Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2015, 41452Verkeersbesluiten
BESLUIT VERKEERSMAATREGEL
Logo Rotterdam
Milieuzone Rotterdam 15/58242 AS15/26719
De directeur van cluster Stadsontwikkeling,
Overwegende dat,
 • in de Koersnota Schone lucht, voor een aantrekkelijk en gezond Rotterdam 2015-2018, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 mei 2015 (Koersnota) maatregelen zijn opgenomen om in 2018 de uitstoot van roet door het gemotoriseerd verkeer in Rotterdam met 40% te verminderen en om de concentraties NO2 te verlagen;
 • in de Koersnota op pagina 3 wordt aangegeven dat het nu aannemelijk is dat in Rotterdam niet overal tijdig aan de gestelde normen van Europa zal worden voldaan en dat er nog veel knelpunten resteren zie figuur 2 van pagina 7 van de Koersnota;
 • het oplossen van alle knelpunten voor NO2 in Rotterdam in 2015 met maatregelen die de gemeente zelf kan nemen, zou betekenen dat op de korte termijn zeer vergaande maatregelen zouden moeten worden genomen;
 • globale berekeningen uitwijzen dat plaatselijk tot ruim 50% van alle gemotoriseerd verkeer zou moeten verdwijnen, wanneer deze afname al in 2015 gerealiseerd had moeten worden en dat dit maatschappelijke onacceptabel zou zijn;
 • er derhalve voor gekozen is om de luchtkwaliteit zoveel mogelijk te verbeteren door de instelling van de Milieuzone Rotterdam zoals in dit besluit wordt voorgesteld; ten eerste vanwege de gezondheid van de Rotterdammers: luchtkwaliteit is namelijk een belangrijke oorzaak van de slechtere gezondheid van Rotterdammer in vergelijking met andere Nederlanders. En ten tweede: de inzet op luchtkwaliteit is in lijn met de geest van de wet- en regelgeving en het parkeerbeleid in Rotterdam neergelegd in het Uitvoeringsbesluit parkeren Rotterdam 2015, (gemeenteblad 2014, 183 of zoals nadien gewijzigd);wat mogelijk kan helpen in milieuprocedures bij de Raad van State;
 • in hoofdstuk 3 van de Koersnota de maatregelen, waaronder uitbreiding van de Milieuzone tot de voorgestelde omvang, nader worden toegelicht en gemotiveerd;
 • in de maatregelen is opgenomen om de huidige milieuzone centrum Rotterdam voor vrachtauto’s in omvang te vergroten en qua categorieën uit te breiden naar ook personen- en bestelauto’s zowel met bezine- als dieselmotoren;
 • in de Koersnota is opgenomen dat de Milieuzone zal gelden vanaf 1 januari 2016 in het gebied ten noorden van de Maas (binnen de ring, inclusief de stedelijke oeververbindingen);
 • aan de hand van de Koersnota de gemeenteraad heeft besloten dat de milieuzone naast vrachtauto’s Euro III en lager, mede zal gelden voor personen- en bestelauto’s die rijden op de brandstof diesel met een Datum Eerste Toelating (DET)van vóór 1 januari 2001 en personen- en bestelauto’s die rijden op benzine met een Datum eerste Toelating van vóór 1 juli 1992;
 • in oktober 2015 een 0-meting is gedaan naar welke voertuigen in het gebied van de Milieuzone Rotterdam rijden, dit in 2016 en 2017 met een 1- en een 2-meting zal worden herhaald, zodat de verandering in het wagenpark wordt gemonitord en daarmee wordt de verschoning van het wagenpark en het effect op de luchtkwaliteit (verminderen of helemaal verdwijnen van de knelpunten) en de gezondheid van de inwoners bepaald;
 • met het invoeren van een milieuzone ook beleidsregels voor ontheffingen van de Milieuzone Rotterdam worden gepubliceerd in november 2015 onder de titel “Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016”, zodat de maatregel voor diverse doelgroepen economisch wordt verzacht;
 • daarnaast is er een subsidieregeling de zogenaamde “Sloopregeling”, neergelegd in de Nadere regels subsidie demontage personen- en bestelauto’s 2014 (Gemeenteblad 2014, 40 of zoals nadien gewijzigd), waarbij tot 1 januari 2016 subsidie kan worden verkregen bij het laten slopen van een oude vervuilende auto, deze regeling is door het college op 10 november 2015 verlengd tot en met 30 juni 2017; ook dit draagt bij aan de verzachting van de maatregel;
 • is gekozen voor de zonaal uitvoerde borden C06, de geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen omdat dit bord met de genoemde categorieën op het onderbord het beste aansluit bij de door de Raad gestelde doelen ter verbetering van de luchtkwaliteit en er op deze wijze geen onderscheidt wordt gemaakt tussen personen- en bestelauto’s of bedrijfsauto’s;
