Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2015, 42244Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2015, houdende gedeeltelijke Inwerkingtreding voor wat betreft de oncologieverpleegkundigen van de Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 12, onderdeel b, van de Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen;

Besluit:

Enig artikel

De Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen treedt in werking met ingang van 1 december 2015, voor zover het betreft:

  • artikel 4, eerste lid, onder b, c en d, en derde lid;

  • artikel 5;

  • artikel 8, tweede lid, voor zover dat lid van toepassing is ten aanzien van artikel 4, eerste lid onder b, c en d;

  • artikel 9, eerste lid, voor zover dat artikel van toepassing is ten aanzien van artikel 4, derde lid;

  • artikel 9, derde lid, voor zover dat artikel van toepassing is ten aanzien van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, en onderdeel c, onder 2°;

  • artikel 9, vierde lid, voor zover dat artikel van toepassing is ten aanzien van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, onder 2° onderdeel c, onder 2°, en onderdeel d, onder 2°;

  • artikel 9, vijfde lid, voor zover het betreft de module farmacotherapie;

  • artikel 9, zesde en zevende lid, en

  • artikel 10, voor zover dat artikel van toepassing is ten aanzien van artikel 4, eerste lid onder b, c en d.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

De module farmacotherapie voor verpleegkundigen op het gebied van de oncologie, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, onderdeel c, onder 2° en onderdeel d, onder 2°, van de Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen is gereed.

Bij de vaststelling van de Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen is ervan uitgegaan dat de vervolgopleiding en de modules farmacotherapie gelijktijdig gereed zouden zijn en ook gelijktijdig door de minister zouden kunnen worden aangewezen. Inmiddels is gebleken dat de modules eerder gereed zijn dan de vervolgopleiding. Om die reden treden de artikelen die betrekking hebben op de voorschrijfbevoegdheid van de oncologieverpleegkundigen nu slechts in werking voor zover dat voor de aanwijzingen van de modules farmacotherapie van belang is. Dit ministerieel besluit stelt die inwerkingtreding vast op 1 december 2015.

De inwerkingtreding van de Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen zal dus voor zover dat voor de aanwijzingen van de vervolgopleiding noodzakelijk is op een later tijdstip plaatsvinden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers