Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 43404Overige mededelingen aan het wegverkeer

Verkeersbesluit aanpassen verkeerscirculatie in de Van Lockhorstweg, Van Renesseweg en de Schoolweg in Kockengen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het verkeersbesluit vloeit voort uit de bodemophoging werkzaamheden van het project ‘Kockengen Waterproof’ fase 2.

Met dit verkeersbesluit:

 • wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd;

 • worden de weggebruikers en passagiers beschermd;

 • wordt de veiligheid rond de Van Lockhorstweg, de Van Renesseweg, de Schoolweg en de Kerkweg in Kockengen, gewaarborgd;

 • wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

 • worden de verkeersstromen in het gebied gestructureerd en gespreid om een afname van de verkeersdruk te realiseren.

 • wordt ernaar gestreefd de bereikbaarheid van woningen, de lagere school, het woonzorgcentrum te garanderen.

Het is dan ook gewenst om voor de volgende wegen de rijrichting en daarmee de bebording aan te passen:

 • Instellen van een eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) op de Van Lockhorstweg, tussen de Schoolweg en de Van Renesseweg.

 • Instellen van een eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) op de Van Renesseweg, tussen de Van Lockhorstweg en de Kerkweg.

 • Instellen van een eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) op de Schoolweg, tussen de Kerkweg en de Van Zuylenweg.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze adviseert positief, mits de inrichting van de weg in overeenstemming is met hoofdstuk II, paragraaf 1 onder 1 uitvoeringsvoorschriften BABW.

Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de Dorpscommité Kockengen en de Klankbordgroep Kockengen Waterproof.

De situatietekening van de ‘Kockengen Waterproof, fase 2 Van Lockhorst e.o’ (tekeningnummer 15-001-005) is op te vragen bij de gemeente.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente Stichtse Vecht tot het besluit gekomen om de verkeerscirculatie op en rond de Van Lockhorstweg, de Van Renesseweg en de Schoolweg in Kockengen formeel aan te passen.

Maatregelen ter uitvoering van dit besluit:

 • Instellen van een eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) op de Van Lockhorstweg, tussen de Schoolweg en de Van Renesseweg. Verkeersborden C03 en OB54, uit bijlage 1 van het RVV 1990, worden op de kruising van met de Schoolweg geplaatst. Op de kruising van de Van Lockhorstweg met de Renesseweg worden verkeersborden C02 en OB54, uit bijlage 1 van het RVV 1990, geplaatst.

 • Instellen van een eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) op de Van Renesseweg, tussen de Van Lockhorstweg en de Kerkweg. Verkeersborden C03 en OB54, uit bijlage 1 van het RVV 1990, worden op de kruising van met de Van Lockhorstweg geplaatst. Op de kruising van de Van Renesseweg met de Kerkweg worden verkeersborden C02 en OB54, uit bijlage 1 van het RVV 1990, geplaatst.

 • Instellen van een eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) op de Schoolweg, tussen de Kerkweg en de Van Zuylenweg. Verkeersborden C03 en OB54, uit bijlage 1 van het RVV 1990, worden op de kruising ter hoogte van Schoolweg huisnummer 2 geplaatst. Op de kruising met de Schoolweg met de Van Zuylenweg worden verkeersborden C02 en OB54, uit bijlage 1 van het RVV 1990, geplaatst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

P.V. Koster

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Maarssen, 10 november 2015

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.