Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 43828Ruimtelijke plannen

Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Stedelijk Gebied 1e herziening”

Logo Naarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat in de vergadering van 30 september 2015 de gemeenteraad het bestemmingsplan “Stedelijk Gebied 1e herziening” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan wordt in het kader van de actualisatieplicht uit de Wro herzien. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een groot deel van het grondgebied van de gemeente Naarden. Gebieden die niet tot het plangebied behoren zijn het buitengebied, de Vesting, de bedrijventerreinen en het recreatiegebied Naarderbos. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met, met ingang van 3 december 2015 voor een periode van zes weken, (dus tot en met 14 januari 2016) voor een ieder ter inzage. De wijzigingen ten opzichte van het plan zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen zijn weergegeven in de nota beantwoording zienswijzen.

 

Binnen de genoemde termijn is het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Stedelijk Gebied 1e herziening” en het vaststellingsbesluit beschikbaar gesteld op www.naarden.nl onder onder ‘ondernemen’, ‘bestemmingsplannen’, ‘Stedelijk Gebied 1e herziening”.

Tevens kan het vastgestelde bestemmingsplan “Stedelijk Gebied 1e herziening” worden ingezien (digitaal en op papier), tijdens openingstijden (dagelijks van 08:30 tot 12.30), in het stadskantoor, bij de centrale publieksbalie, Raadhuisstraat 2 te Naarden.

 

Indienen beroep

Binnen de gestelde termijn van zes weken (3 december 2015 tot en met 14 januari 2016) kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kan binnen de gestelde termijn een ieder bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen de gemaakte wijzigingen te opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde adres.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift teven een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

 

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de centrale balie bereikbaar op het telefoonnummer 035-6957811

 

Naarden 02-12-2015

College van Burgemeester en Wethouders

Namens deze:

Patrick Schrijver