ONTWERP-BESLUIT

Logo Dordrecht

De colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten :

Albiasserdam; Dordrecht; Giessenlanden; Gorinchem; Hardinxveld-Giesssendam; Hendrik­ Ido-Ambacht; Leerdam; Molenwaard; Papendrecht; Sliedrecht; Zederik ; Zwijndrecht;

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, overwegende:

dat het gewenst is samen te werken ter behartiging van de collectieve aandeelhoudersbelangen in N.V. HVC;

dat de taken en bevoegdheden die door de gemeenschappelijke regeling Gevoed worden uitgeoefend uitsluitend bevoegdheden betreffen die in artikel 160, tweede lid van de Gemeentewet aan het college worden opgedragen;

dat het daarom wenselijk is dat zowel het Algemeen bestuur als het Dagelijks bestuur

wordt gevormd door collegeleden van de deelnemende gemeenten;

dat geen raadsbevoegdheden aan de gemeenschappelijke regeling Gevoed worden

overgedragen;

dat het daarom wenselijk is dat de regeling uitsluitend door de colleges wordt aangegaan; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUITEN:

de volgende herziene gemeenschappelijke regeling aan te gaan en vast te stellen, genaamd "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" (GEVUDO), conform de bij dit besluit gevoegde tekst .

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken

Dordrecht, ...........2015

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN....................... 5

Artikel 1.....................................................................5

Artikel 2.....................................................................5

HET DOEL VAN DE REGELING........................................5

Artikel 3.....................................................................5

TAKEN VAN HET LICHAAM.............................................6

Artikel 4..................................................................... 6

HOOFDSTUK 11: INRICHTING,

SAMENSTELLING EN WERKWIJZE BESTUUR... 6

BESTUURSORGANEN..

Artikel 6...................................................................... 6

HET ALGEMEEN BESTUUR............................................. 6

Artikel 7...................................................................... 6

Artikel 8...................................................................... 7

Artikel 9...................................................................... 7

HET DAGELIJKS BESTUUR.............................................. 7

Artikel 10.................................................................... 7

Artikel 11..................................................................... 8

Artikel 12..................................................................... 8

Artikel 13..................................................................... 8

DE VOORZITTER EN VICE-VOORZITTER.............................8

Artikel 14.......................................................................8

DE SECRETARIS..............................................................9

Artikel 15.......................................................................9

Artikel 17.......................................................................9

HET ADVIESTEAM............................................................9

HOOFDSTUK III: BEVOEGDHEDEN VAN HET LICHAAM........10

INFORMATIE , VERANTWOORDING................................... 10

Artikel 18...................................................................... 10

Artikel 19...................................................................... 10

Stemrecht in NV HVC...................................................... 10

Artikel 20..................................................................... 10

HOOFDSTUK IV FINANCIËLE BEPALINGEN/ GARANTSTELLING..10

DE BEGROTING EN REKENING VAN HET LICHAAM................... 10

Artikel 22........................................................................... 10

Artikel 23........................................................................... 11

Artikel 24........................................................................... 11

Artikel 25........................................................................... 11

Artikel 26........................................................................... 11

WAARBORG AFLOSSING VAN RENTE C.Q. GELDLENINGEN

VAN HET LICHAAM.. 11

Artikel 27................11

GARANTSTELLING VOOR OVEREENKOMSTEN VAN

GELDLENING NV HVC/ PROVISIEVERDELING 12

Artikel 28............................12

HOOFDSTUK V: ARCHIEF...... 12

Artikel 29............................ 12

HOOFDSTUK VI: TOETREDING, UITTREDING ,

WIJZIGING EN OPHEFFING...... 13

Artikel 30.............................. 13

Artikel 31.............................. 13

Artikel 32...............................13

Artikel 33...............................13

HOOFDSTUK VIII : OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN... 14

Artikel 34....................................................... 14

Artikel 35....................................................... 14

Artikel 36 .......................................................14

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Alblasserdam; Dordrecht; Giessenlanden; Gorinchem; Hardinxveld-Giesssendam ; Hendrik­ Ido-Ambacht; Leerdam; Molenwaard; Papendrecht; Sliedrecht; Zederik; Zwijndrecht;

overwegende:

dat het gewenst is samen te werken ter behartiging van de collectieve aandeelhouders­ belangen in N.V. HVC;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen ;

besluiten:

de hierna volgende gemeenschappelijke regeling aan te gaan en vast te stellen, genaamd : "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" (GEVUDO)

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

De regeling verstaat onder:

 • a.

  de regeling: de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (GEVUDO);

 • b.

  het lichaam : het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in artikel 2;

 • c.

  gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

 • d.

  de deelnemers: de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten;

 • e.

  samenwerkingsgebied: het gebied gelegen binnen de gemeentegrenzen van de deelnemers;

 • f.

  de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • a.

