Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu van 11 december 2015, nr. DGAN-PDJNG/15166124 houdende wijziging van de Regeling programmatische aanpak stikstof (AERIUS versie 2015 en actualisatie lijst prioritaire projecten)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu,

Handelende na overleg met de Minister van Defensie en gedeputeerde staten van de provincies en ten aanzien van artikel I, onderdeel G, in overeenstemming met de Minister van Defensie en gedeputeerde staten van de provincies;

Gelet op de artikelen 19kb, 19kh, vijfde lid en 19kn, eerste lid, 19ko, vijfde lid, en 19koa, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998;

Besluiten:

ARTIKEL I

De Regeling programmatische aanpak stikstof wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de omschrijving van de begrippen ‘AERIUS Calculator’ en ‘AERIUS Register’ ‘versie 2014’ vervangen door: versie 2015.

B

In artikel 4 wordt ‘overeenkomstig artikel 19kh, vierde lid, tweede volzin, van de wet in het programma is vermeld’ vervangen door: op 15 december 2015 in AERIUS Register was opgenomen.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zesde tot en met het negende lid worden vernummerd tot zevende tot en met tiende lid.

2. Na het vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 6. Ingeval na een besluit als bedoeld in het vijfde lid, onderdeel a, of na een melding als bedoeld in artikel 8 een of meer meldingen zijn gedaan die betrekking hebben op wijzigingen van het project of de andere handeling waarop dat toestemmingsbesluit of de eerstgenoemde melding betrekking had, wordt de in het tweede lid bedoelde toename bepaald ten opzichte van het project of de andere handeling zoals dat, onderscheidenlijk die is gewijzigd overeenkomstig de laatste melding.

D

Aan artikel 7, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Dat gebeurt ook bij wijzigingen van het programma.

E

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid, onderdeel f, wordt ‘dan wel’ vervangen door ‘en’ en wordt ‘het vijfde lid’ vervangen door: artikel 5, vijfde lid.

2. In het zesde lid wordt ‘artikel 5, tweede, vijfde, zesde en zevende lid’ vervangen door: artikel 5, tweede, vijfde, zesde, zevende en achtste lid.

F

In artikel 9, derde lid, wordt ‘artikel 5, zevende lid, onderdeel b’ vervangen door: artikel 5, achtste lid, onderdeel b.

G

De bijlage behorende bij artikel 6 wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 15 december 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 6 VAN DE REGELING PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF

Projecten en andere handelingen of categorieën van projecten of andere handelingen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd1

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IenM – Projecten hoofdwegennet

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

N35 Zwolle – Wijthmen

Aanpassing van de N35, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

N35 ter hoogte van Zwolle – Wijthmen

A27/A1 Utrecht noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten

Uitbreiding van de capaciteit van de A27 en A1, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

A27/A1 ter hoogte van Utrecht noord, knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

Uitbreiding van de capaciteit van de Zuidelijke Ringweg Groningen, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen

N35 Nijverdal – Wierden

Aanpassing van de N35, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

N35 ter hoogte van Nijverdal – Wierden

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

Doortekking van de A15, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

A12/A15 ter hoogte van Ressen – Oudbroeken (ViA15)

A1 Apeldoorn – Azelo

Uitbreiding van de capaciteit van de A1, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

A1 ter hoogte van Apeldoorn – Azelo

Verkenning Haaglanden (A4 Passage en Poorten & Inprikkers)

Pakket aan maatregelen op de A4 passage, de aansluitingen en de toeleidende wegen, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Regio Haaglanden

Rijnlandroute

Nieuwe verbinding en aanpassingen tussen Katwijk en A4 Leiden, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Ter hoogte van Katwijk – Leiden

A28/A1 knooppunt Hoevelaken

Aanpassing van de A28/A1 Knooppunt Hoevelaken, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

A28/A1 ter hoogte van knooppunt Hoevelaken

A24 Blankenburgverbinding (NWO)

Realiseren van een nieuwe verbinding, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

A24 ter hoogte van de A15 – A20

A27 Houten – Hooipolder

Uitbreiding van de capaciteit van de A27, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

A27 ter hoogte van Houten – Hooipolder

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere

Uitbreiding van de capaciteit van de A1/A6/A9, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

A1/A6/A9 ter hoogte van Schiphol, Amsterdam – Almere

A27/A12 Ring Utrecht

Uitbreiding van de capaciteit van de A27/A12 Ring Utrecht, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

A27/A12 Ring Utrecht

A13/A16 Rotterdam

Nieuwe verbinding tussen de A13 en A16, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

A13/A16 ter hoogte van Rotterdam

Amsterdam Zuidas

Aanpassingen rond de Zuidas, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Ter hoogte van de Zuidas

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

Aanpassing van de knooppunten, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

A10 ter hoogte van knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

A2 ’t Vonderen – Kerensheide

Uitbreiding van de capaciteit van de A2, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

A2 ter hoogte van 't Vonderen – Kerensheide

A58 Eindhoven – Tilburg

Uitbreiding van de capaciteit van de A58, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

A58 ter hoogte van Eindhoven – Tilburg

A58 Sint Annabosch – Galder

Uitbreiding van de capaciteit van de A58, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

A58 ter hoogte van Sint Annabosch – Galder

Aansluiting A15/N3

Aanpassen van de aansluiting A15 met de N3, onderdeel van het in het MIRT Programma Aansluitingen

Aansluiting A15/N3

Aansluiting A16/N3

Aanpassen van de aansluiting A16 met de N3, onderdeel van het in het MIRT Programma Aansluitingen

Aansluiting A16/N3

A13 Zestienhoven – Delft Zuid

Verruiming van de openingstijden van de spitsstroken

A13 ter hoogte van Zestienhoven – Delft Zuid

A20 Terbregseplein

Verruiming van de openingstijden van de spitsstroken

A20 ter hoogte van het Terbregseplein

A12 Woerden – Gouda

Permanente openstelling plusstrook

A12 ter hoogte van Woerden – Gouda

IenM – Projecten Hoofdvaarwegennet

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Grote zeesluis in kanaal Gent – Terneuzen

Nieuwe zeesluis, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Sluizencomplex Terneuzen

Lichteren buitenhaven IJmuiden

Verplaatsing capaciteit lichtervoorziening, inclusief de aanleg en het gebruik van 50 parkeerplaatsen, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

IJmuiden

Zeetoegang IJmond

Vervanging Noordersluis door een nieuwe, grotere zeesluis, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Sluizencomplex IJmuiden

Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

Uitbreiding sluiscomplex met tweede sluis, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Sluiscomplex Eefde

Verruiming Twentekanalen Tweede fase

Verruiming vaarweg, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Twentekanaal

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

IJssel

Verruiming vaarweg Eemshaven – Noordzee

Verruiming van de vaarweg, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Eemshaven – Noordzee

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Merwedes

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden – Lek

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Beneden – Lek

Toekomstvisie Waal: Overnachtingshaven Haaften

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Haaften

Toekomstvisie Waal: Overnachtingshaven Lobith

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Lobith

Toekomstvisie Waal: Amsterdam Rijnkanaal Zuid

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Amsterdam Rijnkanaal Zuid

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam – Lemmer

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Amsterdam Lemmer

IenM – Projecten Hoofdwatersysteem

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Versterking Afsluitdijk

Versterking Afsluitdijk, zoals aangegeven op bijbehorend projectblad MIRT Projectenboek 2015

Dijk ter afsluiting van het IJsselmeer van de Waddenzee

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Gebiedsontwikkeling Ooijen–Wanssum, zoals aangegeven op bijbehorend projectblad MIRT Projectenboek 2015

Gebied tussen en in de nabijheid van Ooijen en Wanssum

Legger Vlieland en Terschelling

Legger Vlieland en Terschelling, zoals aangegeven op bijbehorend projectblad MIRT Projectenboek 2015

Vlieland en Terschelling

Zandhonger Oosterschelde

Zandhonger Oosterschelde, zoals aangegeven op bijbehorend projectblad MIRT Projectenboek 2015

Meerdere locaties in de Oosterschelde

Houtribdijk

Houtribdijk, zoals aangegeven onder projectnummer R2-006 in de Basisrapportage HWBP 2 van 26 september 2011, Kamerstukken II 2011/12 27 625, nr. 237.

