Logo Amsterdam
Ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas, Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 10 februari 2015 het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

Het projectgebied Kop Zuidas wordt globaal begrensd door de Europaboulevard aan de westkant, de President Kennedylaan aan de noordkant, de Graafschapstraat en Jacob Soetendorpstraat aan de oostkant en de Kleine Wetering en ringweg A10 aan de zuidkant. De voorgenomen herziening biedt de mogelijkheid om langs geplande woonblokken privé buitenruimte te kunnen realiseren. Overige bepalingen van het vigerende bestemmingsplan Kop Zuidas blijven onverminderd van toepassing.

Crisis en herstelwet

Het project Amsterdam Zuidas is aangewezen in bijlage II van de Crisis- en herstelwet (bijlage II, Aa nummer 3). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 19 februari 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

  • Het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.centrum.amsterdam.nl.

  • Stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.zuid.amsterdam.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas en met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1408BPGST-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres; de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524.

Amsterdam, 18 februari 2015

burgemeester en wethouders, A.H.P. van Gils secretaries

E.E. van der Laan burgemeester

Naar boven