Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoutenStaatscourant 2015, 43884Verkeersbesluiten

VERKEERSBESLUIT

Logo Houten

Onderwerp: Tijdelijk gesloten verklaren Kanaaldijk Oost , tussen de Schalkwijkse brug en de Goyerbrug

Het college van burgemeester en wethouders van Houten, hiertoe bevoegd op basis van

artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994),

gelet op de doelstellingen en de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeers-

regels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen

inzake het Wegverkeer (BABW),

OVERWEGENDE :

dat vanaf eind 2014 in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden aan de damwanden in het Amsterdam-Rijnkanaal worden uitgevoerd;

dat in en op de oever langs de Kanaal Oost, tussen de Schalkwijkse brug en de Goyerbrug, begin december 2014 diverse onverwachte schades zijn waargenomen;

dat deze schades onder meer zijn veroorzaakt door verzakkingen van de ondergrond, scheuren in de verharding en in de bodem van de watergangen en schades bij de stuwen en gemalen;

dat hierdoor het wegdek in slechte staat verkeerd en het gebruik voor het verkeer van de Kanaaldijk Oost niet meer kan worden gewaarborgd;

dat het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid noodzakelijk is om de Kanaaldijk Oost, tussen de Schalkwijkse burg en de Goyerbrug, tijdelijk in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee;

dat voor fruittelers, die hun perceel alleen kunnen bereiken via de Kanaaldijk Oost, en hulpverleningsinstanties maatregelen zijn getroffen;

dat de objecten die schade hebben geleden in beheer zijn bij verschillende organisaties;

dat eerst onderzoek wordt gedaan naar de aard en oorzaak van de schade voordat herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd;

dat hierdoor naar verwachting de Kanaaldijk Oost tot en met 30 juni 2016 (of zonodig korter of langer dan noodzakelijk is) gesloten blijft;

dat de geslotenverklaring is doorgesproken met alle hulpverleningsinstanties en met de maatregel

hebben ingestemd;

dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de WVW 1994 ten grondslag liggen:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de afdeling Verkeer van de Politie Midden Nederland, West Utrecht;

dat t.a.v. handhaving verkeersvoorschriften en –regels de verkeerscoördinator namens de

Korpschef positief/negatief heeft geadviseerd;

dat de betreffende weg is gelegen buiten de bebouwde kom en in beheer is bij

de gemeente Houten;

BESLUIT:

 • 1.

  door geplaatste borden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 de Kanaaldijk Oost , tussen de Schalkwijksebrug en de Goyerbrug met ingang van heden tot en met 31 juni 2016 (of zonodig korter of langer dan noodzakelijk is) gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en of trekdieren of vee, e.e.a. zoals aangegeven op bijgevoegde tekening;

 • 2.

  dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt;

 • 3.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • Politie Midden Nederland, West Utrecht, afdeling Verkeer;

  • gemeente Houten, meldpunt Toezicht Openbare Ruimte;

  • gemeente Houten, projectleider Beheer Openbare Ruimte;

Houten, d.d. 25 november 2015

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

de heer A. Oskam

hoofd unit Advies & Voorbereiding

afdeling Beheer Openbare Ruimte

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het bovengenoemd besluit kunnen daartegen op grond

van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van

bugemeester en wethouders.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag, volgend op de datum van

publicatie in het Houtens Nieuws. Bovendien moet het bezwaar worden ondertekend, en moet het

tenminste bevatten:

 • -

  de naam en adres van de indiener;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van dit besluit vermelden);

 • -

  de redenen waarop het bezwaarschrift is gebaseerd;

 • -

  de handtekening van de indiener.

Wij verzoeken u ook om uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden zodat wij contact met

kunnen opnemen.

U kunt een bezwaarschrift behalve schriftelijk ook digitaal indienen. Voor digitale indiening maakt u

gebruik van het formulier op de website van de gemeente (www.houten.nl) te vinden onder “Digitaal

loket”. Het inloggen met behulp van DigiD geldt in dat geval als een digitale handtekening.

Tijdens de bezwaarprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing

intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. In dat geval kunt u tegelijk met het indienen van het

bezwaarschrift of kort daarna de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat

een regeling kan worden getroffen voor de periode gedurende welke het bezwaarschrift in

behandeling is. Er moet dan wel sprake zijn van “onverwijlde spoed”. Een verzoek om een

voorlopige voorziening dient u in bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v.

voorlopige voorziening (adres: Vrouwe Justitiaplein 1, Postbus 13023, 3507 LA te

Utrecht). Digitaal indienen met behulp van DigiD kan ook via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige

voorziening zijn kosten verbonden.