Dijk tussen Lelystad en Enkhuizen

Herstel Steenbekleding Oosterschelde en Westerschelde

Herstel Steenbekleding Oosterschelde en Westerschelde, zoals aangegeven op bijbehorend projectblad MIRT Projectenboek 2015

Diverse steenbekledingen langs de Oosterschelde en Westerschelde

Heemskerk

Suppletie Heemskerk, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2015, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Heemskerk, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Schouwen westkop zuid

Suppletie Schouwen westkop zuid, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2015, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Schouwen westkop zuid, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Schouwen westkop noord

Suppletie Schouwen westkop noord, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2015, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Schouwen westkop noord, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Vlieland oost

Suppletie Vlieland oost, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2015, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Vlieland oost, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Vlieland havenstrand

Suppletie Vlieland havenstrand, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2015, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Vlieland havenstrand, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Callantsoog

Suppletie Callantsoog, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2015, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Callantsoog, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Katwijk

Suppletie Katwijk, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2015, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Katwijk, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Nieuwvliet-Groede

Suppletie Nieuwvliet – Groede, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2015, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nieuwvliet – Groede, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Cadzand-Kievitte

Suppletie Cadzand – Kievitte west, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2015, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Cadzand – Kievitte west, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Herdijkte zwarte polder – Cadzand Bad

Suppletie Herdijkte zwarte polder – Cadzand Bad, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2015, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Herdijkte zwarte polder – Cadzand Bad ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Texel zuidwest

Suppletie Texel zuidwest, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2015, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Texel zuidwest, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Texel midden

Suppletie Texel midden, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2015, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Texel midden, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Julianadorp

Suppletie Julianadorp, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Julianadorp, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Bergen – Egmond

Suppletie Bergen – Egmond, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bergen – Egmond, strand, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Kop van Goeree

Suppletie Kop van Goeree, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kop van Goeree, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Renesse

Suppletie Renesse, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Renesse, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Westkapelle en Zoutelande

Suppletie Westkapelle en Zoutelande, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Westkapelle en Zoutelande, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Vlissingen en Dishoek

Suppletie Vlissingen en Dishoek, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Vlissingen en Dishoek, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Bloemendaal en Zandvoort

Suppletie Bloemendaal en Zandvoort, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bloemendaal en Zandvoort, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Ameland west

Suppletie Ameland west, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ameland west, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Ameland Midden

Suppletie Ameland midden, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ameland midden vooroever, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Noordwijk

Suppletie Noordwijk, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Noordwijk, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Scheveningen

Suppletie Scheveningen, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Scheveningen, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Domburg

Suppletie Domburg, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Domburg, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Walcheren westkapelse Zeedijk

Suppletie Walcheren westkapelse Zeedijk, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Walcheren westkapelse Zeedijk, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Lingewaal – Neerijnen

Dijkversterking Lingewaal – Neerijnen, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De noordelijke Waaldijk ter hoogte van Neerijen en Lingewaal, dijkring 43

Opijnen – Ophemert

Dijkversterking Opijnen – Ophemert, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De noordelijke Waaldijk tussen Opijnen en Ophemert, dijkring 43

Waardenburg – Opijnen

Dijkversterking Waardenburg – Opijnen, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De noordelijke Waaldijk tussen Waardenburg en Opijnen, dijkring 43

Gorinchem

Dijkversterking Gorinchem, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Dalem, dijkring 43

Vuren – Haaften

Dijkversterking Vuren – Haaften, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De noordelijke Waaldijk tussen Vuren en Haaften, dijkring 43

Vecht- en Steenendijk

Dijkversterking Vecht- en Steenendijk, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De westelijke Vechtdijk tussen Langenholte en Ommen en de oostelijke Vechtdijk tussen Hasselt en Dalfsen, dijkring 9 en 53

Mastenbroek IJssel

Dijkversterking Mastenbroek IJssel, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De oostelijke IJsseldijk tussen IJsselmuiden en ’s-Heerenbroek, dijkring 10

Wolferen – Sprok

Dijkversterking Wolferen – Sprok, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De noordelijke Waaldijk tussen Wolferen en restaurant Sprok, dijkring 43

Zwolle

Dijkversterking Zwolle, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De kering aan de oostelijke oever van het Zwolle/IJsselkanaal, dijkring 53

IJsselzone Zwolle

Dijkversterking IJsselzone Zwolle, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De oostelijke IJsseldijk bij Zwolle van de Spooldersluis tot Windesheim, dijkring 53

Mastenbroek Zwarte Water

Dijkversterking Mastenbroek Zwarte Water, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De keringen aan de westzijde van het Zwarte Water van Stadshagen in Zwolle tot Gerne-Overwaters, dijkring 10

Gouderak

Dijkversterking Gouderak, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken langs de Hollandse IJssel bij de Lopiker- en Krinpenerwaard, dijkring 15

Vierburen – Oostpolderdijk

Dijkversterking Vierburen – Oostpolderdijk, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

Ter hoogte van Vierburen en de Oostpolderdijk

Krimpen / Ouderkerk

Dijkversterking Krimpen / Ouderkerk, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken langs de Hollandsche IJssel bij Krimpen aan de IJssel en Ouderkerk aan de IJssel, dijkring 15

Neder Betuwe

Dijkversterking Neder Betuwe, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De noordelijke Waaldijken ten westen van Wolferen tot het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel, dijkring 43

Rondom Kampen

Dijkversterking Rondom Kampen, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De IJsseldijk bij Kampen, dijkring 11

Lingewaard

Dijkversterking Lingewaard, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De keringen langs de Waal en het Pannerdens Kanaal bij Lingewaard, dijkring 43

Werkendam – Giessen

Dijkversterking Werkendam – Giessen, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De keringen langs de Afgedamde Maas en Bovenmerwede tussen Werkendam en Giessen, dijkring 24

Mastenbroek Zwarte Meer

Dijkversterking Mastenbroek Zwarte Meer, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De keringen langs de zuidzijde van het Zwarte Meer tussen IJsselmuiden en Genemuiden, dijkring 10

Olst – Wijhe

Dijkversterking Olst – Wijhe, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De oostelijke IJsseldijk tussen Olst tot Herxen, dijkring 53

