Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2015, 44885Vergunningen

Ministerie van Economische Zaken - Natuurbeschermingswet 1998, beschikking (project Zeetoegang IJmond)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat zij een beschikking ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 december 2015 ter inzage legt. Bekendmaking aan de aanvrager heeft plaatsgevonden op 9 december 2015 door toezending van deze beschikking.

 

De beschikking betreft het voornemen tot de aanleg en het gebruik van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Zeetoegang IJmond). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis, welke zijn technische levensduur heeft bereikt. De aangevraagde sluis zal breder en langer zijn dan de Noordersluis. In de nieuwe zeesluis kunnen dan ook meer en grotere schepen worden geschut. Naast de scheepvaartfunctie, dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland.

 

Aanvrager: Minister van Infrastructuur en Milieu

Zaaknummer: 119189

 

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

 

Provinciale coördinatieregeling van toepassing

Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van het project Zeetoegang IJmond door de provincie Noord-Holland gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het vaststellingsbesluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van Gedeputeerde Staten van 22 september 2014 en het wijzigingsbesluit van 16 juni 2015. De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.31, derde lid, van de Wro in samenhang gelezen met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

 

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken van 10 december 2015 tot 21 januari 2016 (digitaal) ter inzage op http://www.odnzkg.nl/ onder bekendmakingen, op http://vergunningenbank.overheid.nl/natuurbeschermingswet en bij de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem.

 

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op http://www.odnzkg.nl/. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Beroep

Als u belanghebbende bent bij de beschikking, kunt u van 11 december 2015 tot 22 januari 2016 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel uw zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, of goede redenen hebben om dat niet te hebben gedaan. Beroepschriften moeten zijn ondertekend en bevatten minstens uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht en de gronden van uw beroep. U moet indien mogelijk een kopie van deze beschikking meesturen.

 

Op deze beschikking is tevens afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

 

In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u beroep heeft ingesteld. Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan daarover meer informatie geven.

 

Wij verwijzen u naar de publicatie Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Daar vindt u informatie over hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met het besluit. Zie:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid