Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerStaatscourant 2015, 45466Ruimtelijke plannen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 1e herziening Noordelijke Bedrijventerreinen ten behoeve van woonwagenlocatie Bleiswijkseweg, Zoetermeer

Logo Zoetermeer

STEDELIJKE ONTWIKKELING

 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 1e herziening Noordelijke Bedrijventerreinen ten behoeve van woonwagenlocatie Bleiswijkseweg.

 

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 30 november 2015 de 1e herziening van het bestemmingsplan Noordelijke Bedrijven-terreinen ten behoeve van woonwagenlocatie Bleiswijkseweg gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad tevens besloten om op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen. Het raadsbesluit tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 december 2015 ter inzage.

 

Toelichting bestemmingsplan

De woonwagenlocatie aan de Bleiswijkseweg is gelegen in het bestemmingsplan ‘Noordelijke Bedrijventerreinen’. In het bestemmingsplan is vastgelegd dat er maximaal 12 woonwagenstandplaatsen zijn toegelaten. De gemeenteraad heeft besloten om het maximaal toegestane aantal standplaatsen op die locatie te verhogen van 12 naar 15. Er is op de huidige locatie nog voldoende ruimte om de uitbreiding te realiseren. Tevens heeft ze naar aanleiding van een aantal zienswijzen besloten om de maximaal toegestane goot- en bouwhoogte op de standplaatsen te verhogen naar 4 m resp. 7 m. Ook wordt een strook grond naast de autosloperij bestemd voor Bedrijfsdoeleinden om auto’s te kunnen stallen en wordt een regeling voor brandcompartimentering opgenomen.

Voor het volledige overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de bij het raadsbesluit behorende Nota van Aanpassingen, dat te raadplegen is op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Terinzagelegging

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 11 december 2015 in te zien bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken zijn tevens digitaal raadpleegbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0637.BP00052-0003.

 

Instellen van beroep tegen het bestemmingsplan

Van 12 december 2015 tot en met 25 januari 2016 bestaat de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Verder is het voor alle belanghebbenden mogelijk beroep in te stellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Van 12 december 2015 tot en met 25 januari 2016 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit om op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dit laatste te bereiken kan gedurende de hiervoor genoemde beroepstermijn tevens een verzoek om

voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Griffierecht

Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Raad van State, telefoonnummer: 070-4264426.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend.

 

Informatie

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis.

U dient dan eerst een afspraak te maken via het digitale afspraakformulier dat u aantreft en in kunt vullen op www.zoetermeer.nl.

 

Deze publicatie is digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Zoetermeer:

http://www.zoetermeer.nl/inwoners/ruimtelijke-plannen_46745/item/woonwagenlocatie-bleiswijkseweg_78635.html

 

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en de reactieve aanwijzing zijn digitaal raadpleegbaar op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0637.BP00052-0003

 

De bronbestanden zijn beschikbaar gesteld op:

http://mos.zoetermeer.nl/e/d/dr/NL.IMRO.0637.BP00052-0003

 

 

Zoetermeer, 10 december 2015

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer

de secretaris, de burgemeester,

 

(drs. H.M.M. Koek) (Ch. Aptroot)