Culemborg

Dijkversterking Culemborg, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De zuidelijke Lekdijk tussen Werk aan het Spoel en Culemborg, dijkring 43

Genemuiden

Dijkversterking Genemuiden, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken langs het Zwarte Water bij Genemuiden, dijkring 10

IJsseldijk Gouda (fase 2)

Dijkversterking IJsseldijk Gouda (fase 2), zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken van de Hollandsche IJssel in de gemeente Gouda tussen de Julianasluis en de Waaiersluis, dijkring 14

Peerenboom – Genderen

Dijkversterking Peerenboom – Genderen, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken langs de Bergsche Maas tussen Peerenboom en Genderen, dijkring 24

West Holwerderpolder – Lauwersmeer

Dijkversterking West Holwerderpolder – Lauwersmeer, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De Waddenzeedijken tussen Holwerd en Lauwersmeer, dijkring 6

Tiel

Dijkversterking Tiel, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De noordelijke Waaldijk tussen Tiel en Passewaaij, dijkring 43

Pannerden / Loo

Dijkversterking Pannerden / Loo, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken langs het Pannerdens Kanaal tussen Pannerden en Loo, dijkring 48

Leeuwen – Oude Maasdijk

Dijkversterking Leeuwen – Oude Maasdijk, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De zuidelijke Waaldijk tussen Sint Andries en Beneden Leeuwen, dijkring 41

Winssen – Drutensche Waarden

Dijkversterking Winssen – Drutensche Waarden, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De zuidelijke Waalkeringen tussen Beneden Leeuwen en de A50 bij Eeuwijk, dijkring 41

Zettingsvloeiing Verlengde Derde Toetsing

Dijkversterking Zettingsvloeiing Verlengde Derde Toetsing, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De keringen aan de Oude Maas, Haringvliet, Spui en Grevelingen, dijkring 17, 20 en 25

Gameren

Dijkversterking Gameren, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De zuidelijke Waaldijk bij Gameren, dijkring 38

IJsseldijk Gouda (urgent deel)

Dijkversterking IJsseldijk Gouda (urgent deel), zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken van de Hollandsche IJssel in de gemeente Gouda tussen de Julianasluis en de Waaiersluis, dijkring 14

Lauwersmeer / Vierhuizergat

Dijkversterking Lauwersmeer / Vierhuizergat, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken aan de oostkant van het Lauwersmeer tussen Lauwersoog en Marnerwaard, dijkring 6

Capelle / Zuidplas

Dijkversterking Capelle / Zuidplas, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

Vier dijkvakken langs de Hollandsche IJssel bij Capelle aan de IJssel en Nieuwerkerk aan de IJssel, dijkring 14

Burghsluis – Schelphoek

Dijkversterking Burghsluis – Schelphoek, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken langs de Oosterschelde tussen Burghsluis en Serooskerke, dijkring 26

Flaauwershaven / Borrendamme

Dijkversterking Flaauwershaven / Borrendamme, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken langs de noordkant van de Oosterschelde tussen Zierikzee en Serooskerke, dijkring 26

Ooij en Millingen

Dijkversterking Ooij en Millingen, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De Ooijse dijk tussen Nijmegen en Millingen aan de Rijn aan de zuidkant van de Waal, dijkring 42

Loswal Hattem & Apeldoorns kanaal

Dijkversterking Loswal Hattem & Apeldoorns kanaal, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken langs de IJssel bij het Apeldoorns kanaal bij Hattem, dijkring 11 en 52

Zuid-Beveland West, Westerschelde

Dijkversterking Zuid-Beveland West, Westerschelde, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken langs de noordkant van de Westerschelde ter hoogte van Kapelle, dijkring 30

Kunstwerken Markermeer

Dijkversterking Kunstwerken Markermeer, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

Keringen nabij Enkhuizen, Broekerhaven en Hoorn, dijkring 13

Koehool – West Holwerderpolder

Dijkversterking Koehool–West Holwerderpolder, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken aan de Waddenzee tussen Koehool en Holwerd, dijkring 6

Emanuelpolder

Dijkversterking Emanuelpolder, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken aan de noordkant van de Westerschelde tussen Waarde en Rilland, dijkring 31

Inlaag Zuidhoek/Bruinisse

Dijkversterking Inlaag Zuidhoek/Bruinisse, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De dijken aan de noordkant van de Oosterschelde bij Zierikzee en Bruinisse, dijkring 26

Spakenburg

Dijkversterking Spakenburg, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De keringen langs het Eemmeer bij Spakenburg, dijkring 45

Zuid-Beveland Oost, Westerschelde

Dijkversterking Zuid-Beveland Oost, Westerschelde, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De noordzijde van de Westerschelde ter hoogte van Kruiningen en Waarde, dijkring 31

Markermeerdijk Hoorn – Edam – Amsterdam (planstudie)

Dijkversterking Markermeerdijk Marken, zoals aangegeven onder projectnummer R2-061 in de Basisrapportage HWBP 2 van 26 september 2011, Kamerstukken II 2011/12, 27 625, nr. 237.

Tussen Hoorn, Edam en Amsterdam

Waddenzeedijk Texel

Dijkversterking Waddenzeedijk Texel, zoals aangegeven onder projectnummer R2-061 in de Basisrapportage HWBP 2 van 26 september 2011, Kamerstukken II 2011/12, 27 625, nr. 237.

Aan de zuidzijde van Texel, dijkring 5

Hoogwaterkering Den Oever

Dijkversterking Hoogwaterkering Den Oever, zoals aangegeven onder projectnummer W2-085 in de Basisrapportage HWBP 2 van 26 september 2011, Kamerstukken II 2011/12, 27 625, nr. 237.

Havendijk in Den Oever

Dijkversterking Spui Oost

Dijkversterking Spui Oost, zoals aangegeven onder projectnummer WN-003 in de Basisrapportage HWBP 2 van 26 september 2011, Kamerstukken II 2011/12, 27 625, nr. 237.

Aan de oostkant van het Spui in de Hoeksche waard

Waddenzeedijk, Friese kust

Dijkversterking Waddenzeedijk, Friese kust, zoals aangegeven onder projectnummer W2-030 in de Basisrapportage HWBP 2 van 26 september 2011, Kamerstukken II 2011/12, 27 625, nr. 237.

Aan de Friese kust ter noord westen van Leeuwarden

Koegraszeedijk

Dijkversterking Koegraszeedijk, zoals aangegeven onder projectnummer W2-080 in de Basisrapportage HWBP 2 van 26 september 2011, Kamerstukken II 2011/12, 27 625, nr. 237.

Aan de oostkant van Den Helder

Dijkversterking Spui West

Dijkversterking Spui West, zoals aangegeven onder projectnummer WN-004 in de Basisrapportage HWBP 2 van 26 september 2011, Kamerstukken II 2011/12, 27 625, nr. 237.

Aan de westkant van het Spui op Voorne-Putten

Dijkversterking Spui Hoeksche Waard Zuid

Dijkversterking Spui Hoeksche Waard Zuid, zoals aangegeven onder projectnummer WN-008 WN-004 in de Basisrapportage HWBP 2 van 26 september 2011, Kamerstukken II 2011/12, 27 625, nr. 237.

