Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Uitvoeringsinstituut WerknemersverzekeringenStaatscourant 2015, 42142Besluiten van algemene strekking

Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32d, eerste lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de artikelen 671a lid 1 en 669, leden 1, 3, onderdeel a, en 5 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling en de artikelen 4:4 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van de ontslagtaak, bedoeld in artikel 7:671a van het Burgerlijk wetboek, uitvoeringsregels zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

De bijlage, bedoeld in artikel 1, ligt ter inzage bij de locaties van de afdeling Arbeids-juridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is te raadplegen op de website www.uwv.nl.

Artikel 3

Het Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 is van toepassing op ontslagaanvragen die door UWV voor 1 juli 2015 zijn ontvangen.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 3 november 2015

B.J. Bruins Voorzitter Raad van Bestuur UWV

TOELICHTING

Met de inwerkingtreding van het ontslagdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015 zijn artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, het Ontslagbesluit en de daarop gebaseerde Beleidsregels ontslagtaak UWV vervallen voor verzoeken om toestemming de arbeidsovereenkomst op te zeggen die vanaf 1 juli 2015 worden ingediend. De ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden die vanaf die datum worden ingediend worden beoordeeld op basis van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling (stcrt. 2015, 12685).

De bepalingen van het Ontslagbesluit en de beleidsregels van UWV (voor zover deze regels, vaak in aanvulling op het Ontslagbesluit, nog meer materiële normen behelzen met betrekking tot ontslag van werknemers) hebben hun weerslag gevonden in de Wwz en de memorie van toelichting dan wel in de Ontslagregeling. Voor zover de Wwz en de Ontslagregeling hierin niet voorzien – bijvoorbeeld als het gaat om welke gegevens een werkgever moet inleveren voor het onderbouwen van de bedrijfseconomische noodzaak – heeft UWV deze regels opgenomen in onderhavig besluit.

Deze uitvoeringsregels moeten worden beschouwd als een nadere uitwerking van en toelichting op het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling. Ook de rechter kan deze uitvoeringsregels in voorkomende gevallen betrekken bij de beoordeling van beslissingen van UWV waartegen beroep wordt aangetekend.

Aan de ontslagpraktijk wordt met publicatie van de uitvoeringsregels meer duidelijkheid geboden als het gaat om (het waarom van) de benodigde, verplicht gestelde, gegevens en de wijze van toepassing van de wettelijke bepalingen over ontslag en beoordeling van ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, met name als het gaat om de ‘redelijke grond’, het ‘afspiegelingsbeginsel’ en de ‘herplaatsingsverplichtingen’.

De uitvoeringsregels worden na publicatie van het besluit in de Staatscourant op de website www.uwv.nl geplaatst.

B.J. Bruins Voorzitter Raad van Bestuur UWV