Verleende omgevingsvergunning(en) met afwijking ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo uitgebreide procedure
Logo Zundert
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) met afwijking ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo heeft verleend:
Oprichten boomkwekerijloods en gebruik huidige (stallings)loods tbv hoveniersbedrijf aan de Overasebaan 43, Rijsbergen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking beroep instellen. Een beroepschrift kan vanaf één dag na publicatie gedurende zes weken worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.
Tevens kunt u op grond van artikel 8:81 Awb, als onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk beroepschrift/verzoek bent u griffierecht verschuldigd.
Ingevolge artikel 3:18 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert tevens bekend dat er zienswijzen bij hen naar voren zijn gebracht naar aanleiding van de tervisielegging van de ontwerpbeschikking.
De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanéén dag na publicatiegedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimte, Bredaseweg 2 te Zundert op elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.
Naar boven