  Ballotage Overeenkomst: de overeenkomst van oktober 2002 tussen de aandeelhouders en NV HVC, waartoe het lichaam zich op 19 december 2005 heeft verbonden

Artikel 2

 • 1.Er is een openbaar lichaam, genaamd: "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" (GEVUDO).

  • 2.

   Het openbaar lichaam is een rechtspersoon op grond van artikel 8, eerste lid van de wet en is gevestigd te Dordrecht.

HET DOEL VAN DE REGELING

Artikel 3

Het lichaam heeft tot doel het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in NV HVC, in de ruimste zin des woords, en het daarbij uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC.

TAKEN VAN HET LICHAAM

Artikel 4

Ter verwezenlijking van de in het vorige lid beschreven doel verricht het lichaam, de volgende taken:

1.het beheren van aandelen in het kapitaal van NV HVC met uitzondering van het

verwerven en vervreemden ervan;

 • 1.

  het partij zijn bij overeenkomsten tussen aandeelhouders van HVC, waaronder mede begrepen het toetreden tot en het partij zijn bij de "Ballotage Overeenkomst" van oktober 2002 en het formeel garant staan voor de verplichtingen van NV HVC krachtens door NV HVC gesloten overeenkomsten van geldlening, conform het bepaalde in artikel 9 van de Ballotage Overeenkomst, onderling uitdrukkelijk voor risico en rekening van de deelnemers conform de verdeling in artikel 28 van deze regeling .

 • 2.

  het uitbetalen aan deelnemers van provisies en dividenden van NV HVC conform de

verdeling in artikel 28

 • 1.

  gezamenlijke standpuntbepaling bij de vergaderstukken van de Algemene en/of Bijzondere Vergaderingen van Aandeelhouders van NV HVC

 • 2.

  vertegenwoordiging van de deelnemers in de Algemeneen/of Bijzondere Vergaderingen van Aandeelhouders van NV HVC (het uitoefenen van stemrecht stemrecht namens de deelnemers)

 • 3.

  ambtelijke- en /of externe advisering aan het Algemeen en Dagelijks bestuur

 • 4.

  het jaarlijks opstellen van de begroting en de jaarrekening van het lichaam

 • 5.

  het voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van het beheer van financiële middelen

 • 6.

  het doen van een (bindende) voordracht van één lid van de Raad van Commissarissen

van NV HVC

1.het voeren van periodiek overleg (ambtelijk/ bestuurlijk) met vertegenwoordigers van NV HVC.

HOOFDSTUK 11: INRICHTING, SAMENSTELLING EN WERKWIJZE BESTUUR

BESTUURSORGANEN

Artikel 6

Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit:

 • a.

  het Algemeen bestuur;

 • b.

  het Dagelijks bestuur;

 • c.

  de voorzitter .

HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 7

 • 1.Het Algemeen bestuur bestaat uit leden en hun plaatsvervangers die door en uit de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers worden aangewezen.

  • 2.

   Het Algemeen bestuur bestaat uit evenveel leden als het aantal gemeenten dat aan de regeling deelneemt . Iedere gemeente wordt door één lid vertegenwoordigd. Ieder lid heeft een plaatsvervanger.

  • 3.

   De leden en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een periode gelijk aan de zittingsduur als bestuurder in het college van burgemeester en wethouders.

  • 1.

   De aanwijzing van de leden van het Algemeen bestuur vindt plaats zo spoedig mogelijk na installatie van het college in de nieuwe samenstelling; doch uiterlijk twee weken na installatie.

  • 2.

   De leden van het Algemeen bestuur treden af op de dag waarop het betreffende college een nieuw lid aanwijst, dan wel het achtste lid van dit artikel van toepassing is.

  • 1.