Zuidelijke deel Hoeksche waard

IJsseldelta Zuid

Gecombineerde ruimtelijke opgave, zoals aangegeven in Wijziging PKB Ruimte voor de rivier, bij Besluit van 13 september 2012 en gepubliceerd in de Staatscourant van 29 mei 2013, Nr. 14312

Ter hoogte van Kampen

Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden

Uiterwaardenvergraving, zoals aangegeven in PKB Ruimte voor de rivier, zoals goedgekeurd op 7 juli 2006,

Ter hoogte van Huissen

Handelingen TK 2005/2006, nr. 98, blz: 6087 en gepubliceerd in de Staatscourant van 25 januari 2007, Nr. 18, p.11

IenM – Spoorwegprojecten

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Hogere frequenties op het spoor en het verwerken van het groeiende goederenvervoer, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Landelijk

PHS Meteren – Boxtel

Onderdeel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Meteren – Boxtel

PHS Eindhoven – Breda

Onderdeel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Eindhoven – Breda

PHS Amsterdam – Eindhoven

Onderdeel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Amsterdam – Eindhoven

PHS Alkmaar – Amsterdam

Onderdeel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Alkmaar – Amsterdam

PHS Schiphol – Utrecht – Nijmegen

Onderdeel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Schiphol – Nijmegen

PHS viersporigheid Rijswijk–Delft Zuid

Onderdeel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Rijswijk – Delft Zuid

OV Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad

Uitbreiden capaciteit corridor, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad

Zwolle – Herfte

Uitbreiden capaciteit corridor, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015, inclusief Opstelterrein Zwolle en tweede spoortoegang tot het opstelterrein Zwolle (RGS-terrein).

Zwolle – Herfte

Maaslijn

Verbeteren robuustheid en snelheid tussen Roermond en Nijmegen ten behoeve van een verbeterde overstap in Roermond en Nijmegen.

Roermond – Nijmegen

Goederenverbinding Antwerpen – Roergebied (IJzeren Rijn)

Weer in gebruik nemen van het tracé, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Antwerpen – Roergebied

Zevenaar – Didam

Aanpakken van de capaciteitsproblemen op het baanvak Arnhem–Zevenaar door het realiseren van een spoorverdubbeling tussen Zevanaar en Didam en het doorvoeren van een snelheidsverhoging tussen Zevenaar en Wehl.

Zevenaar – Didam

Spooromgeving Geldermalsen

Project bestaat uit twee delen, Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS Amsterdam – Eindhoven) en Tweede fase herstelplan Spoor (Vrijleggen MerwedeLingelijn), zie bijbehorende projectbladen MIRT projectenoverzicht 2015.

Geldermalsen – Tricht

HOV Utrecht – Leiden

Snelheids- en capaciteitsvergroting op het traject door het uitvoeren van diverse maatregelen.

Utrecht – Leiden

Railterminal Trade Port Noord Venlo

Het aanleggen van enkele aankomst- en vertreksporen ten noordwesten van Venlo parallel aan de spoorlijn Venlo – Eindhoven ten behoeve van de toekomstige aansluiting aan op de nog te ontwikkelen railterminal op het bedrijventerrein Trade Port Noord (TPN) in Venlo.

Venlo

Calandbrug

Omlegging van het huidige spoortracé, zie bijbehorend projectblad MIRT projectenoverzicht 2015

Havenspoorlijn, tussen Europoort en Botlek

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL)

Spoorverdubbeling spoorlijn Groningen – Leeuwarden tussen Hoogkerk en Zuidhorn en overige maatregelen ten behoeve van de vergroting van de capaciteit.

Groningen – Leeuwarden

Spoorzone Ede

Stationsproject waarbij het huidige station Ede-Wageningen wordt vervangen door een nieuw station met P+R voorziening.

Ede

Mistral Naarden – Bussum

Realisatie snelheidsverhoging bij Naarden – Bussum.

Naarden – Bussum

IenM – Luchthavens

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Luchthavenverkeersbesluit Schiphol

Groei Schiphol tot 510.000 vliegtuigbewegingen per jaar, zoals voorzien in het nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol (Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel, oktober 2013).

Luchthaven Schiphol

Luchthaven Lelystad

Groei Luchthaven Lelystad tot 45.000 vliegbewegingen (groot verkeer) per jaar. Hiertoe wordt onder andere de startbaan verlengd (tot 2.400 meter) en wordt een nieuwe terminal gebouwd.

Luchthaven Lelystad

Luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde

Ontwikkeling luchthaven Groningen Airport Eelde tot maximaal 93.000 vliegbewegingen.

Luchthaven Groningen Airport Eelde

Luchthavenbesluit Luchthaven Maastricht Aachen Airport

Ontwikkeling luchthaven Maastricht Aachen Airport tot maximaal 52.000 vliegbewegingen.

Luchthaven Maastricht Aachen Airport

Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

Ontwikkeling luchthaven Rotterdam The Hague Airport tot maximaal 89.000 vliegtuigbewegingen (waarvan 43.000 groot verkeer, 6.000 helikopterverkeer en 40.000 klein verkeer).

Luchthaven Rotterdam The Hague Airport

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Herbelegging Nieuwe haven

Inpassing Joost Dourlein kazerne in Nieuwe Haven.

Nieuwe Haven, Den Helder

Herbelegging Legerplaats Ermelo

Ontwikkeling kazerne

Leuvenumseweg, Ermelo

Herbelegging Luitenant generaal Bestkazerne

Ontwikkeling kazerne

Ripseweg, Vredepeel

Herbelegging Trip van Zoudtlandkazerne

Ontwikkeling kazerne

De la Reijweg, Breda

Herbelegging Camp New Amsterdam

Ontwikkeling kazerne

Dolderseweg, Huis ter Heide, Utrecht

Herbelegging MC Maaldrift

Ontwikkeling kazerne

Ammonslaantje, Wassenaar

Herbelegging MMC Veenhuizen

Ontwikkeling MMC Veenhuizen

Norgerweg, Venhuizen

Herbelegging Van Ghentkazerne

Ontwikkeling kazerne

Toepad, Rotterdam

Herbelegging Air Operations Control

Ontwikkeling Vliegbasis Volkel

Vliegbasis Volkel, Volkel

Herbelegging Luitenant Kolonel Tonnetkazerne

Ontwikkeling kazerne

Eperweg, 't Harde

Herbelegging Legerplaats bij Olderboek

Ontwikkeling kazerne

Eperweg, 't Harde

Ontwikkeling Vliegbasis Woensdrecht

Ontwikkeling Vliegbasis Woensdrecht

Kooijweg, Hoogerheide

Mariene kazerne Vlissingen

Nieuwbouw Mariene kazerne Vlissingen en oefengebieden Zeeland

Vlissingen, diverse gebieden provincie Zeeland

Uitbreiding NCIA

Uitbreiding NCIA

Oude Waalsdorperweg, Den Haag

Herbelegging Johannes Postkazerne

Inbreiding kazerne

Johannes Postweg, Darp

Ontwikkeling Vliegbasis de Kooy

Ontwikkeling Vliegbasis de Kooy

Rijksweg 20, Den Helder

Ontwikkeling Vliegbasis Gilzen-Rijen

Ontwikkeling Vliegbasis Gilzen-Rijen, toename helicoptervluchten.

