitend op het fietstunneltje onder de Beethovenstraat, begin juli 2013 onttrokken is aan de openbaarheid dit bij besluit van de gemeenteraad op 13 maart 2013;

 • dat de fietsoversteek over de Beethovenstraat via de Prinses Irenestraat zeer intensief gebruikt wordt;

 • dat om de fietsoversteek over de Beethovenstraat te ontlasten een directe route naar het fietstunneltje vanuit het Beatrixpark gewenst is;

 • dat om aan deze wens tegemoet te komen besloten is een(tijdelijke) route voor fietsers over het Beethovenplein aan te leggen;

 • dat de inrichting van het gebied tussen de verhoogde Beethovenstraat en de nieuwbouw van Beethoven verder uitgewerkt tot een ventweg met een vrij liggend fietspad en een eenrichting rijweg met laad en losmogelijkheden voor de gebouwen van dit deelgebied voor de grotere vrachtwagens die geen gebruik kunnen maken van de parkeergarage;

 • dat voor de bedrijven die in de Prinses Irenestraat langs het fietspad zitten wordt er een laad en losplaats aangelegd maar om deze te bereiken moeten ze over het fietspad wat duidelijk gemaakt wordt op het onderbord onder het fietspadbord(venstertijden wanneer laad en losverkeer van het fietspad gebruik mag maken);

 • dat in dit gebied een gewichtsbeperking(klasse 45) geldt omdat onder de bebouwing een parkeerkelder is gelegen, dit geld voor het gebied tussen de Beethovenstraat, Prinses Irenestraat, Betatrixpark en de Christian Neefestraat;

 • dat dit Definitief Ontwerp is besproken in de Stadsdeel Verkeerscommissie en de Centrale Verkeerscommissie op 13 mei 2014;

 • dat de opmerkingen die hieruit zijn voortgekomen verwerkt zijn in het technische Definitief Ontwerp;

 • dat de fietsroute over het Beethovenplein duurzaam veilig ontworpen is, met een onderscheid tussen fiets- en voetpad;

 • dat evenwijdig aan de Beethovenstraat tussen de verhoogde Beethovenstraat en de nieuw aan te leggen secundaire weg komt een twee richtingen brom-fietspad met in het achterhoofd dat ze met een project bromfietsers op de rijbaan bezig zijn wat inhoud dat ze hier ook de bromfietsers op de rijbaan willen;

 • dat zuidelijke de ontsluitingsweg Christian Neefestraat wordt aangelegd;

 • dat in dit gedeelte van de Christian Neefestraat ook een laad en losplaats wordt gemaakt voor de grotere vrachtwagens die geen gebruik kunnen maken van de parkeergarage;

 • dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

  • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Dienst Controle, Infrastructuur, Verkeer, afdeling Verkeer, die is gemandateerd door de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

 • dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

BESLUIT

door het verwijderen van verkeersborden conform model A0130zb van

Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens

1990 ”te bepalen dat de maximumsnelheid 30 km per uur en in een zone zal

zijn” te verwijderen op de volgende locatie:

oostelijk gelegen Prinses Irenestraat hoek Beethovenstraat richting

Beatrixpark.

 • 2.

  door het verwijderen van verkeersborden conform model G12a van Bijlage I

  van het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens 1990 ”(brom)fietspad”

  te verwijderen op de volgende locatie:

  Beatrixpark tussen de Beethovenstraat en de Groene Zoom

 • 3.

  door het verwijderen van een ”voetgangersoversteekplaatsen” als bedoeld

  in artikel 49 lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens1990

  te verwijderen op de volgende locaties:

  Beethovenstraat ter hoogte van de Prinses Irenestraat.

 • 4.

  door het verwijderen van verkeersborden conform model J37 van

  Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens

  1990 ”gevaarlijke kruising” te verwijderen op de volgende locatie:

  oostelijk gelegen brom-fietspad op de Beethovenstraat bij de kruising

  met het brom-fietstunneltje.

 • 5.

  door het verwijderen van verkeersborden conform model L8 van

  Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens

  1990 ”doodlopende weg” te verwijderen op de volgende locatie:

  Beethovenstraat hoek Prinses Irenestraat richting Beatrixpark.

 • 6.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model B6 van

Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens

1990 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens ”waarbij voorrang dient te

worden verleend aan bestuurders op de kruisende weg” te plaatsen op de

volgende locaties:

a.Beethovenstraat bij de kruising met de fietsoversteek bij de Prinses

Irenenstraat.

 • b.

  Beethovenstraat bij de kruising met de Christian Neefestraat.

 • 7.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model C2/C3 van

Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens

1990 ” eenrichtingsweg, in deze richtingen gesloten voor voertuigen, ruiters

en geleiders van rij- of trekdieren of vee” te plaatsen op de volgende locaties:

Secundaire weg van de Beethovenstraat tussen Prinses Irenestraat en de

Christian Neefestraat gesloten richting Christian Neefestraat.