   De plaatsen van leden die door ontslag, overlijden of om andere redenen openvallen worden terstond ingenomen door het plaatsvervangend lid. Het college van de betreffende gemeente benoemt uiterlijk binnen twee weken na vertrek een nieuw (plaatsvervangend) lid.

  • 2.

   De leden en plaatsvervangend leden van het Algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van het voornemen tot ontslag nemen stellen zij het Algemeen bestuur schriftelijk op de hoogte.

  • 3.

   . Degene die ophoudt burgemeester of wethouder te zijn van de gemeente, houdt daarmee tevens op lid van het Algemeen bestuur te zijn.

Artikel 8

 • 1.

  Op het houden en de orde van de vergaderingen van het Algemeen bestuur is het gestelde in artikel 22 van de wet van overeenkomstige toepassing. Het Algemeen bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn werkzaamheden.

 • 1.

  Het Algemeen bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar.

 • 2.

  De vergaderingen van het Algemeen bestuur zijn openbaar . De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte der aanwezige leden daarom verzoekt of wanneer de voorzitter dit nodig oordeelt.

 • 3.

  Het Algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden

vergaderd. Ten aanzien van het verhandelde in een besloten vergadering is artikel 23 van de wet van toepassing.

1.De plaatsvervangend leden nemen alleen deel aan de vergadering bij verhindering

van het lid dat zij vervangen.

 • 1.

  Het Algemeen bestuur mag niet besluiten of stemmen, indien niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 2.

  Over de begroting en over de rekening kan het Algemeen Bestuur slechts beraadslagen of een besluit nemen in een openbare vergadering.

Artikel 9

 • 1.

  De leden beschikken over stemrecht. De onderlinge stemverhouding is gebaseerd op de verdeling in artikel 28.

 • 2.

  Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid (> 50%) van het aantal uitgebrachte stemmen vereist.

HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 10

 • 1.

  Het Dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter van het Algemeen bestuur, alsmede door tenminste twee leden die door het Algemeen bestuur uit hun midden worden aangewezen.

 • 2.

  Het Dagelijks bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter aan.

Artikel 11

 • 1.

  De in artikel 10, lid 1, bedoelde leden worden aangewezen in de eerste vergaderi ng van het Algemeen bestuur in nieuwe samenstelling, nadat gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden .

 • 2.

  Het lidmaatschap van het Dagelijks bestuur eindigt indien men ophoudt lid van het Algemeen bestuur te zijn.

 • 3.

  Een lid van het Dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen . Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het Dagelijks en Algemeen bestuur.

 • 4.

  Het Algemeen bestuur kan één of meer leden van het Dagelijks bestuur ontslag

verlenen, indien deze(n) niet meer het vertrouwen van het Algemeen bestuur genieten.

1.Het aanwijzen van leden van het Dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen die

openvallen door ontslag, overlijden of om andere redenen, vindt plaats binnen twee weken na dat openvallen.

Artikel 12

 • 1.

  De vergaderingen van het Dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

 • 2.

  Het Dagelijks bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast,

dat aan het Algemeen bestuur wordt toegezonden.

 • 1.

  In de vergader ing van het Dagelijks bestuur kan slechts worden besloten indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 2.

  Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, waarbij ieder

lid één stem heeft.

1.Bij staking der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. Artikel 13

Het Dagelijks bestuur is belast met en bevoegd tot:

 • a.

  de voorbereiding van al hetgeen in de vergadering van het Algemeen bestuur ter overweging en beslissing moet worden gebracht;

 • b.

  het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen bestuur;

 • c.

  het behartigen van de belangen van het lichaam bij andere overheden en andere instellingen, diensten, personen, waarmee contact voor het lichaam van belang is;

 • d.

  het toezicht op het beheren van de financiën en de eigendommen van het lichaam;

 • e.

  het voorstaan van de belangen van het lichaam bij andere overheden en andere instellingen, diensten, personen, waarmee contact voor het lichaam van belang is;

 • f.

  . het afkondigen van besluiten waarvan afkondiging door het lichaam zelf bij wet of bij besluit van het Algemeen bestuur is voorgeschreven.

DE VOORZITTER EN VICE-VOORZITTER

Artikel 14

 • 1.

  Het lid dat door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht is aangewezen, is voorzitter van het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur. De vice-voorzitter wordt gekozen door en uit het Algemeen Bestuur en vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

 • 1.