 • de bewegwijzering/vooraankondigingsborden zoals te zien in bijlage 3 worden geplaatst op die plekken waar men nog een keuze heeft om de Milieuzone te betreden danwel te negeren;
 • de maatregel tot uitbreiding Milieuzone, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;
 • de wegen onder beheer zijn van de gemeente Rotterdam;
 • het verkeersbesluit ter advies aan de gebiedscommissies Centrum, Noord, Kralingen-Crooswijk, Delfshaven, Feijenoord, Charlois en Hillegersberg-Schiebroek is voorgelegd en dat deze wel (Charlois, Kralingen-Crooswijk, Hillegersberg-Schiebroek, Delfshaven en Feijenoord) /geen (Noord en Centrum) gebruik heeft gemaakt van zijn adviesrecht als bedoeld in artikel 27 Verordening op de gebiedscommissies 2014 jo. Bijlage 1 Verordening op de gebiedscommissies 2014, nummer 4 Buitenruimte onder punt 07 of zoals nadien gewijzigd (gemeenteblad 2013-96 of zoals nadien gewijzigd);
 • de adviezen van de gebiedscommissies positief zijn, dat de adviezen van de gebiedscommissies Charlois en Delfshaven in zijn geheel zijn overgenomen en dat met de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek in gesprek wordt gegaan over mogelijke effecten op de parkeerdruk in het Kleiwegkwartier;
 • in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft plaats gevonden met de Politie, eenheid Rotterdam;
gelet op artikel 15 lid 1, artikel 18 aanhef en onder d. van de Wvw, het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV ’90, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 459 zoals nadien gewijzigd) en artikel 12 sub a. I vanhet BABW en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (en het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging van de algemeen directeur 2012 (Gemeenteblad 2012-53 of zoals nadien gewijzigd);
BESLUIT:
namens het college van Burgemeester en Wethouders,
 • 1.
  tot het intrekken van het besluit tot vaststelling milieuzone Kernwinkelgebied Rotterdam, dd. 14 juli 2009 per 1 januari 2016;
 • 2.
  tot het intrekken van alle bestaande op de geslotenverklaring voor alle verkeer uitgezonderd tankauto’s L.P.G. op de keerlus op de Stadhoudersweg voor het verkeerslicht met de Van Aerssenlaan komende vanaf de snelweg de stad in, van toepassing zijnde besluiten per 1 januari 2016;
 • 3.
  tot het per 1 januari 2016 instellen van een zonaal uitgevoerde geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, door het plaatsen van borden C6z en C6ez volgens bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals nadien gewijzigd, op de op de kaart aangegeven locaties (bijgevoegd als bijlage 2), die in bijlage 1 nader zijn omschreven, met onder de borden C6z onderborden waarop is aangegeven voor welke categorieën motorvoertuigen met bijbehorende brandstof en datum eerste toelating deze borden gelden, nl. in symbool “vrachtauto” met in tekst “Euro III en lager”, in symbolen “personenauto” en “bestelauto” met in tekst “diesel 31 december 2000 en ouder” en “benzine 30 juni 1992 en ouder” en in tekst “Milieuzone” met in symbool een “camera”; de geslotenverklaring is van toepassing op alle straten die gelegen zijn binnen de op de kaart van bijlage 2 weergegeven zone; deze kaart en ook de eerder genoemde bijlage 1 maken integraal onderdeel uit van dit besluit;
 • 4.
  dit besluit wordt aangehaald als Milieuzone Rotterdam.
De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Dit besluit wordt zowel in de Staatcourant als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.
Rotterdam, 16 november 2015,
Namens het college van Burgemeester en Wethouders
de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,
voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer,
Mw. S.M. Leijten-Adams
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na datum van de publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:
 • -
  naam en adres van de indiener
 • -
  datum bezwaarschrift
 • -
  de gronden van het bezwaar
 • -
  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:
Het college van burgemeester en wethouders,
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op:
www.rotterdam.nl -> gemeenteloket -> onlineproducten -> formulier "digitaal bezwaar".
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.
Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.