8.door het plaatsen van verkeersborden conform model C20 van

Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens

1990 ” gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord

is aangegeven” te plaatsen op de volgende locaties:

Bij de toegangswegen naar het gebied gelegen tussen de Beethovenstraat,

Prinses Irenestraat, Beatrixpark en de Christian Neefestraat.

9.door het plaatsen van verkeersborden conform model C21 van

Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens

1990 ” gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de

totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven” te plaatsen op de

volgende locaties:

Bij de toegangswegen naar het gebied gelegen tussen de Beethovenstraat,

Prinses Irenestraat, Beatrixpark en de Christian Neefestraat.

 • 10.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I van

  het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens 1990 ”gelegenheid

  bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen” te plaatsen op

  de volgende locaties:

 • a.

  Op de secundaire weg van de Beethovenstraat daar speciaal voor

  aangelegde vakken, drie vakken tussen de Prinses Irenestraat en de

  Christian Neefestraat.

 • b.

  Christian Neefestraat daar speciaal voor aangelegd vak.

 • c.

  Prinses Irenestraat daar speciaal voor aangelegd vak.

 • 11.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model G11 van Bijlage I van

  het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens 1990 ”verplicht fietspad” te

  plaatsen op de volgende locaties.

 • a.

  oostzijde Beethovenstraat bij kruising Secundaire weg en twee richtingen

  brom-fietspad, voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegde weggedeelte

  richting Beatrixpark in twee richtingen.

 • b.

  oostzijde Prinses Irenestraat vanaf de secundaire weg van de Beethovenstraat

  tot net voorbij de laad en los voorziening richting Beatrixpark met als onderbord

  laden en lossen toegestaan van maandag tot en met vrijdag van 10.00-16.00

  uur en zaterdag en zondag.

 • c.

  oostzijde Prinses Irenestraat komend uit het Beatrixpark net voor de laad

en los voorziening langs het fietspad richting Beethovenstraat met als onderbord

laden en lossen toegestaan van maandag tot en met vrijdag van

 • 10.

  00-16.00 uur en zaterdag en zondag.

 • d.

  oostzijde Prinses Irenestraat vanaf de laad en los voorziening richting

Beatrixpark in twee richtingen.

12.door het plaatsen van verkeersborden conform model G12a van Bijlage I van

het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens 1990 ”brom-fietspad” te

plaatsen op de volgende locaties.

a.Oostzijde naast de verhoogde Beethovenstraat tussen de Prinses Irenestraat

en de ring A10 in twee richtingen.

 • b.

  Prinses Irenestraat bij de kruising aan de oostzijde van de Beethovenstraat.

 • c.

  Beethovenstraat westzijde als men uit het brom-fietstunneltje komt met als

onderbord OB502.

d.Beethovenstraat oostzijde als men uit het brom-fietstunneltje komt met als

onderbord OB502.

e.Beethovenstraat oostzijde als men vanaf het fietspad vanuit het Beatrixpark

komt met als onderbord OB502.

13.het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens ”waarbij voorrang dient te

worden verleend aan bestuurders op de kruisende weg” te plaatsen op de

volgende locaties:

a.Prinses Irenestraat kruisend met het brom-fietspad op de Beethovenstraat

waar het brom- fietsverkeer komend vanaf de Prinses Irenestraat voorrang

moet verlenen aan het kruisend verkeer.

b.Beethovenstraat komend vanuit het brom-fietstunneltje aan de oost en

west zijde voorrang moet verlenen aan het kruisend verkeer.

c.Beethovenstraat kruisend met het fietspad komend vanuit het Beatrixpark

komend vanaf het Beatrixpark voorrang moet verlenen aan het kruisend

verkeer.

14.door het aanbrengen van ”voetgangersoversteekplaatsen” als bedoeld in

artikel 49 lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens1990 te

plaatsen op de volgende locaties:

a.Beethovenstraat bij de kruising van het fietstunneltje oostzijde over het twee

richtingen brom-fietspad

b.Beethovenstraat bij de kruising van het fietstunneltje westzijde over het twee

richtingen brom-fietspad.

15.door het plaatsen van verkeersborden conform model J23 van Bijlage I van

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ” voetgangers” te

plaatsen op de volgende locaties:

a.Beethovenstraat bij de oversteekplaats ter hoogte van de kruising met de

Prinses Irenestraat.

b.Beethovenstraat bij de oversteekplaats ter hoogte van de kruising met de

b. Christian Neefestraat.

Namens deze,

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de W egenverkeerswet 1994 beroep instellen . Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs recht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van s tadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.