  De voorzitter:

  • -

   is belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen bestuur en

   het Dagelijks bestuur.

  • -

   ondertekent alle stukken die van het Algemeen en van het Dagelijks

   bestuur uitgaan.

  • -

   draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het Dagelijks bestuur.

   • vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte; met inbegrip van het uitoefenen van stemrecht in aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een lid van het Dagelijks Bestuur, voorzover deze geen toeziehtsfunctie bij NV HVC heeft. Een toeziehtsfunctie is voor hemzelf niet teegestaan.

DE SECRETARIS

Artikel 15

 • 1.

  Het openbaar lichaam heeft een secretaris.

 • 2.

  Het Algemeen bestuur beslist over de benoeming en het ontslag van de secretaris.

 • 3.

  Voor de benoeming van de secretaris wordt door het Dagelijks bestuur een

voordracht opgemaakt. Artikel 16

1.De secretaris heeft tot taak het Algemeen bestuur, het Dagelijks bestuur en de

voorzitter in hun opgedragen taken terzijde te staan.

 • 1.

  Alle stukken die van het Algemeen en het Dagelijks bestuur uitgaan, worden door de secretaris mede ondertekend. Indien alleen door de secretaris een (elektronisch) bericht met rechtsgevolg wordt verstuurd dient dit vooraf de instemming te hebben van de voorzitter.

 • 1.

  De secretaris kan zich in zijn taak laten bijstaan door hem aan te wijzen personen .

Dit betreft gezien de schaalgrootte van het lichaam onder meer de taken op het gebied van het betalingsverkeer en financiële administratie, middels inhuur.

 • 1.

  De secretaris is verantwoordelijk voor het opmaken van de notulen/besluitpunten van de vergaderingen van het Algemeen en het Dagelijks bestuur.

 • 2.

  De secretaris adviseert ten aanzien van alle zaken aangaande het lichaam zelf. Hij coördineert bij advisering ten aanzien van NV HVC aan het Algemeen en Dagelijks bestuur.

Artikel 17

HET ADVIESTEAM

Het lichaam heeft geen personeel in loondienst. De deelnemers aan de regeling dragen zorg voor een adviesteam voor advisering van het lichaam.

Dit adviesteam bestaat uit een selectie van ambtelijke adviseurs vanuit de

deelnemers; met inbegrip van de secretaris. Het adviesteam heeft een actieve adviesrol en kan gevraagd en ongevraagd advies aan het Dagelijks en Algemeen bestuur geven.

HOOFDSTUK 111: BEVOEGDHEDEN VAN HET LICHAAM

INFORMA TIE, VERANTWOORDING

Artikel 18

 • 1.

  De leden van het Dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

 • 1.

  Zij geven, tezamen dan wel afzonderlijk, aan het Algemeen bestuur, wanneer dit

bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen.

1.Het reglement van orde voor het Algemeen bestuur regelt de wijze waarop

uitvoering wordt gegeve n aan het in het tweede lid bepaalde.

Artikel 19

 • 1.

  Het lichaam heeft een actieve informatiepl icht naar de deelnemers aangaande de belangen in NV HVC; onverminderd dezelfde plicht van het AB-lid jegens de eigen gemeente .

 • 2.

  Het Algem een bestuur maakt in zijn vergadering afspraken over de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde inlichtingen over een specifiek onderwerp wo rden ve rstrekt en legt deze op schrift vast.

Stemrecht in NV HVC

Artikel 20

Het lichaam oefent het stemrecht, als genoemd in artikel 3 lid 1namens de deelnemers in de Algemeneen/of Bijzondere Vergaderingen van Aandeelhouder s van NV HVC uit, met inachtneming van de betreffe nde (meerderhe ids)besluiten van het Algemeen bestuur.

HOOFDSTUK IV FINANCIËLE BEPALINGEN/ GARANTSTELLING

DE BEGROTING EN REKENING VAN HET LICHAAM

Artikel 22

1.De begroting van het lichaam wordt uiterlijk 15 juli voorafgaande aan het jaa r

waarvoor deze geldt door het Algemeen bestuur vastgesteld.

 • 1.

