Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 46021Overige mededelingen aan het wegverkeer

Verkeerbesluit rectificatie Verkeersbesluit aanpassen verkeerscirculatie rond het Pieter de Hooghplein en Schildershof in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

RECTIFICATIE

In Staatscourant nummer 42420 van 27 november 2015 wordt in het Verkeersbesluit aanpassen verkeerscirculatie rond het Pieter de Hooghplein en Schildershof in Maarssen bij vergissing enkele malen ‘Nassaustraat’ vermeld in plaats van ‘Diependaalsedijk’. Deze bekendmaking was daardoor onjuist, wordt ingetrokken en vervangen door deze bekendmaking.

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het verkeersbesluit vloeit voort uit plannen rond de bouw van de ‘Schildershof’ te Maarssen, de daarbij horende herinrichting van de openbare ruimte en het parkeerterrein.

Met dit verkeersbesluit:

 • wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd;

 • worden de weggebruikers en passagiers beschermd;

 • wordt de veiligheid op en rond de Pieter de Hooghplein en ‘Schildershof’ te Maarssen, gewaarborgd;

 • wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

Alsmede worden met dit verkeersbesluit de verkeersstromen in het gebied rond het Pieter de Hooghplein en de ‘Schildershof’ gestructureerd en gespreid om een afname van de verkeersdruk te realiseren.

Met dit verkeersbesluit wordt de garantie voor de bereikbaarheid van de winkelvoorzieningen in het centrumgebied van Maarssen-Dorp en over de primaire toegangswegen van en naar het Pieter de Hooghplein en omgeving beoogd. Tevens wordt de afwikkeling en doorstroming van het verkeer bevorderd.

Het is dan ook gewenst om voor de volgende wegen de rijrichting en daarmee de bebording aan te passen:

 • Voor de kruising van de Gerard Doustraat met de Pieter de Hooghstraat wordt het verbod om rechtsaf te slaan opgeheven.

 • De eenrichtingsweg op de Vincent van Goghstraat wordt uitgebreid van halverwege de straat tot aan de kruising met de Pieter de Hooghstraat.

 • Instellen van een eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) op de Albert Cuypstraat, vanaf de kruising met de Pieter de Hooghstraat tot de kruising met de Diependaalsedijk.

 • De huidige eenrichtingsweg op de Pieter de Hooghstraat, tussen Paulus Potterstraat en Gerard Doustraat, wordt opgeheven.

 • De huidige eenrichtingsweg op de Jan Steenstraat, tussen Paulus Potterstraat en de Johannes Vermeerstraat wordt opgeheven.

 • Instellen eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) op de Pieter de Hooghstraat, tussen Vincent van Goghstraat en de Albert Cuypstraat.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze adviseert positief, mits de inrichting van de weg in overeenstemming is met hoofdstuk II, paragraaf 1 onder 1 uitvoeringsvoorschriften BABW.

Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de Klankbordgroep Schildershof.

De situatietekening van de ‘Schildershof’ en omliggende straten (tekeningnummer K15-0026-003) is op te vragen bij de gemeente.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente Stichtse Vecht tot het besluit gekomen om de verkeerscirculatie rond de ‘Schildershof’ en het Pieter de Hooghplein te Maarssen formeel aan te passen.

Maatregelen ter uitvoering van dit besluit:

 • Opheffen van het verbod rechtsaf te slaan op de kruising van de Gerard Doustraat met de Pieter de Hooghstraat. Het verkeersbord D06L, uit bijlage 1 van het RVV 1990, zal worden verwijderd.

 • Uitbreiding van de eenrichtingsweg tot een volledige eenrichtingsweg op de gehele Vincent van Goghstraat. Het verkeersbord C02, uit bijlage 1 van het RVV 1990, zal worden verplaatst tot bij de kruising met de Pieter de Hooghstraat.

 • Instellen van een eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) op de Albert Cuypstraat, tussen Pieter de Hooghstraat en de Diependaalsedijk. Verkeersborden C03 en OB54, uit bijlage 1 van het RVV 1990, worden op de kruising van de Albert Cuypstraat met de Pieter de Hooghstraat geplaatst. Op de kruising van de Albert Cuypstraat met de Diependaal-

  sedijk worden verkeersborden C02 en OB54, uit bijlage 1 van het RVV 1990, geplaatst.

 • Opheffen van de eenrichtingsweg op de Pieter de Hooghstraat, tussen Paulus Potterstraat en Gerard Doustraat. Verkeersborden C02 en C03 en onderborden, uit bijlage 1 van het RVV 1990, worden verwijderen.

 • Opheffen van de eenrichtingsweg op de Jan Steenstraat, tussen Paulus Potterstraat en de Johannes Vermeerstraat. Verkeersborden C02 en C03 en onderborden, uit bijlage 1 van het RVV 1990, worden verwijderd.

 • Instellen van een eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) op de Pieter de Hooghstraat, tussen Vincent van Goghstraat en de Albert Cuypstraat. Verkeersborden C03 en OB54, uit bijlage 1 van het RVV 1990, worden op de kruising van de Pieter de Hooghstraat met de Vincent van Gogstraat geplaatst. Op de kruising van de Pieter de Hooghstraat met Albert Cuypstraat worden verkeersborden C02 en OB54, uit bijlage 1 van het RVV 1990, geplaatst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

P.V. Koster

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Maarssen, 10 november 2015

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.