Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DrentheStaatscourant 2015, 4445Overig

Logo Midden-Drenthe
Wet milieubeheer proefboring op mijnbouwlocatie Lheebroek, Midden-Drenthe

Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 5 van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

Op 5 december 2014 heeft Anteagroup, namens Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. een aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling krachtens de Wet milieubeheer ingediend voor een proefboring op mijnbouwlocatie Lheebroek. De inrichting ligt aan De Musels te Beilen, kadastraal bekend gemeente Beilen, sectie V, nummer 188.

Het voornemen van Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. is om een proefboring uit te voeren naar de aanwezigheid van gas in de diepe ondergrond.

Deze activiteiten zijn onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 (gewijzigd 1999 en 2006) jo. artikel 7.2 van de Wet milieubeheer.

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe heeft op 4 februari 2015 besloten dat door Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.1, lid c van de Wabo voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Volgens het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage

De aanmeldingsnotities m.e.r.-beoordeling, het besluit en de relevante stukken liggen van 18 februari tot 1 maart 2015 ter inzage.

De stukken zijn in te zien op www.middendrenthe.nl onder ‘Bekendmakingen’ en vervolgens ‘omgevingsvergunningen’. U kunt de stukken, na telefonische afspraak, ook inzien op het gemeentehuis in Beilen.

Het besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.