Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OnderbankenStaatscourant 2015, 44036Ruimtelijke plannen

Kennisgeving ontwerp projectafwijkingsbesluit voor het oprichten van een zorgboerderij op het perceel Leiffenderhofweg 1 te Schinveld - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Logo Onderbanken

2 december 2015 | Nummer: D20154332

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Onderbanken maken op grond van het bepaalde in de artikelen 3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen:

 

Voor : de het oprichten van een zorgboerderij

Locatie : Leiffenderhofweg 1 te Schinveld

Type : integraal

Dossiernummer : UV 2014057

 

Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied”. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een goede ruimtelijke onderbouwing opgesteld als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo.

Terinzagelegging

Het ontwerp projectafwijkingsbesluit bestaat uit de ontwerp omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing met bijlagen en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (afgegeven door de gemeenteraad op 22 oktober 2015). Deze stukken liggen met ingang van donderdag 3 december 2015 gedurende zes weken ter inzage (tot en met woensdag 13 januari 2016).

Het plan is te raadplegen via de landelijke voorziening

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0881.OMGVLEIFFENDERHW1-ON01 of in pdf-vorm op de gemeentelijke website www.onderbanken.nl bij Wonen, werken en leven>wonen en bouwen> bestemmingsplannen>ontwerp projectafwijkingsbesluit zorgboerderij Leiffenderhof.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van tervisielegging (tot en met woensdag 13 januari 2016) kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Onderbanken, Postbus 1090, 6450 CB te Schinveld.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mevr. W. Smeets, telefoon 045-5278750. U kunt geen zienswijze per e-mail indienen.