Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 43631Overige mededelingen aan het wegverkeer

Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone met venstertijden op het J. Homan van der Heideplein in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Met het verkeersbesluit wordt de veiligheid op en rond het J. Homan van der Heideplein in Maarssen gewaarborgd.

Daarnaast worden met het verkeersbesluit de weggebruikers en passagiers beschermd.

Met het verkeersbesluit wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.

Met het verkeersbesluit wordt een soepele doorstroming van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.

Met dit verkeersbesluit wordt de garantie voor de bereikbaarheid van de gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen op het J. Homan van der Heideplein in Maarssen beoogd. Tevens wordt de afwikkeling en doorstroming van het verkeer bevorderd.

Alsmede wordt met dit verkeersbesluit het parkeren in het gebied rond het J. Homan van der Heideplein en bij de gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen gestructureerd en gespreid om een afname van de parkeerdruk te realiseren.

Met het instellen van een parkeerschijfzone met venstertijden voor de parkeervakken langs de plint met gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen zal het parkeerprobleem voor en door de bezoekers aan deze voorzieningen worden gereguleerd.

Daarnaast wordt het kort-parkeren voor de duur van maximaal 1 uur gestimuleerd en daarmee de doorstroming van de parkeervakken binnen de zone bevorderd.

Het instellen van de parkeerschijfzone met venstertijden is een verzoek van de wijkcommissie Op Buuren en de ondernemers van de gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen.

Het is dan ook gewenst om in Maarssen op het J. Homan van der Heideplein op de parkeervakken langs de plint met gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen een parkeerschijfzone voor maximaal 1 uur met venstertijden in te stellen. De venstertijden zijn van maandag t/m vrijdag tussen 08.00u en 20.00u op genoemde parkeervakken.

Voor de parkeerschijfzone in Maarssen zal de gemeente borden E10zb-max. 1h, onderborden met tekst: ‘ma t/m vr 08 - 20h’ en E10ze-max.1h plaatsen aan weerskanten van de genoemde locatie.

Ter aanvulling op de bebording zullen de parkeervakken binnen de zone voorzien worden van de bijbehorende blauwe streep.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze adviseert positief, mits de inrichting van de weg in overeenstemming is met hoofdstuk II, paragraaf 1 onder 1 uitvoeringsvoorschriften BABW.

Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de wijkcommissie van Op Buuren.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente Stichtse Vecht tot het besluit gekomen om de parkeervakken langs de plint met gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen op het J. Homan van der Heideplein formeel in te stellen als een parkeerschijfzone voor max. 1h met venstertijden van maandag t/m vrijdag tussen 08.00u en 20.00u.

Hiervoor worden verkeersborden E10zb-max. 1h, onderborden met tekst: ‘ma t/m vr 08 - 20h’ en E10ze-max. 1h geplaatst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

P.V. Koster

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Maarssen, 30 november 2015

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.