Rijksweg 121, Rijen

Ontwikkeling USAG

Ontwikkeling van USAG

Kranenpool 3, Brunssum

Provincies

Provincie Drenthe

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Kloosterveen II + III (woningbouw)

Uitbreiding bestaande woonwijk met ca. 150 ha.

Gemeente Assen

Toeristisch Recreatieve Zone (recreatie)

Realisatie toeristisch/recreatieve zone rondom en nabij TT-circuit.

Gemeente Assen

FlorijnAs – Stadsboulevard (infrastructuur)

Verbetering bereikbaarheid stad.

Gemeente Assen

Provincie Flevoland

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Floriade 2022: Growing Green Cities

Ontwikkeling Floriade in Almere

Gemeente Almere

Woningbouw Almere Hout

Woningbouw Almere Hout

Gemeente Almere

Industrieterrein Flevokust

Te realiseren multimodale overslaghaven met een containerterminal en een ‘nat’ industrieterrein

Gemeente Lelystad

Landbouw in Flevoland zone 0–5km

Autonome ontwikkeling van de veehouderijen in Flevoland

Provincie Flevoland

Landbouw in Flevoland zone 5–10 km

Autonome ontwikkeling van de veehouderijen in Flevoland

Provincie Flevoland

Landbouw in Flevoland zone 10–99 km

Autonome ontwikkeling van de veehouderijen in Flevoland

Provincie Flevoland

Provincie Gelderland

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Industrieterrein Arnhem

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Arnhem

Industrieterrein Elst

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Elst Gld.

Industrieterrein Duiven

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Duiven

Industrieterrein Zutphen

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Zutphen

Industrieterrein Apeldoorn

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Apeldoorn

Industrieterrein Medel

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Tiel

Industrieterrein Harderwijk

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Harderwijk

Provinciale weg N348/N786

Verbetering doorstroming door Dieren

Rheden

Provinciale weg N345

Realisatie rondweg ten westen van buurtschap de Hoven

Zutphen

ISEV A12 Ede West (NSL)

bedrijventerrein

Gemeente Ede

Hedel/Ammerzoden (NSL)

Glastuinbouw

Gemeente Maasdriel

Kerkdriel (NSL)

Glastuinbouw

Gemeente Maasdriel

Velddriel A2 (NSL)

Glastuinbouw

Gemeente Maasdriel

Rossum (NSL)

Glastuinbouw

Gemeente Maasdriel

Nieuwwaal (NSL)

Glastuinbouw

Gemeente Zaltbommel

Zuilinchem (NSL)

Zuilinchem

Gemeente Zaltbommel

N345 Rondweg Voorst (NSL)

Aanleg rondweg

Gemeente Voorst

N303 Rondweg Voorthuizen (NSL)

Aanleg rondweg

Gemeente Barneveld

Kernhem (NSL)

Aanleg woonwijk

Gemeente Ede

Spoorzone oostelijk deel (NSL)

Aanleg woonwijk

Gemeente Ede

Parklaan (NSL)

Aanleg ontsluiting Spoorzone oost

Gemeente Ede

Provincie Groningen

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Energiecentrale 1

Nieuwe centrale 1600 Mw (E)

Gemeente Eemsmond, Eemshaven

Energiecentrale 2

Nieuwe centrale 1200 Mw (E)

Gemeente Eemsmond, Eemshaven

Energiecentrale 3

Realisatie nieuwe centrale 1200 Mw (E)

Gemeente Eemsmond, Eemshaven

Suikerfabriek

Uitbreiding capaciteit tot 25.000 ton/d (150 d/j en 24 u/d)

Gemeente Groningen

Biomassacentrale 1

Nieuwe centrale 49.9 Mw (E) en 147 Mw (W)

Gemeente Delfzijl, Oosterhorn

Biomassacentrale 2

Nieuwe centrale 24 Mw (E) en 128,7 (W)

Gemeente Delfzijl, Oosterhorn

Bio-ethanolfabriek

Realisatie bio-ethanolfabriek

Gemeente Delfzijl, Oosterhorn

Bestemmingsplan Delfzijl

Aanpassing bedrijfsvoering/uitbreiding bestaand industrieel complex

Gemeente Delfzijl

Provincie Limburg

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Landbouwontwikkelingsgebied

Uitbreidingslocatie Landbouw

Gemeente Horst aan de Maas

Kassenontwikkeling

Uitbreidingslocatie kassen

Gemeente Leudal

Chemische industrie

Diverse nieuwe ontwikkelingen

Gemeente Sittard-Geleen en

gemeente Stein

Bedrijventerrein, kassen

Vestiging bedrijven

Gemeente Venlo

Gebiedsontwikkeling, wegen, bedrijven, haven

Diverse integrale ontwikkelingen

Gemeente Venray

Maastricht Beatrixhaven (NSL)

Verkeersontsluiting

gemeente Maastricht

Sittard-Geleen Holtum Noord III (NSL)

Verkeersontsluiting

gemeente Sittard-Geleen

Venlo BP Bedrijventerrein Tradeport Noord & Park Zaarderheiken (NSL)

Verkeersontsluiting

gemeente Venlo

Weert Kampershoek Noord II (NSL)

Verkeersontsluiting

gemeente Weert

Maastricht Belvedere (NSL)

Verkeersontsluiting

gemeente Maastricht

Maastricht Geusselt Fase 2 & 3 (NSL)

Verkeersontsluiting

gemeente Maastricht

Maastricht Lanakerveld (NSL)

Verkeersontsluiting

gemeente Maastricht

Horst a d Maas Glastuinbouw Californië (NSL)

Glastuinbouw

gemeente Horst a/d Maas

Maasbree Glastuinbouw Siberië (NSL)

Glastuinbouw

gemeente Maasbree

Provincie Noord-Brabant

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Moerdijk Chemie kavel 1

Nieuwe bedrijfsvestiging

Gemeente Moerdijk

Moerdijk Chemie kavel 3

Nieuwe bedrijfsvestiging

Gemeente Moerdijk

Moerdijk Chemie kavel 8

Nieuwe bedrijfsvestiging

Gemeente Moerdijk

Moerdijk Chemie kavel 9

Nieuwe bedrijfsvestiging

Gemeente Moerdijk

Moerdijk Procestechniek kavel 10

Nieuwe bedrijfsvestiging

Gemeente Moerdijk

Moerdijk Procestechniek kavel 11

Nieuwe bedrijfsvestiging

Gemeente Moerdijk

Woensdrecht rest- en zoekruimte aviolanda

Nieuwe bedrijfsvestiging

Gemeente Woensdrecht

Moerdijk industrieterrein moerdijk (voormalig Shell)

Nieuwe bedrijfsvestiging

Gemeente Moerdijk

Cranendonck duurzaam industriepark

Nieuwe bedrijfsvestiging

Gemeente Cranendonck

Verplaatsing V

Verplaatsing ondernemer

Gemeente Vught

Cranendonck vergroten haven

Vergroten haven

Gemeente Cranendonck

Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL) (NSL)

Drunen–Waalwijk

Noordoost Corridor (NOC) (NSL)

Veghel Helmond

N69 Grenscorridor (NSL)

Valkenswaard–Waalre

Komproblematiek Haps (NSL)