  Het Dagelijks bestuur maakt jaarlijks een ontwerpbegroting op voor het vo lgende boekjaar en zendt deze, vergezeld van een memorie van toelichting, voor 15 april toe aan de raden van de deelnem ers.

 • 2.

  De raden van de deelnemers kunnen omtrent de ontwerpbegroting aan het

Dagelijks bestuur binnen 8 weken van hun gevoelens doen blijken. Het Dagelijks bestuur levert de gebundelde reacties, voorzien va n een eigen commentaar bij de ontwerpbegroting. Het Algemeen bestuur weegt deze informatie ve rvo lgens af bij de vaststelling van de begroting.

3.Nadat deze door het Algemeen bestuur is vastgesteld, zendt het Dagelijks bestuur het vaststellingsbesluit aan de raden der deelnemende gemeenten . Vóór 15 juli van het jaar voorafgaand het begrotingsjaar , zendt het Dagelijks bestuur deze aan het

college van Gedeputeerde Staten. Artikel 23

 • 1.

  Behoudens het bepaalde in het derde lid van dit artikel, mogen geen uitgaven worden gedaan, welke niet bij de vastgestelde begroting of bij een vastgestelde begrotingswijziging zijn geraamd.

 • 2.

  Het bepaalde in artikel 22 vindt hierbij ten aanzien van begrotingswijzigingen zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Het Algemeen bestuur kan echter, in buitengewone gevallen van dringende spoed,

besluiten tot het doen van uitgaven als bedoeld in het eerste lid, mits het bestuur het daartoe te nemen besluit met redenen omkleedt en dit terstond aan de raden der deelnemende gemeenten inzendt. Het Algemeen bestuur wijst daarbij tevens de middelen tot dekk ing aan.

Artikel 24

 • 1.

  Het Algemeen bestuur stelt jaarlijks , voor 15 april van het lopende kalenderjaar, de rekening over het afgelopen jaar vast.

 • 2.

  Het Dagelijks bestuur zendt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 april, na de vaststelling van de rekening door het Algemeen bestuur, de rekening vergezeld van een accountantsrapport, ter kennisneming toe aan de raden van de deelnemers.

Artikel 25

 • 1.

  Het Algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast .

 • 1.

  Het Algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie .

 • 2.

  Het Dagelijks bestuur verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. Het Algemeen bestuur stelt bij verordening nadere regels over dit onderzoek.

Artikel 26

 • 1.

  Een positief resultaat van de ex ploitatie wordt, voor zover niet toegevoegd aan een reserve, uitgekeerd aan de deelnemers naar rato van de stemverhouding.

 • 2.

  Een negatief resultaat van de exploitatie wordt, voor zover niet gedekt uit een reserve, in rekening gebracht aan de deelnemers naar rato van de stemverhouding. Deze zal zoveel mogelijk worden verrekend met de provisie zoals genoemd in artikel 4, lid 3.

WAARBORG AFLOSSING VAN RENTE C.Q. GELDLENINGEN VAN HET LICHAAM

Artikel 27

Elk der deelnemende gemeenten waarborgt de betaling van rente en aflossing van de door het lichaam te sluiten geldleningen en in rekening-courant op te nemen gelden; op basis van de onderlinge verdeling zoals opgenomen in artikel 28 .

GARANTSTELLING VOOR OVEREENKOMSTEN VAN GELDLENING NV HVC/ PROVISIEVERDELING

Artikel 28

 • 1.

  Het lichaam staat garant voor de verp lichtingen va n NV HVC, krachtens door HVC aangegane overeenkomsten van geldlening; één en ander conform het bepaalde in artikel 9 van de Ballotage Overeenkomst met HVC en onverminderd de bijdrageplicht van de overige aandeelhouders HVC op basis van artikel 11 va n de Ballotage Overeenkomst.

 • 1.

  De deelnemers staan op hun beurt gezamenlijk garant voor de richtige betaling van

door HVC aangegane overeenkomsten van geldlening voor zove r die door het lichaam

worde n gegarandeerd.

1.Derden, daaronder begrepen NV HVC en haar financiers kunnen jegens het lichaam

en j egens de deelnemers een beroep doen op dit artikel. Deze verdeling geldt ook

ingeval van een aanspraak ingevolge artikel 7 lid 1van de Ballotage Overeenkomst.

