Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Productschap DiervoederStaatscourant 2015, 4287Overig

Verordening van het Productschap Diervoeder van 29 oktober 2014 tot wijziging van de Verordening PDV financieringsheffing 2012

Het bestuur van het Productschap Diervoeder;

Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid en 126, eerste lid en vierde lid onder b van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 12 en 19 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Verordening PDV financieringsheffing 2012 wordt gewijzigd als volgt:

A

In de Bijlage I.A Tarieven financieringsheffing 2014 wordt de heffing voor het Bestuur algemeen 2014 met ingang van 1 oktober 2014 op ‘0’ (nul) gesteld.

B

In de Bijlage I.B wordt de ‘Financieringsheffing toevoegingsmiddelen 2014 (in euro per onderneming)’ vervangen door:

Financieringsheffing toevoegingsmiddelen 2014 (in euro per onderneming)

Financieringsheffing toevoegingsmiddelen 2014 (in euro per onderneming)

ARTIKEL II

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van afgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.

Zoetermeer, 29 oktober 2014

A.W. BIERENS voorzitter

M. ELEMA, secretaris

Goedgekeurd door de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 19 december 2014 en door de Staatssecretaris van Economische Zaken bij beschikking van 30 december 2014, nummer WJZ/14204223.

TOELICHTING

Het kabinet Rutte/Asscher heeft met haar regeerakkoord “Bruggen slaan” besloten de productschappen op te heffen vanaf het jaar 2014. Formeel zal dit geschieden bij de Wet opheffing bedrijfslichamen met ingang van, naar verwachting, 1 januari 2015. Tot dat moment behouden de productschappen alle bij wet verleende bevoegdheden waaronder die tot het opleggen van heffingen.

In 2014 zal het productschap ter financiering van de kosten van bestuur en organisatie, en met name voor de financiering van de afbouwverplichtingen, een financieringsheffing opleggen. Nu blijkt dat er voldoende middelen resteren voor het financieren van de verplichtingen, kiest het bestuur ervoor de financieringsheffing 2014 met terugwerkende kracht te verlagen door met ingang van 1 oktober 2014 geen heffing meer op te leggen.

Aangezien deze verordening niet is voorgehangen in de zin van artikel 100, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, dient deze verordening behalve door de sociaaleconomische Raad tevens door de Minister wie het aangaat, te weten die van Economische Zaken, te worden goedgekeurd.

Terugwerkende kracht

Aan deze verordening wordt terugwerkende kracht verleend. Het betreft hier een lastenverlichting, zodat de rechtszekerheid niet in het geding is.

A.W. BIERENS voorzitter

M. ELEMA, secretaris