Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 43092Verkeersbesluiten

Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Aanwijzen verplicht fietspad langs de Gerbernesseweg tussen Nidde en 's-Heer Abtskerke, gemeente Borsele

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Gerbernesseweg is gelegen tussen de dorpen Nisse en ’s-Heer Abtskerke, gemeente Borsele;

 • -

  dat aan deze weg in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, de functie erftoegangsweg A is toegekend;

 • -

  dat op deze weg een snelheidslimiet geldt van 60 km per uur;

 • -

  dat er op een gemiddelde werkdag ruim 1.200 voertuigen, inclusief 210 fietsers, gebruik maken van de Gerbernesseweg;

 • -

  dat de Gerbernesseweg onderdeel is van de schoolfietsroute van en naar Goes;

 • -

  dat over deze weg veel landbouwverkeer rijdt en in het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland is opgenomen als landbouwroute;

 • -

  dat de maatregelen die voortkomen uit zowel het Categoriseringsplan waterschapswegen als uit het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland bestaan uit het aanleggen van een vrijliggend fietspad;

 • -

  dat in de directe omgeving de verkeersveiligheid van de fietser in de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd door de aanleg van een aantal fietspaden;

 • -

  dat de Gerbernesseweg een ontbrekende schakel vormt in het fietsnetwerk vanuit de Zak van Zuid-Beveland naar Goes;

 • -

  dat het gezien het bovenstaande gewenst is om langs de Gerbernesseweg een vrijliggend fietspad aan te leggen;

 • -

  dat de vier waterschapswegen die aansluiten op de Gerbernesseweg zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg B;

 • -

  dat het daardoor gewenst is om op deze aansluitingen de voorrang te regelen ten gunste van het verkeer op de Gerbernesseweg;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 30 oktober 2015);

besluit:

 • -

  tot het aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Gerbernesseweg tussen de bebouwde kom van Nisse en de bebouwde kom van ’s-Heer Abtskerke, door het plaatsen van borden G11/G12, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -

  tot het regelen van de voorrang op de aansluitingen van de Langedamseweg, Lootweg, Sinoutskerksezandweg en Zuidweg op de Gerbernesseweg ten gunste van het verkeer op de Gerbernesseweg en op het daarlangs gelegen fietspad, door het plaatsen van de borden B05 en B06, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform het bijgevoegde bordenplan met registratienummer 2015034388, blad 1 t/m 5 (d.d. 29-04-2015).

Middelburg, 6 november 2015.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd Wegen