Vastgesteld bestemmingsplan "De Ambachten herziening 1" te Zundert
Logo Zundert
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 17 november 2015 het bestemmingsplan "De Ambachten herziening 1" te Zundert ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied van het bestemmingsplan "De Ambachten herziening 1" bevat de contouren van het perceel De Ambachten 24 te Zundert. De verbeelding van het vigerende bestemmingsplan "De Ambachten" wordt herzien en heeft als doel de feitelijke, vergunde situatie ter plaatse van het perceel De Ambachten 24 planologisch te verankeren.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend bij de gemeenteraad. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld.
Terinzagelegging
Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt samen met het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken met ingang van 26 november 2015 gedurende zes weken, dus tot en met 6 januari 2016, voor een ieder ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).
De digitale versie van het bestemmingsplan is het juridisch bindende plan. Het digitale bestemmingsplan is rechtstreeks in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.zundert.nl onder Inwoner Ruimtelijke procedures Bestemmingsplannen.
Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus tot en met 6 januari 2016, kan beroep worden ingesteld door diegene die met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, belanghebbenden die worden getroffen door de wijziging in het bestemmingsplan, evenals een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Naar boven