Verkeersbesluit brug Heullaan, Oudenhoorn

Logo Nissewaard

Locatie

Heullaan Oudenhoorn

Verkeersbesluit

Het verkeersbesluit zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening 35-61-2002

Waarom is dit besluit genomen?

De brug is gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven.

•De aanvraag is voorgelegd aan de ambtelijke verkeerscommissie, waarin een vertegenwoordiger van de korpschef als bedoeld in artikel 24 van het BABW zitting heeft. De commissie heeft ons unaniem geadviseerd om bovenstaand verkeersbesluit te nemen.

Datum besluit

2 december 2015

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

namens dezen,

de teamcoördinator van het team Regie en Beheer

R.J. van der Sluijs

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar maken. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

  • de datum van de brief

  • uw naam en adres

  • uw bezwaren

  • het nummer van de Staatscourant van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Als u bezwaar maakt kunt u om uitstel van dit besluit vragen. Dit heet een voorlopige voorziening. U dient hiervoor een verzoek in bij:

de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam

Sector Bestuursrecht ,

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

U kunt het verzoek ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Let op! Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld.

Bijlage situatietekening nummer 35-61-2002

Naar boven