Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Zorglandgoed Assche Veld, Buurmalsen

Logo Buren

De gemeenteraad van Buren stelde op 27 oktober 2015 het bestemmingsplan Buitengebied, Zorglandgoed Assche Veld, Buurmalsen gewijzigd vastgesteld.

Wat maakt dit bestemmingsplan mogelijk?

Het bestemmingsplan Buitengebied, Zorglandgoed Assche Veld, Buurmalsen stelden wij op om de ontwikkeling van een zorglandgoed mogelijk te maken. Het landgoed ligt aan de Nieuwe Steeg in Buurmalsen, tussen landgoed Biesterbosch en landgoed Nieuwe Steegh.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis – en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde.

Hoe kunt u het bestemmingsplan bekijken ?

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. De periode start op woensdag 3 december en loopt tot en met woensdag 13 januari 2016. U kunt in deze periode de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, De Wetering 1 te Maurik. Dagelijks open van 9.00 tot 12.00 uur.

Het plan is ook te zien via www.buren.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan IDN-nummer is NL.IMRO.0214. BUIBP20140017-vg01.

Hoe kunt u r eageren op het plan ?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan kunt u tot en met 13 januari 2015 beroep instellen als:

 • U op tijd uw zienswijze indiende tegen het eerdere ontwerp-besluit bij de gemeenteraad;

 • U belanghebbende bent en kan aantonen dat u met terechte reden niet in staat was om uw zienswijze tegen het voorgaande ontwerp-besluit bij de gemeenteraad in te dienen;

 • U belanghebbende bent en het niet eens bent met de aangebrachte wijzigingen. Dit is dus alleen van toepassing bij een gewijzigd vastgesteld besluit.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

In het beroepschrift staat in ieder geval:

 • -

  Uw naam en adres;

 • -

  De dagtekening;

 • -

  Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • -

  De redenen van het beroep en

 • -

  Uw handtekening.

   

Voorlopige voorziening

 

Als u beroep instelt, blijft het besluit geldig totdat de Raad van State beslist over uw beroep. Misschien kunt of wilt u die beslissing op uw beroep niet afwachten. Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een regeling te treffen. Deze regeling heet een voorlopige voorziening of schorsing. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en beslist of het besluit nog niet in werking moet treden. U moet dan wel een beroepschrift hebben ingediend. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Nadat u het beroepschrift heeft ingediend krijgt u bericht van de griffie van de Afdeling Bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

 

NB. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de u als belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kun t u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoer en .

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de heer Stam van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is te bereiken via het telefoonnummer van de gemeente: 14 0344 (alleen die zes cijfers).

 

Maurik, 2 december 2015

Burgemeester en wethouders van Buren

Naar boven