Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2015, 44675Vergunningen

Kennisgeving beschikking Fase 1

Logo DCMR Milieudienst Rijnmond

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : Vliegbasis Leeuwarden (06C02)

Locatie : Keegsdijke 7, 8919 AK Leeuwarden

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het realiseren en in gebruik hebben van een gebouw ten behoeve van

operations en simulator faciliteiten. Het project maakt deel uit van het

“Infrastructuurprogramma F-35”

Aanvraagdatum : 6 november 2015

Besluitdatum : 27 november 2015

Bekendmaking : 27 november 2015

Zaaknummer : 98492242

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek beschikbaar en op te vragen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, o.v.v. Awb-bezwaar, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen

De heer R. van Eden van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 57.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

DMS-nummer: 22061654.