Cuijk

Logistiek Park Moerdijk (NSL)

Logistiek Park

Moerdijk

N261 (NSL)

Bestaande ombouw tot 2x2

rijstroken

Waalwijk – Tilburg

N640/N641 (NSL)

Rondweg Oudenbosch

Oudenbosch

N279 Noord (NSL)

Verbreding (incl. aansluitingen)

’s-Hertogenbosch – Veghel

N260 (NSL)

Rondweg Baarle-Nassau

Baarle-Nassau

N638 (NSL)

Rondweg Zundert

Zundert

N324 (NSL)

Vervanging en ombouw kruis-punten, verlegging aansluiting

Grave – Zevenbergen

N641 (NSL)

Asverschuiving

Oud Gastel

Provincie Noord-Holland

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Bedrijventerreinen Boekelermeer Alkmaar en Heiloo

Uitbreiding bestaande bedrijventerreinen

Gemeente Heiloo en Alkmaar

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Hollands Kroon

Nieuw bedrijventerrein

Gemeente Hollands Kroon

Bedrijventerrein Grote Hout

Uitbreiding bestaand bedrijventerrein

Gemeente Velsen

Bedrijventerrein IJmond |Haven

Uitbreiding bestaand bedrijventerrein

Gemeente Velsen

Bedrijventerrein Hoogtij

Uitbreiding bestaand bedrijventerrein

Gemeente Zaanstad

Bedrijventerrein Westpoort

Uitbreiding bestaand bedrijventerrein

Gemeente Amsterdam

Staalproductiebedrijf

Wijziging bedrijfsvoering

Gemeente Velsen

Verbinding A8–A9

Verbeterde oost- west verbinding tussen bestaande A8 en A9

Gemeente Zaanstad-IJmond

Duinpolderweg

Provinciale wegverbinding tussen de N206 (nabij de Zilk) en de A4 (Hoofddorp Zuid)

Gemeenten Noordwijkerhout, Hillegom, De Zilk, Lisse, Bloemendaal, Haarlemmermeer

Provincie Overijssel

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Bedrijventerrein Dollegoor 3

Herstructurering bedrijventerrein

Gemeente Almelo

Bedrijventerrein Haatland 3

Herstructurering bedrijventerrein

Gemeente Kampen

Bedrijventerrein Havengebied

Herstructurering bedrijventerrein

Gemeente Enschede

Bedrijventerrein Voorst

Herstructurering bedrijventerrein

Gemeente Zwolle

Bedrijventerrein XL Businesspark

Uitbreiding / nieuw bedrijventerrein

Gemeente Almelo

Bedrijventerrein Zomerdijk

Herstructurering bedrijventerrein

Gemeente Zwartewaterland

Bedrijventerrein Zwartewater

Herstructurering bedrijventerrein

Gemeente Zwartewaterland

Bedrijventerrein Zegge VII

uitbreiding / nieuw bedrijventerrein

Gemeente Raalte

Bedrijventerrein Meppelerdiep

Herstructurering bedrijventerrein

Gemeente Zwartewaterland

Bedrijventerrein Markelo Twentekanaal

Herstructurering bedrijventerrein

Gemeente Hof van Twente

Bedrijventerrein HessenpoortI-II en Zuid

Uitbreiding / nieuw bedrijventerrein

Gemeente Zwolle

Provinciale weg N34 Witte Paal – Drentse grens

De provincie Overijssel gaat de doorstroming op de provinciale weg N34 tussen Witte Paal en de grens met Drenthe verbeteren én veiliger maken. De provincie gaat de weg inrichten als een stroomweg. Dat betekent dat de gelijkvloerse overgangen verdwijnen en men zo veilig met 100 km per uur over de weg kan rijden.

N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens

Provinciale weg N307 Roggebot – Kampen

De provincies Overijssel en Flevoland onderzoeken samen welke verkeerskundige oplossingen er mogelijk zijn om de bereikbaarheid voor de N307 te verbeteren. Het onderzoek richt zich op vier delen: 1. Aansluitingen op de N50 aan de Overijsselse zijde; 2. N307 tussen Roggebotsluis en de aansluiting op de N50 aan de Overijsselse zijde; 3. Oeververbinding bij Roggebotsluis ter plekke van de provinciegrens; 4. Rotonde N307/N306 aan Flevolandse zijde

N307 tussen de Roggebotsluis en Kampen

Provinciale weg N343 Rondweg Weerselo

Met de plannen om een nieuwe rondweg rond de Twentse plaats Weerselo aan te leggen wordt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Weerselo straks verbeterd.

Weerselo

Provinciale weg N340 Zwolle – Ommen: vlot, veilig en verantwoord

Er wordt voor de N340 een nieuw tracé (2x2rijbanen) aangelegd tussen de aansluiting met de A28 en de Ankummerdijk. De aansluitingen bij Ommen worden verbeterd. Op de N377 in Balkbrug wordt een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd. Verder worden de beide wegen duurzaam veiliger ingericht, met een maximale snelheid van 80 km/uur.

N340 tussen A28 en Ommen; N377 tussen Lichtmis en Slagharen

Provinciale weg N348 Raalte – Ommen

Verbetering verkeersveiligheid van de N348 Raalte-Ommen. Het plan omvat de volgende onderdelen: – de realisatie van twee gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten, noordelijk en zuidelijk van Lemelerveld;- het afsluiten van de centrumaansluiting Lemelerveld; – het realiseren van een snelheidsregime van 70 km/uur tussen deze nieuwe aansluitingen om geluidsoverlast te beperken; – realisatie van twee tunnels en het opheffen van vijf oversteken in het buitengebied

N348 tussen Raalte en Ommen

Gemeentelijke Randweg Stadshagen

Verlegging van de doorgaande weg N331.

Gemeente Zwolle ten noordwesten van nieuwbouwwijk Stadshagen

Provinciale weg N331 Hasselt

Om de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid bij Hasselt te verbeteren, gaan gemeente Zwartewaterland en provincie Overijssel samen knelpunten aanpakken op de provinciale wegen N 331 (Zwolle-Vollenhove) en N 759 (Hasselt-Genemuiden).

Hasselt

Bedrijvenpark Twente (NSL)

Almelo

Luchthaven Twente (NSL)

Enschede

Waterrijk en Turfkade II/ Aadijk Noord (NSL)

Almelo

Usseler Es (NSL)

Enschede

Spoorzone (NSL)

Zwolle

Voorsterpoort (NSL)

Zwolle

Bedrijvenpark A1 (NSL)

Deventer

Provincie Utrecht

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Binnen- en buitenstedelijke uitbreiding

Bouwen van circa 250 woningen

Gemeente Wijk bij Duurstede

nr. 1300 Amersfoort Wieken Vinkenhoef (NSL)

Bedrijventerrein 57 ha

Amersfoort

nr. 1301 Nieuwegein Galecopperzoom (NSL)

Bedrijventerrein 7 ha

Nieuwegein

nr. 1302 Nieuwegein Het Klooster (NSL)

Bedrijventerrein 75 ha

Nieuwegein

nr. 1304 Amersfoort CSG-Noord (NSL)

Gemengd kantoren + woningen

Amersfoort

nr. 1305 Amersfoort Vathorst (NSL)

