Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2015, 42939Overig

Vestiging voorkeursrecht ‘Uitbreiding Tappersheul’ (artikel 6 Wvg)

Logo Oudewater

Aanwijzing

Het college van burgemeester en wethouders van Oudewater maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend dat zij op 24 november 2015, op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, heeft besloten om de percelen die gelegen zijn in plangebied ‘Uitbreiding Tappersheul’ te Oudewater voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen artikelen 3, tweede en derde lid, 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aangewezen percelen zijn globaal gelegen ten oosten van de bedrijventerrein Tappersheul te Oudewater. Aan de in de aanwijzing begrepen gronden is een andere dan een agrarische bestemming toegedacht. De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende tekening en lijst van aangewezen percelen. Het besluit van 24 november 2015 treedt in werking een dag na publicatie van deze bekendmaking in de Staatscourant op 25 november 2015, te weten op 27 november 2015, en geldt voor een termijn van drie maanden.

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de raad het collegebesluit te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om voor 8 januari 2016 schriftelijk danwel mondeling hun zienswijzen naar voren te brengen. De schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Oudewater. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het secretariaat van team Vastgoed (telefoonnummer 0348-428 497).

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant tegen dit besluit tot voorlopige aanwijzing een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oudewater. In het ondertekende bezwaarschrift moet ten minste worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient aan het college van burgemeester en wethouders van Oudewater, Postbus 100, 3420 DC Oudewater te worden gericht. Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit, bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter inzage

Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de stukken welke betrekking hebben op deze aanwijzing zijn openbaar en liggen met ingang van 27 november 2015 gedurende zes weken kosteloos voor een ieder ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis van Oudewater, Waardsedijk 219 te Oudewater.

Oudewater, 24 november 2015

Burgemeester en Wethouders van Oudewater,

de secretaris,

P. Holtrigter

 

de burgemeester,

mr. drs. P. Verhoeve