Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkerhoutStaatscourant 2015, 42371Ruimtelijke plannen

Terinzagelegging

Logo Noordwijkerhout

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2015”

inclusief ontwerpPlanMER ,

Noordwijkerhout

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout maken, ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat vanaf woensdag 25 november 2015 het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2015” inclusief het ontwerp PlanMER (milieueffectrapport) gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp PlanMER inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Herenweg 4.

Het ontwerpbestemmingsplan inclusief het ontwerp PlanMER is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. onder identificatie: NL.IMRO.0576.BP201400028-0002 of via de link op de website van de gemeente Noordwijkerhout.

De stukken liggen voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met dinsdag 5 januari 2016.

Ligging plangebied en omschrijving ontwerpbestemmingsplan

Het gebied van het bestemmingsplan Buitengebied betreft het gehele grondgebied van de gemeente met uitzondering van de kernen De Zilk, Noordwijkerhout, bedrijventerrein ’s-Gravendam, Delfweg, het recreatiegebied Oosterduinsemeer, het voormalige Sancta Maria/Bavo, de landgoederen Dyck en Burch en Oud Leeuwenhorst. Het recreatieterrein Duinschoten, Dunimar maken wel onderdeel uit van het plangebied, evenals het Landgoed Leeuwenhorst en de bestaande natuurgebieden.

Het doel van dit bestemmingsplan is te komen tot een actueel, digitaal en in hoofdzaak beherend/conserverend bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Noordwijkerhout. Een beherend/conserverend bestemmingsplan betekent dat het plan een actuele planologische regeling van de bestaande situatie bevat. Bestaande rechten en plichten uit het geldende bestemmingsplan (Buitengebied 2005) worden zoveel mogelijk overgenomen en waar nodig aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd.

Ontwerp PlanMER

Het doel van de PlanMER procedure is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De resultaten van de onderzoeken naar de milieueffecten zijn gebruikt als onderbouwing bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. Op 14 juli van dit jaar heeft een openbare kennisgeving plaatsgevonden voor de inspraakprocedure van het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2015, waarin de notitie “Reikwijdte en detailniveau PlanMER” een plaats heeft gekregen.

Procedure

Vanaf woensdag 25 november 2015 tot en met dinsdag 5 januari 2016 liggen het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2015” en het ontwerp PlanMER gedurende de openingstijden voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Gedurende de termijn van zes weken bestaat voor iedereen de gelegenheid om schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpplannen kenbaar te maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Noordwijkerhout, postbus 13, 2210 AA Noordwijkerhout. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpplannen deze betrekking heeft.

Noordwijkerhout, 24 november 2015.