Logo Amsterdam
Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking), Amsterdam

Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) en verlening omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) jo artikel 3.31 Wro het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 3 februari 2015 het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) vastgesteld. Bij besluit van 4 februari 2015 heeft de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied namens burgemeester en wethouders van Amsterdam voorts de omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 163 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Flora- en faunawet (Ffw) ten aanzien van beschermde soorten.

Uitwerkingsplan

Het plangebied van het uitwerkingsplan maakt onderdeel uit van het gebied dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk projectgebied Zuidas. Het plangebied ligt nabij de afslag S108, ten westen van station Zuid WTC, direct ten zuiden van de A10.

Het plangebied ligt binnen de gronden met bestemming ‘Gemengd – uit te werken’ van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord (planidentificatienummer (ID) NL.IMRO.0363.K1004BPGST-VG01), waarvoor een uitwerkingsplicht geldt. Het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) ziet op de meest zuidoostelijk gelegen kavel binnen die uit te werken bestemming, die aan de oostzijde wordt begrensd door de Buitenveldertselaan, en aan de zuidzijde door de Gustav Mahlerlaan.

Voor het plangebied van het uitwerkingsplan wordt overeenkomstig artikel 3.6, eerste lid, onder b, Wet ruimtelijke ordening uitvoering gegeven aan de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord. Met de uitwerking wordt voorzien in een functioneel programma van maximaal 16.500 m2, met bijbehorende parkeervoorzieningen. De bebouwing is hoofdzakelijk bestemd als kantoor, met daarbij een voorzieningenprogramma van tussen de 500 en 750 m2, waarbij onder andere moet worden gedacht aan functies zoals maatschappelijke dienstverlening, detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening en horeca.

Omgevingsvergunning

Ten behoeve van de hiervoor genoemde ontwikkeling zal naar verwachting medio 2015 een bouwaanvraag worden ingediend. Nadat de grond bouwrijp is gemaakt en geleverd, kan met de realisatie van het plan worden begonnen. Het bouwrijp maken omvat onder meer het verleggen van kabels en leidingen, het organiseren van de bouwlogistiek en het verwijderen van de aanwezige beplanting. In verband hiermee is een omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen verleend. In het recente verleden is in (de nabijheid van) het gebied waarop deze vergunning betrekking heeft een broedend paartje sperwers aangetroffen. In verband daarmee is overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.27 Wabo jo. artikel 75d, lid 1 Ffw bij het bevoegde Ministerie een verklaring van geen bedenkingen Ffw gevraagd. Per brief van 19 december 2014 is deze verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Deze verklaring van geen bedenkingen maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

Terinzagelegging

Met ingang van 19 februari 2015 liggen in het kader van een gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking als bedoeld in paragraaf 3.6.1 Wro, totdat onderstaande beroepstermijn verstreken is, gelijktijdig ter inzage:

  • het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) met de daarop betrekking hebbende stukken

  • de omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Ffw ten aanzien van beschermde soorten, met de daarop betrekking hebbende verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo jo. artikel 75d, lid 1 Ffw.

Bovengenoemde stukken liggen ter inzage op de volgende adressen:

  • Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.centrum.amsterdam.nl.

  • Het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.zuid.amsterdam.nl.

Het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1406BPGST-VG01.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht met betrekking tot het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking), kan met ingang van 20 februari 2015 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Ffw ten aanzien van beschermde soorten, kan met ingang van 20 februari 2015 gedurende zes weken, beroep instellen tegen deze vergunning bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Bovengenoemde besluiten worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.3, lid 1, Wro voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt.

Een beroep tegen één of meer van bovenstaande besluiten dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de omgevingsvergunning is mogelijk vanwege de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking als bedoeld in paragraaf 3.6.1 Wro.

Zowel het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) als de omgevingsvergunning treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van deze besluiten niet.

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijden de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in bijlage II (bijlage Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit brengt onder meer met zich mee dat bij in beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Amsterdam, 18 februari 2015

Burgemeester en wethouders, A.H.P. van Gils secretaris

E.E. van der Laan burgemeester

Naar boven