Gemengd kantoren + bedrijfsterrein + woningen

Amersfoort

nr. 1306 Nieuwegein Binnenstad (NSL)

Gemengd kantoren + overige voorzieningen + woningen

Nieuwegein

nr. 1309 Utrecht Herstructurering Kanaleneiland (NSL)

Gemengd overige voorzieningen + woningen

Utrecht

nr. 1310 Utrecht Ontwikkeling Leidsche Rijn (NSL)

Gemengd kantoren + bedrijfsterrein + overige voorzieningen + woningen

Utrecht

nr. 1311 Utrecht Ontwikkeling Merwedekanaalzone (NSL)

Gemengd kantoren + bedrijfsterrein overige voorzieningen + woningen

Utrecht

nr. 1312 Utrecht Ontwikkeling stationsgebied (NSL)

Gemengd OV terminal + kantoren + woningen + overige voorzieningen

Utrecht

nr. 1313 Utrecht Rijnenburg (NSL)

Gemengd bedrijfsterrein + woningen + overige voorzieningen

Utrecht

nr. 1314 IJsselstein A2-zone (NSL)

Overig

IJsselstein

nr. 1316 Utrecht doorontwikkeling Uithof (NSL)

Overig Onderwijs + woningen, HOV om de zuid + overige voorzieningen

Utrecht

nr. 1317 Amersfoort Hoge Weg (NSL)

Gemengd woningen + overige voorzieningen

Amersfoort

nr. 1318 Amersfoort Maatweg (NSL)

Gemengd overige voorzieningen + woningen

Amersfoort

nr. 1319 Amersfoort Vathorst Noord West (NSL)

Woningen

Amersfoort

nr. 1320 Veenenedaal Veenendaal Oost (NSL)

Woningen

Veenendaal

nr. 1322 Amersfoort Kersenbaan (NSL)

Infrastructuur (tracé)

Amersfoort

nr. 1323 BRU Ontwikkeling Randstadspoor (NSL)

BRU gemeenten

nr. 1324 Utrecht opwaardering NRU Noordelijke Rondweg (NSL)

Infrastructuur (tracé)

Utrecht

nr. 1325 bereikbaarheid Utrecht-west (NSL)

Infrastructuur diverse projecten zuidradiaal

Utrecht

nr. 1326 Br avo 3 ter hoogte van Waardsedijk (NSL)

Infrastructuur (tracé)

Woerden

nr. 1327 Bravo 3 ter hoogte van aansluiting A12 (NSL)

Infrastructuur (tracé)

Woerden

nr. 1328 Bravo 6a zuidelijke randweg Harmelen (NSL)

Infrastructuur (tracé)

Woerden

Provincie Zeeland

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Zeehaven Vlissingen – Sloegebied

Ontwikkeling terrein voor zeehavengebonden en/of industriele activiteiten

Gemeenten Vlissingen/Borsele

Zeehaven Kanaalzone – Mosselbanken

Ontwikkeling terrein voor zeehavengebonden en/of industriele activiteiten

Gemeente Terneuzen

Zeehaven Kanaalzone – Axelse Vlakte

Ontwikkeling terrein voor zeehavengebonden en/of industriele activiteiten

Gemeente Terneuzen

Containerisatie haven Vlissingen (Terminal)

Uitbouw containeractiviteiten zeehavengebied Vlissingen

Gemeenten Vlissingen/Borsele

Containerisatie haven Vlissingen (Zeescheepvaart)

Bijkomende vervoersbewegingen als gevolg uitbouw containeractiviteiten zeehavengebied Vlissingen

Gemeenten Vlissingen/Borsele

Containerisatie haven Vlissingen (Onderliggend wegennet)

Bijkomende vervoersbewegingen als gevolg uitbouw containeractiviteiten zeehavengebied Vlissingen

Gemeenten Vlissingen/Borsele

Containerisatie haven Vlissingen (Binnenvaart)

Bijkomende vervoersbewegingen als gevolg uitbouw containeractiviteiten zeehavengebied Vlissingen

Gemeenten Vlissingen/Borsele

Containerisatie haven Vlissingen (Scheepvaart overig)

Bijkomende vervoersbewegingen als gevolg uitbouw containeractiviteiten zeehavengebied Vlissingen

Gemeenten Vlissingen/Borsele

Industrieel complex Kanaalzone-Sluiskil

Aanpassing bedrijfsvoering/uitbreiding bestaand industrieel complex

Gemeente Terneuzen

Provincie Zuid-Holland

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Woningbouw Kijkduin te Den Haag

Realisatie ca 750 nieuwe woningen

Gemeente Den Haag

Woningbouw Valkenburg van de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf

Realisatie ca 5.000 nieuwe woningen

Gemeente Katwijk

Woningbouw Zeehospicium te Katwijk

Realisatie ca 500 nieuwe woningen

Gemeente Katwijk

Bedrijventerrein Groote Haar te Gorinchem

Inrichting en gebruik industriegebied Groote Haar te Gorinchem; maximale milieucategorie 5.

Gemeente Gorinchem

Woningbouw De Elementen te Spijkenisse

Realisatie circa 1.077 woningen.

Gemeente Spijkenisse

Woningbouw Duingeest te Westland

Realisatie ca 300 nieuwe woningen

Gemeente Westland

Woningbouw Hoek van Holland te Rotterdam

realisatie circa 4.000 woningen

Gemeente Rotterdam

Woningbouw Molenpolder (recreatie woongebied) te Numansdorp

Realisatie circa 860 woningen

Gemeente Cromstrijen

Woningbouw Monster-Noord te Monster

Realisatie circa 475 woningen

Gemeente Westland

Woningbouw Vroonlaan te Den Haag

Realisatie circa 970 woningen

Gemeente Den Haag

Woningbouw Westmade te Westland

Realisatie ca 1.188 woningen

Gemeente Westland

Woningbouw Zuidelijk strand te Hoek van Holland

Realisatie circa 640 woningen

Gemeente Rotterdam

Bedrijventerrein voormalig suikerunieterrein Puttershoek te Binnenmaas;

Inrichting en gebruik industriegebied te Binnenmaas met maximale milieucategorie 5

Gemeente Binnenmaas

Provinciale weg N206, Verlegging Duinvallei Katwijk

Verlegging en gedeeltelijke verdieping Duinvalleiweg Katwijk

Tussen de N441 en het Zeewegviaduct te Katwijk

Rijnlandroute

De RijnlandRoute is een nieuwe provinciale wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en de A4 bij Leiden

Katwijk – A4 bij Leiden

Haven en IndustrieComplex Rotterdam

Toekomstige emissies cf de vigerende en nog definitief vast te stellen bestemmingsplannen voor gebieden Maasvlakte 2, Maasvlakte 1, Botlek-Vondelingenplaat, Europoort en Landtong, Waal-Eemhaven, Vierhavens-Merwedehaven

Gemeente Rotterdam

Ontsluiting naar de N441 (NSL)

Infrastructuur

Valkenburg

TOELICHTING BIJ DE REGELING HOUDENDE WIJZIGING VAN DE REGELING PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF

1. Inleiding

Op basis van artikel 19kg, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de wet) hebben de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met gedeputeerde staten van alle provincies en de Minister van Defensie, het Programma Aanpak Stikstof (hierna: programma) vastgesteld. Het programma heeft tot doel een vermindering van de stikstofbelasting van voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te realiseren door middel van een samenhangende, overkoepelende aanpak, om zo economische ontwikkeling samen te laten gaan met het op termijn realiseren van de doelen voor de Natura 2000-gebieden.