1.De onderlinge risicoverdeling en de verdeli ng van de provisieontvangsten is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente per 1januari in het jaar van aanspraak/ontvangst van de provisie.

HOOFDSTUK V: ARCHIEF

Artikel 29

 • 1.

  Het Dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden va n de bij deze regeling ingestelde organen overeenkomstig een door het Algemeen bestuur vast te stellen regeling, welke aan Gedeputeerde Staten moet worden medegedeeld .

 • 2.

  De secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Dordrecht .

 • 3.

  De bepalingen van de Arch iefwet en het archiefbesluit, voor zover betrekking

hebbend op de archiefbescheiden van de deelnemers, zijn van overeenkomstige toepassing op de archiefbescheiden va n het lichaam.

HOOFDSTUK VI: TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 30

 • 1.

  Toetreding of uittreding tot de gemeenschappelijke regeling is mogelijk bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de toe- of uittredende gemeente, nadat het Algemeen bestuur met deze wijziging heeft ingestemd. Het Algemeen bestuur bepaalt ook de daarbij eventueel te stellen voorwaarden aan de nieuwe deelnemer. Over de wijziging adviseert het adviesteam , zoals bedoeld in artikel 17.

 • 2.

  De toetreding of uittreding gaat pas in zodra de deelnemende gemeenten de daaraan verbonden wijziging van de gemeenschappelijke regeling hebben vastgesteld.

Artikel 31

1 . De deelnemers hebben de mogelijkheid om, met inachtneming van de door het Algemeen bestuur daaraan te verbinden voorwaarden, uit de regeling te treden bij een daartoe strekkend besluit van het college van burgemeester en wethouders.

2.Ten aanzien van de regeling van de financiële gevolgen en overige gevolgen van de uittreding besluit het Algemeen bestuur met ten minste tweederde van het aantal stemmen .

Artikel 32

 • 1.

  Deze regeling kan worden gewijzigd indien op basis van de stemverhouding in het Algemeen bestuur meer dan 50% van de deelnemers hiertoe verzoekt of op initiatief van het Dagelijks Bestuur . Artikel 27 en 28 kunnen echter alleen worden gewijzigd op basis van een unaniem voorstel daartoe van het Algemeen bestuur.

 • 1.

  Indien het Algemeen bestuur wijziging van artikel 27 of 28 wenselijk acht, doet het via het Dagelijks bestuur een daartoe strekkend voorstel aan de colleges van de deelnemers.

 • 2.

  Een besluit tot wijziging dat conform het gestelde in het eerste of tweede lidtot

stand is gekomen treedt in werking op de in het wijzigingsbesluit genoemde datum. Artikel 33

1.Deze regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van de

colleges van burgemeester en wethouders van ten minste tweederde der deelnemende gemeenten .

Een besluit kan niet worden genomen dan nadat het Algemeen bestuur en de raden van de deelnemers daarover zijn gehoord.

1.In geval van beëindiging van de regeling besluit het Algemeen bestuur tot liquidatie en stelt het daarvoor de nodige regels . Hierbij kan van bepalingen van deze

regeling worden afgeweken.

 • 1.

  Het liquidatieplan wordt door het Algemeen bestuur vastgesteld nadat de deelnemers in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze op het liquidatieplan ter kennis te brengen van het Algemeen bestuur. Het liquidatieplan voorziet inde verplichting van de deelnemers tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing; met inbegrip van overname van de garantstelling zoals bedoeld in artikel 27 en 28 en pro rato levering van aandelen van NV HVC.

 • 2.

  Het Dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie conform het

liquidatieplan. Zo nodig blijven de bestuursorganen ook na het tijdstip van opheffen in functie totdat de liquidatie is beëindigd .

1.Alle rechten en verplichtingen van de regeling die resteren na uitvoering van het liquidatieplan gaan bij vereffening over naar de gemeenten, naar evenredigheid van de grootte van hun bijdrage aan de regeling in het jaar voorafgaande aan de opheffing .

HOOFDSTUK VIII: OVERGANGS-EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 34

Het college van de gemeente Dordrecht draagt zorg voor publicatie in de Staatscourant .

Artikel 35

 • 1.

  Deze regeling is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en vervangt integraal de voorgaande versie.

Artikel 36

Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel 'Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (GEVUDO).

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken van ....

de secretaris, de voorzitter,

Naar boven