Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2015, 41706Ruimtelijke plannen
Beheersverordening Buitengebied Edam-Volendam vastgesteld
Logo Edam-Volendam
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat de gemeenteraad op 29 oktober 2015 op basis van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening de beheersverordening “Buitengebied Edam-Volendam” (NL.IMRO.0385.BHVbuitengebiedEV-vg01) heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft bepaald dat gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beheersverordening het voorbereidingsbesluit voor het buitengebied (kenmerk raadsvoorstel: 41-2015; vastgesteld door de gemeenteraad op 21 mei 2015 en in werking getreden op 1 juni 2015) voor wat betreft het werkingsgebied van de onderhavige beheersverordening, wordt ingetrokken. Het voorbereidingsbesluit blijft voor het overige gebied van het bewuste voorbereidingsbesluit in werking.
Plang ebied
Het plangebied van de beheersverordening bestaat uit het buitengebied van de gemeente Edam-Volendam met uitzondering van het gebied van het Inpassingsplan N244 van de provincie Noord-Holland en een deel van het gebied De lange Weeren.
Doel en inhoud
Een beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan. De beheersverordening voorziet in een actueel juridisch-planologisch kader en legt de bestaande planologische situatie vast voor het buitengebied van Edam-Volendam. De beheersverordening bestaat uit de van toepassing zijnde bestemmingsplannen in het buitengebied, waaronder tevens wordt begrepen het bestemmingsplan Buitengebied 1995. De beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, die planologisch nog niet eerder waren toegestaan.
Inzien
De vastgestelde beheersverordening, het raadsvoorstel en -besluit zijn als volgt raadpleegbaar:
  • 1.
    Op www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • 2.
    Middels de website van de gemeente: www.edam-volendam.nl, onder de categorie “Inwoner”, via de Rubriek “Actueel” → bekendmakingen → bestemmingsplannen → beheersverordening Buitengebied Edam-Volendam;
  • 3.
    Bij de sectie Ruimtelijke Ontwikkeling van de afdeling VROM, Mgr.C. Veermanlaan 1f te Volendam op werkdagen van 8.30-12.30 uur.
Bezwaar/b eroep
Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het raadsbesluit tot vaststelling van de beheersverordening.
Inwerkingtreding
De beheersverordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het gemeenteblad (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad).
Algemene informatie
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van de sectie Ruimtelijke Ontwikkeling (tel. 0299 – 398 398).