Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2015, 42265Vergunningen
Beschikking Flora-en faunawet, Faunabeheereenheid Zuid-Holland, in geheel Zuid-Holland
Logo Zuid-Holland
Onderwerp
Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een ontheffing te verlenen aan Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het doden van kolganzen en grauwe ganzen op percelen met kwetsbare gewassen gelegen in geheel Zuid-Holland, met uitzondering van percelen gelegen in diverse Natura 2000-gebieden.
Bezwaar
Binnen 6 weken vanaf de dag na de verzending van de beschikking kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het kenmerk ODH-2015-00726168. Omdat het besluit op 19 november 2015 is verzonden aan de aanvrager, loopt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tot en met 31 december 2015. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu,
e-mailadres: vergunningen@odh.nl.