Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 43088Verkeersbesluiten

Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Uitbreiden geslotenverklaring voor vrachtauto's (C07 RVV 1990) naar geslotenverklaring voor vrachtauto's en autobussen (C07b RVV 1990) op de Steenbakkerijweg te Middelburg

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Steenbakkerijweg door Rijkswaterstaat is aangelegd als onderdeel van de nieuwe N57;

 • -

  dat deze weg is overgedragen aan het waterschap;

 • -

  dat deze weg de kern van Nieuw en Sint Joosland verbindt met het buitengebied en het bedrijventerrein Arnestein;

 • -

  dat deze 4,50 meter brede weg is voorzien van een vrijliggend fietspad;

 • -

  dat de Steenbakkerijweg in principe dienstbaar moet zijn aan de gebruiker (veilige mobiliteit) en dat overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt moet blijven (leefbaarheid);

 • -

  dat daarom op deze weg een geslotenverklaring voor vrachtauto’s is ingesteld (verkeersbesluit 2013000649 van 7 januari 2013);

 • -

  dat op de Dorpstafel Nieuw en Sint Joosland is gevraagd om de Steenbakkerijweg ook gesloten te verklaren voor autobussen;

 • -

  dat het waterschap bereid is medewerking te verlenen aan dit verzoek door de bestaande geslotenverklaring voor vrachtauto’s (C07 RVV 1990) uit te breiden naar een geslotenverklaring voor vrachtauto’s en autobussen (C07b RVV 1990);

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 30 oktober 2015);

besluit:

Tot het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s en autobussen:

-door het vervangen van de borden C07 door de borden C07b, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform bijgevoegde tekening 2015034156 van 20-10-2015

Middelburg, 6 november 2015.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd Wegen