Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/222276, tot wijziging tot wijziging van de Binnenvaartregeling in verband met de implementatie van resolutie 2014-II van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 8, tweede lid en 22, eerste lid van de Binnenvaartwet en de op 4 december 2014 door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart aangenomen protocollen 2014-II-13 en 2014-II-15;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Binnenvaartregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1.01, onderdeel 87, komt te luiden:

 • 87. erkend classificatiebureau: een classificatiebureau dat is erkend door alle Oeverstaten en België, te weten: Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL), Bureau Veritas (BV) en Lloyd’s Register of Shipping (LR);”.

B

Bijlage 1.9 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3.02, derde lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a) een minimumleeftijd van 17 jaar en

  • een met goed gevolg afgeronde opleiding als genoemd in het tweede lid, of

  • een met goed gevolg afgelegd eindexamen aan een vakschool voor schippers, of

  • een met goed gevolg afgelegd, door een bevoegde autoriteit erkend examen voor matroos, of

  • een beroepsbekwaamheid matroos als bedoeld in de administratieve overeenstemming over de samenwerking voor de wederzijdse erkenning van door middel van schoolopleidingen verkregen beroepsbekwaamheid matroos;

   of

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 11 december 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling strekt tot implementatie van de door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (hierna: CCR) bij resolutie 2014-II van 4 december 2014 aangenomen protocollen 2014-II-13 en 2014-II-15.

Protocol 2014-II-15 betreft de wijziging van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 (RosR) als gevolg van de overgang van een erkenning door de CCR van een classificatiebureau op een rechtsopvolger die is ontstaan door samenvoeging van twee classificatiebureaus, waarvan één al was erkend.

Protocol 2014-II-13 betreft een wijziging van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn waarmee het mogelijk wordt de geldigheid van beroepsopleidingen in niet-lidstaten van de CCR te erkennen.

Vaste verandermomenten

Deze regeling treedt op 11 december 2015 in werking. Er is afgeweken van het systeem van vaste verandermomenten omdat het de uitvoering van Europese of internationale regels betreft.

Artikel I

A

Het classificatiebureau Det Norske Veritas is samengegaan met Germanischer Lloyd en gaat voortaan verder onder de naam DNV GL. Onder deze naam worden de dienstverleningen als rechtsopvolger van de in de zin van het ROSR erkende classificatiebureau Germanischer Lloyd voortgezet. DNV GL heeft de CCR verzocht deze erkenning over te laten gaan op DNV GL. De delegaties bij de CCR hebben ter gelegenheid van de vergadering van het Comité Reglement van onderzoek in oktober 2014 meegedeeld dat DNV GL in alle Rijnoeverstaten en België erkend wordt. Met deze wijziging wordt de nieuwe naam DNV GL in artikel 1.01, onderdeel 87, opgenomen.

B

Deze wijziging is een logische consequentie van de ‘Administratieve overeenstemming over de samenwerking voor de Wederzijdse erkenning van Dienstboekjes’ die in 2011 is afgesloten met verschillende overheden die geen lidstaat van de CCR zijn. De landen die de overeenstemming hebben getekend zijn: Oostenrijk, Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. Het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn bevatte tot nu toe nog geen bepaling die het mogelijk maakte de geldigheid van opleidingen in niet-lidstaten van de CCR te erkennen. Door de erkenning van de opleidingen in die staten en de vermelding ervan in de dienstboekjes zijn deze ook geldig op de hele Rijn.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven