Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldambtStaatscourant 2015, 4567Ruimtelijke plannen

Logo Oldambt
Bestemmingsplan ‘Veegplan Blauwestad’, Oldambt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Veegplan Blauwestad’ op 19 januari 2015 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld.

Deze publicatie volgt uit artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan waarbij de volgende wijzigingen zijn aangebracht:

  • de regels van het bestemmingsplan ‘Blauwestad 2012’ zijn herzien, voor zover aangegeven vetgedrukt en met doorhalingen;

  • de verbeelding is aangevuld met aanduidingen die slechts een aanvulling zijn op de vigerende verbeelding van het bestemmingsplan ‘Blauwestad 2012’;

  • het opnemen van een bestemming ‘Wonen’ voor locaties aan de Niesoordlaan 72a en 103 b te Midwolda;

  • alle gasleidingen zijn opnieuw opgenomen in de verbeelding.

Het bestemmingsplan ligt voor een ieder vanaf 19 februari 2015 voor een termijn van zes weken ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten tijdens openingstijden van het Klanten Contact Centrum.

Het bestemmingsplan is ook in te zien via www.gemeente-oldambt.nl onder ‘Elektronische Bekendmakingen’. Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl

U kunt het bestemmingsplan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het bestemmingsplan ‘Veegplan Blauwestad’ is: NL.IMRO.1895.18BP0006-0401.

Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om gedurende de zes weken vanaf de datum van ter inzage legging beroep tegen het bestemmingsplan in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden zijn degenen die zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbenden zijn degenen die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn geweest om te reageren op het ontwerp bestemmingsplan. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Het bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling. Dan treedt het bestemmingsplan in elk geval niet eerder in werking dan nadat een beslissing op verzoek is genomen.