Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StaphorstStaatscourant 2015, 44985Ruimtelijke plannen

VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, WIJZIGINGSPLAN SPRAKELHORSTWEG 4’

Logo Staphorst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst maken bekend dat bij besluit van 19 november 2015 het wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijzigingsplan Sprakelhorstweg 4’ op grond van artikel 3.6 lid 1 sub a Wro ongewijzigd is vastgesteld. Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Detailhandel – Tuincentrum’ naar de bestemming ‘Wonen – 1. Daarnaast voorziet het plan in woningsplitsing van de woning op het perceel Sprakelhorstweg 4 te Staphorst.

 

Het wijzigingsplan met het vaststellingsbesluit ligt ter inzage vanaf woensdag 9 december 2015 voor de duur van 6 weken bij de publieksbalie Fysieke Leefomgeving, Binnenweg 26, 7951 DE te Staphorst. Daarnaast is het wijzigingsplan in pdf-formaat te raadplegen op www.staphorst.nl > bekendmakingen > Bestemmingsplan - wijzigingsplannen. Tevens is het vastgestelde wijzigingsplan raadpleegbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0180.5112015005-VS01. De digitale bestanden zijn beschikbaar op: http://roplannen.gemeentedocumenten.nl/staphorstplannen/NL.IMRO.0180.5112015005-.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk een beroep/verzoek tot voorlopige voorziening indienen. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht omtrent het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen. Belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij omtrent het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen ook beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld binnen een beroepstermijn van zes weken, welke begint op de dag na de dag waarop de terinzagelegging is aangevangen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage. De indiener van een beroepschrift kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling eveneens vragen een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.