Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2015, 41779Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 oktober 2015, nr. MBO/787305, houdende wijziging van de Regeling modeldiploma mbo in verband met de invoering van een aangepast rekenexamen bij ernstige rekenproblemen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Gelet op artikel 7.4.6, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling modeldiploma mbo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt.

2. De onderdelen c tot en met f worden geletterd b tot en met e.

B

In bijlage 5. bij Generieke examenonderdelen wordt in het onderdeel Nederlandse taal en rekenen na de laatste zin die eindigt met ‘Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ de volgende passage ingevoegd:

Indien het centraal examen ER voor het onderdeel rekenen is afgelegd, wordt dit vermeld op de resultatenlijst door bij ‘Referentieniveau’ in plaats van het referentieniveau 2F of 3F, ‘2ER’ of ‘3ER’ te vermelden.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

TOELICHTING

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A

Met deze wijziging wordt ‘blinddruk’ geschrapt als veiligheidseis. De blinddruk is namelijk niet te beschouwen als een veiligheidseis aangezien in het verleden is gebleken dat de blinddruk eenvoudig is na te maken.

Onderdeel B

In het Besluit tot wijziging van onder meer het Eindexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van een aangepast rekenexamen bij ernstige rekenproblemen en enkele tijdelijke aanpassingen in de uitslagregeling van het centraal examen rekenen mede naar aanleiding van de adviescommissies Bosker en Steur, wordt het centraal examen ER voor het onderdeel rekenen geïntroduceerd. Met de aantekening op de resultatenlijst dat een centraal examen ER voor het onderdeel rekenen is afgelegd, is het voor het vervolgonderwijs of een werkgever helder op welk niveau de deelnemer het onderdeel rekenen heeft behaald.

Uitvoerings- en handhaafbaarheidsparagraaf

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft aangegeven dat de wijzigingen geen gevolgen hebben voor de processen en systemen van DUO. De Inspectie van het Onderwijs heeft geen opmerkingen gemaakt ten opzichte van de handhaafbaarheid.

Administratieve lasten

Administratieve lasten kunnen worden gedefinieerd als de kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen aan de overheid, voorvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. Bij de voorbereiding van deze ministeriële regeling is nagegaan of er sprake is van administratieve lasten voor instellingen, bedrijfsleven of burgers. Daarbij is deze ministeriële regeling intern ter beoordeling voorgelegd voor toetsing op administratieve lasten. OCW voorziet dat er aan deze ministeriële regeling geen structurele of eenmalige administratieve lasten zijn verbonden, omdat er geen informatieverplichtingen mee gemoeid zijn en er daardoor geen sprake is van administratieve lasten.

VVM

Met deze regeling wordt afgeweken van het kabinetsbeleid van vaste verandermomenten, omdat deze regeling niet ten minste twee maanden tevoren is gepubliceerd en niet op een vast verandermoment in werking treedt. De Regeling modeldiploma mbo wordt gewijzigd vanwege de wijziging van het Besluit tot wijziging van onder meer het Eindexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van een aangepast rekenexamen bij ernstige rekenproblemen en enkele tijdelijke aanpassingen in de uitslagregeling van het centraal examen rekenen mede naar aanleiding van de adviescommissies Bosker en Steur. Vanwege het krappe tijdpad sinds het uitkomen van het advies van de commissie Steur en de besluitvorming sindsdien is het niet mogelijk om dit Besluit en de Regeling twee maanden voor inwerkingtreding te publiceren. Deze afwijking is gerechtvaardigd in het belang van de deelnemers die het examenonderdeel rekenen moet afleggen in het studiejaar 2015-2016, aangezien het Besluit een versoepeling aanbrengt ten gunste van die deelnemers. De Regeling zorgt ervoor dat de versoepelde mogelijkheden voor het examenonderdeel rekenen ook worden vermeld op de resultatenlijst bij het diploma van de deelnemers. Aangezien in het mbo examens niet slechts aan het eind van het studiejaar worden afgenomen, is het van belang dat deze regeling direct in werking kan treden, zodat – zodra voornoemd besluit in werking is getreden – een behaald diploma duidelijkheid geeft over de aard van het afgelegde rekenexamen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker