Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 43094Verkeersbesluiten

Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Tijdelijk uitbreiden bestaand parkeerverbod (E01 RVV 1990) op de Ringdijk Noord te Cadzand, gemeente Sluis

Logo Waterschap Scheldestromen

Registratienummer: 2015032375

Betreft: Tijdelijk uitbreiden bestaand parkeerverbod (E01 RVV 1990) op de Ringdijk Noord te Cadzand, gemeente Sluis.

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Ringdijk Noord te Cadzand, gemeente Sluis, een erftoegangsweg A is met een breedte van 5,50 meter en voorzien is van een vrijliggend fietspad;

 • -

  dat deze weg gelegen is binnen de zone 60 km per uur;

 • -

  dat op de Ringdijk Noord vanaf de Lange Strinkweg in de richting van de Tienhonderdse Middenweg, aan weerszijden van de weg over een gedeelte van circa 350 meter, een parkeerverbod is ingesteld (E01 RVV 1990);

 • -

  dat er aan de kust bij Cadzand-Bad de komende vijf jaar bouwactiviteiten plaatsvinden;

 • -

  dat het zware bouwverkeer hiervoor gebruik gaat maken/maakt van de Ringdijk Noord;

 • -

  dat het daardoor ongewenst is dat er in de bermen van de Ringdijk Noord geparkeerd wordt;

 • -

  dat in verband daarmee de gemeente Sluis het waterschap heeft verzocht om het bestaande parkeerverbod aan weerszijden van de weg tijdelijk, voor de duur van ongeveer 5 jaar, uit te breiden tot aan de bebouwde kom van Cadzand-Dorp;

 • -

  dat de gemeente Sluis zelf een parkeerverbod aan weerszijden van de Ringdijk Noord binnen de bebouwde kom gaat instellen;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 26 oktober 2015);

besluit:

 • -

  tot het tijdelijk, voor de duur van ongeveer 5 jaar, uitbreiden van het bestaande parkeerverbod aan weerszijden van de Ringdijk Noord tot aan de bebouwde kom van Cadzand-Dorp door:

  • het plaatsen van borden E01 (parkeerverbod), zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Ringdijk Noord aan weerszijden van de aansluiting van de Tienhonderdse Middenweg op deze weg;

  • door het 90o draaien van de bestaande borden E01 op ongeveer 350 meter vanaf de Lange Strinkweg in de richting van de Tienhonderdse Middenweg en door het bijplaatsen van onderborden OB 502 (twee richtingen).

E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan 2015032371 van 23 september 2015.

Middelburg, 6 november 2015.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. R. de Nood,

adjunct afdelingshoofd Wegen