Op 15 december 2015 is een partiële herziening van het programma vastgesteld, waarbij tevens een actualisatie heeft plaatsgevonden van de daaraan ten grondslag liggende ecologische onderbouwing in de gebiedsanalyses en de generieke passende beoordeling. De partiële herziening van het programma vloeit voort uit een actualisatie van AERIUS Monitor. In de geactualiseerde versie van AERIUS Monitor, versie 2015, zijn de meest recente gegevens over grootschalige concentraties en deposities van stikstof van het RIVM verwerkt. Daarnaast is AERIUS Monitor, versie 2015, verbeterd ten opzichte van versie 2014 op basis van adviezen uit reviews. De herziening heeft geleid tot nieuwe depositiecijfers en de toevoeging van het gebied Krammer-Volkerak aan het programma. Naar aanleiding van deze herziening wordt met onderhavige regeling de Regeling programmatische aanpak stikstof (hierna: Regeling PAS) op een aantal punten gewijzigd.

2. Wijzigingen in verband met AERIUS

De Regeling PAS bevat onder meer regels over de wijze waarop wordt bepaald hoeveel stikstofdepositie een project of andere handeling veroorzaakt (artikel 2), regels over de op een bepaald moment resterende hoeveelheid ontwikkelingsruimte die beschikbaar is voor toedeling in toestemmingsbesluiten (artikel 4) en regels over de toedeling van ontwikkelingsruimte (artikel 5) en de registratie daarvan (artikel 7). Voor de berekening van de stikstofdepositie en ontwikkelingsruimte moet gebruik worden gemaakt van het rekeninstrument van AERIUS. De nieuwe gegevens waarvan in AERIUS Monitor gebruik wordt gemaakt kunnen tot andere berekeningen van de omvang van de stikstofdepositie en de toe de delen ontwikkelingsruimte leiden, ook voor de registratie heeft dat gevolgen. Daarom zijn ook AERIUS Calculator en AERIUS Register gewijzigd. Voortaan zal gebruik moeten worden gemaakt van versie 2015 in plaats van versie 2014. Daartoe wordt in artikel 1, in de omschrijving van de begrippen ‘AERIUS Calculator’ en ‘AERIUS Register’ ‘versie 2014’ vervangen door ‘versie 2015’ (artikel I, onderdeel A).AERIUS Monitor, versie 2015 kan ook gevolgen hebben voor de actuele ontwikkelingsruimte die beschikbaar is voor toedeling in toestemmingsbesluiten. Derhalve kan voor het bepalen van de omvang van die ruimte na 15 december 2015 niet meer worden uitgegaan van de ontwikkelingsruimte die bij aanvang van het programma aanpak stikstof beschikbaar was, zoals deze in de loop der tijd is gewijzigd door bijschrijvingen en afschrijvingen. Er wordt daarom in artikel 4 een nieuw actueel uitgangspunt gedefinieerd, aansluitend bij de ontwikkelingsruimte zoals deze in versie 15 van AERIUS Register is opgenomen op het moment van introductie van die versie (artikel I, onderdeel B). Artikel 7, tweede lid, wordt overeenkomstig aangepast (artikel 1, onderdeel F). De actuele omvang van de in de toekomst toe te delen ontwikkelingsruimte op enig moment in de periode na introductie van versie 15 wordt ten opzichte van dit uitgangspunt bepaald op basis van de mutaties die nadien als gevolg van af- en bijschrijvingen die hebben plaatsgevonden.

3. Actualisatie van de prioritaire projectenlijst

In de bijlage bij de Regeling PAS zijn projecten of andere handelingen en categorieën van projecten of andere handelingen benoemd of beschreven die aantoonbaar van nationaal of provinciaal maatschappelijk belang zijn en waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd ingevolge artikel 19kn, vijfde lid, onderdeel a, van de wet (prioritaire projecten). De lijst met prioritaire projecten wordt in elk geval jaarlijks geactualiseerd. Zo nodig kan het onderdeel van de lijst met prioritaire rijksprojecten halfjaarlijks worden geactualiseerd. Bij de actualisatie kunnen projecten aan de lijst worden toegevoegd of van de lijst worden afgevoerd of kan de omvang van de gereserveerde ontwikkelingsruimte voor projecten worden bijgesteld. Bij de actualisatie met de onderhavige regeling zijn projecten van de lijst verwijderd waarvan zeker is dat deze niet gerealiseerd zullen worden in de eerste programmaperiode van 6 jaar en zijn projecten toegevoegd waarvan is vastgesteld dat deze wel zullen worden gerealiseerd in deze programmaperiode. Bij enkele projecten is de beschrijving verbeterd. Met het oog op de inzichtelijkheid is besloten om de bijlage bij de oorspronkelijke Regeling PAS in het geheel te vervangen.

4. Overige wijzigingen

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt enkele verduidelijkingen in de artikelen 5 en 8 aan te brengen.

Artikel 5, vijfde lid, onderdeel a, gaat voor de bepaling van de toe te delen ontwikkelingsruimte ingeval van een wijziging van een bestaande situatie uit van een daaraan ten grondslag liggend toestemmingsbesluit als genoemd in dat artikellid of een daaraan ten grondslag liggende melding als bedoeld in artikel 8. Als een eerder toestemmingsbesluit of een eerdere melding ontbreekt, is de stikstofdepositie die ten hoogste door de bestaande activiteit werd veroorzaakt voor 1 januari 2015 bepalend, zo blijkt uit artikel 5, vijfde lid, onderdeel b. In een nieuw zesde lid is een specifieke regel opgenomen voor het geval dat een voorgenomen project of andere handeling bestaat uit de wijziging of uitbreiding van een bestaande activiteit ten aanzien waarvan één of meer meldingen zijn gedaan na de uitgangssituatie die is bepaald aan de hand van het vijfde lid, onderdeel a of b. In dat geval wordt voor het bepalen van de toe te delen ontwikkelingsruimte uitgegaan van het project dan wel de andere handeling zoals gerealiseerd overeenkomstig de laatste melding.

5. Effecten van de regeling

De onderhavige regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers of instellingen of de bestuurlijke lasten voor bevoegde gezagen. De nalevingskosten voor de natuurwetgeving zullen niet wijzigingen als gevolg van de onderhavige regeling.

Overeenkomstig de Code interbestuurlijke verhoudingen zijn de provincies betrokken geweest bij de voorbereiding van de onderhavige regeling.

6. Afwijken van vaste verandermomenten

Er wordt afgeweken van de vaste verandermomenten voor wet- en regelgeving (1 januari en 1 juli), omdat het van belang is dat de onderhavige regeling in werking treedt op het moment dat AERIUS Monitor, versie 2015 ingaat. Private en publieke nadelen worden voorkomen door de vervoegde invoering.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

voor nadere kenmerken van de prioritaire projecten, zie: http://pas.natura2000.nl/pages/prioritaire-projecten.aspx

Naar boven